link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 november 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.F.A. van Diessen
Toelichting:

1
Opening en vaststellen van de agenda
2
Vragenrecht raadsleden
3
BESPREEKSTUKKEN (begrotingsvoorstel zie behandelvoorstel)
4
Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
4.a
Amendementen (aangekondigd)
4.a.1
Amendement Groene Leges CDA wordt Motie 17
4.a.2
Amendement Talentontwikkeling en storting algemene Reserve CDA: gewijzigd- 112.000 voor flexibel personeelsbudget
aangenomen
4.a.3
Amendement Trots op Agro
Aangepast aangenomen
4.b
Moties (aangekondigd)
4.b.1
Motie Dialoog agrariërs en burgers DP CDA
4.b.2
Motie Verankering toetsing Volksgezondheid in vergunningsaanvraag veehouderijen DP CDA
4.b.3
Motie Ondersteuning initiatieven gemeenschap Handel en Stem van Bakel CDA
4.b.4
Motie Intensieve veehouderij de Rips CDA
4.b.5
Motie Openstelling kasteeltuin CDA
4.b.6
Motie Groen DP
4.b.7
Motie Smart LR
4.b.8
Motie Visvijver Dribbelei LR
4.b.9
Motie Uitbetaaldata bijstand LR
4.b.10
Motie Communicatie D66 PvdA
4.b.11
Motie Bijzondere bijstand D66 PvdA
4.b.12
Motie Help starters de markt op D66 PvdA
4.b.13
Motie Schulden jongeren D66 PvdA
4.b.14
Motie Gezondheid en lokaal beleid D66 PvdA
4.b.15
Motie Mantelzorg en respijtzorg CDA
4.b.16
Motie Initiatief werkbudget werkgroep zorg CDA
4.b.17
Motie Groene Leges CDA : 2017 onderzoeken welke mogelijkheden er zijn zoals opgenomen in het amendement
4.c
Vaststellen verordening onroerendezaakbelastingen 2017
4.d
Vaststellen verordening rioolheffing 2017
4.e
Vaststellen legesverordening
Legesverordening 2017 incl. tarieventabel 2017 en ROEB lijst 2017
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2017
Toeristenbelasting 2017
Hondenbelasting 2017
4.f
Vaststellen nota grondprijzen 2017
4.g
2e actualisatie bouwgrondexploitatie
4.h
4e financiële rapportage 2016
5
Initiatief raadsvoorstel geluid reducerende voorziening
6
Raadsvoorstel procesnota dorpsvisie Bakel
7
Afscheid burgemeester
7.a
Toespraak raadslid Harrie Verkampen namens de gemeenteraad
7.b
Toespraak wethouder van Extel- van Katwijk namens het college
7.c
Toespraak burgemeester van Diessen
8
Sluiting