Moties


« Terug


ID2808
OnderwerpMotie Klimaatbegroting
InhoudPS verzoeken GS: - te onderzoeken op welke wijze we onze ecologische en klimaatdoelen structureel kunnen borgen in de P&C cyclus via een Klimaatbegroting, en om daarvoor lessen te trekken van de inzet van andere overheden; - over de resultaten bij voorkeur voor 15 maart 2023 aan PS te rapporteren.
NummerM200-2022
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Gielen, A. (GroenLinks)
Kanik, E.B. (D66)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
FractiePvdD, SP, GroenLinks, D66, PvdA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: JA21, FvD, PVV, 50plus/Partij van de Ouderen, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties
Datum PS11/14/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 31-01-2023: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de moties M200-2022 (Klimaatbegroting) en M201-2022 (Opbrengsten Klimaatbeleid). Tevens worden PS verzocht in te stemmen met het afdoen van de moties. Besluit GS: 1.PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties 200-2022 en 201-2022, waarin wordt verzocht in te stemmen met het afdoen van de moties; 2. PS te verzoeken de brief te agenderen ter bespreking voor de commissievergadering Ruimte, Wonen, Klimaat van 13 februari 2023. 24-01-2023 Op 31 januari komt er een brief van GS aan PS met daarin het voorstel deze motie af te doen.
Voorstel Presidium21-02-2023 Commissie RWK van 13-02-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-03-2023
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM200-2022 AANGENOMEN.