link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 26-3-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
4.d
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken (o.a. MRE - thema's: Economie, Mobiliteit, Engergietransitie, Transitie landelijk gebied)
5
Afwegingskader Zonne energie (informatief / portefeuillehouder De Ruiter)
6
VRBZO vaststellen zienswijze m.b.t. concept begroting 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
7
BSOB vaststellen zienswijze m.b.t. 1e begrotingswijziging 2019 en zienswijze m.b.t. conceptbegroting 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
8
MRE vaststellen zienswijze m.b.t. concept programmabegroting 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
9
Verbeterplan Golfbaan (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
10
In exploitatie nemen van 4 bouwgrondcomplexen (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
11
Rekenkamercommissie m.b.t. bevindingen informatieveiligheid incl. presentatie vooraf (voorbereiden besluitvorming / raad)
De presentatie is aan het einde van de commissie, daar de rekenkamercommissie de presentatie voor de gemeente Laarbeek ook geeft op dezelfde avond. De presentatie is na afloop aan ibabs toegevoegd.
12
Sluiting