link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2017
5
Ingekomen stukken c.a.
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
5.d
Ontslag verlenen plv. griffier
6
Hamerstukken
7
Vaststellen herziening APV, incl wet aanpak woonoverlast en buurhinder
8
Opheffing Wet Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
9
Vaststellen Verordening zonnepanelen Zuidoost
10
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
11
Bespreekstukken
12
4e financiële rapportage 2017 en vaststellen begrotingswijziging
13
Nota grondprijzen 2018
14
Verordening Toeristenbelasting 2018 en intrekken verordening Forensenbelasting
15
Rekenkamercommissie rapport Klachtenafhandeling in Gemert-Bakel’
16
Koersdocument Duurzaam Gemert Bakel; van strategie naar uitvoeren
17
Kaderstelling onderzoek zwembad
18
Notitie Gebundelde Uitkering 2017 (BUIG)
19
Herstelbesluit bestuurlijke lus bestemmingsplan Sportlaan
20
Wijzigingsverordening legesverordening 2018
21
Sluiting