Moties


« Terug


ID2632
OnderwerpStop de grafietregens
InhoudPS verzoeken GS: - Voor het zomerreces de Staten te informeren over de escalatieladder; een ladder die inzicht geeft in alle mogelijkheden en instrumenten van GS en OD NZKG om maatregelen te nemen en daarbij laat zien in welke situatie een volgende stap op de ladder wordt gezet; Waarbij o.a. wordt meegenomen de mogelijkheid om het toezicht op de aan Tata en Harsco verleende vergunningen zodanig te intensiveren dat 24/7 controle wordt uitgevoerd (dan wel door fysieke aanwezigheid, dan wel op enige andere manier) zodat élke overtreding van de voorwaarden van de verleende vergunningen tot het verbeuren van een dwangsom zal leiden; - De opbrengst van de dwangsommen toe te voegen aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden gefinancierd; Voorts - Alle vergunningen die verband houden met de uitstoot van Zeer Zorgwerkkende Stoffen van Tata Steel, Harsco of enig ander bedrijf op het terrein van Tata Steel, door te lichten en na te gaan of aan alle gestelde vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en maatregelen te nemen als dit niet zo is; En tenslotte - draagt PS zichzelf op bijvoorbeeld de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken om een vervolgonderzoek te starten naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken door de OD, de rol van de provincie daarbij en met adviezen te komen dit te verbeteren.
NummerM23-2019
StatusAangenomen
IndienerKocken, R.P.M. (GroenLinks)
Mede-indienerKlaassen, S. (D66)
Voskuil, L.Hj (PvdA)
Smaling, E.M.A. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Heijnen, D.G. (CDA)
Kostic, I. (PvdD)
FractieGroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, CDA, PvdD
PortefeuillehouderTekin, A.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (fractie Baljeu afwezig).
Datum PS6/17/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS27-08-2019: Idem als actualisatie van 11-07-2019. 11-07-2019: Uit besluitenlijst GS d.d. 09-07-2019, Besluit: 1. Met inliggende brief Provinciale Staten te informeren over de wijze waarop Gedeputeerde Staten inhoud wensen te geven aan motie 23-2019 van 17 juni 2019; 2. Provinciale Staten voor te stellen de motie 23-2019 van 17 juni 2019 als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium4-12-2019: bij brief van 11 juli 2019 zijn de punten voor het college afgedaan en het rekenkameronderzoek is in volle gang. Voorstel motie afdoen. 8-10-2019: deze motie zal eerst nog onderwerp zijn in de komende commissievergaderingen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 16-12-2019
AgendapuntPS-vergadering 17-06-2019 > 2.a Interpellatieverzoek inzake grafietregens Tata Steel-Harsco Metals, fracties CDA, PvdD, SP, CU, FvD, 50PLUS/PvdO, DENK.
Afgedaan met tekst
BijlageM23-2019-aangenomen-ONLINE VERSIE.pdf