link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 april 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Zomeren
Bundel:
pdf Agendabundel (9.1MB)

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 19-03-2015
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst 05-03-2015 t/m 14-04-2015
6
Hamerstukken
6.a
Benoemen commissiegriffier Economie en Sport en verlenen ontslag aan twee commissieleden
7
Gunningsadvies "accountantscontrole gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren plus Peel 6.1"
8
Bespreekstukken
8.a
Vervolg aangehouden besluit VRZBO (Toekomstvisie brandweerzorg, 1ste begrotingswijzigigng en Dekkingsplan)
9
Recreatieve ontwikkeling landgoed Nederheid
10
Inspraakreactie Ontwerp Programma van Eisen concessie Zuidoost Brabant
11
Sportnota
12
1ste financiële bijstelling 2015
13
Voorbereidingsbesluit Recreatiepark De Kanthoeve
Is tijdens het begin van de vergadering toegevoegd aan de agenda.
14
Sluiting