link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 26-3-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
4.d
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken (o.a. MRE - thema's: Economie, Mobiliteit, Engergietransitie, Transitie landelijk gebied)
5
Afwegingskader Zonne energie (informatief / portefeuillehouder De Ruiter)
6
VRBZO vaststellen zienswijze m.b.t. concept begroting 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
7
BSOB vaststellen zienswijze m.b.t. concept begroting 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
8
BSOB vaststellen zienswijze m.b.t. 1e begrotingswijziging 2019 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
9
Rekenkamercommissie m.b.t. bevindingen informatieveiligheid incl. presentatie vooraf (voorbereiden besluitvorming / raad)
10
Sluiting