Moties


« Terug


ID93
OnderwerpProgrammabegroting 2020 - Toeristenbelasting
ToelichtingVerzoekt het college van Burgemeester en wethouders: - het onderzoek inzake berekeningswijzen van de toeristenbelasting, dat in opdracht van het Recreatieschap wordt uitgevoerd, af te wachten en de uitkomsten zo snel mogelijk met de gemeenteraad te delen; - het tarief toeristenbelasting 2021 in een raadsvergadering in het voorjaar van 2020 vast te stellen op basis van uitkomsten van het onderzoek en het advies c.q. besluit van het Recreatieschap en hierover niets op te nemen in het aanvullend dekkingsplan; - in gesprek te gaan met de recreatieondernemers over de grondslag van de toeristenbelasting en de manier waarop een deel van die belasting gezien kan worden als doelbelasting waarvan de besteding mede door deze ondernemers kan worden bepaald, en gaat over tot de orde van de dag.
Datum11/12/2019
AgendapuntRaadsvergadering 12-11-2019 > 3.c Moties
StatusAangenomen
StemverhoudingDe motie is unaniem aanvaard
RaadsledenAdri van der Weyde (CDA)
Anke Oosterhuis (D66)
Gerjo Ballast (CDA)
Hans de la Mar (PW)
Michiel van de Kasteelen (PW)
Wilfred Beets (PW)
FractiesCDA
Progressief Westerveld
PortefeuillehouderK.H. Smidt
Geplande afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsdatum
Bijlage(s)40. Motie Toeristenbelasting - CDA en Progressief Westerveld AANVAARD.pdf