link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 5-7-2018
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
5.d
Ingekomen stuk: aanbieden begrotingsvoorstellen 2019
6
Benoemen commissielid VVD
7
Aanschaf dienstauto vergunningen en toezicht (Hamerstuk)
8
Evaluatie Stedenbouwkundig toetskader kavelsplitsing binnengebied (Hamerstuk)
9
Bereikbaarheid: samenwerkingsovereenkomst, subsidieregeling en programmaplan (Hamerstuk)
10
Vaststelling beleidsnota "Kwaliteitsimpuls ruimte voor ruimteontwikkelingen (Hamerstuk)
11
Beleidskeuzes gemeentelijk watertakenplan (Hamerstuk)
12
Herstel gebrekkig besluit : Realiseren overkapping voor verminderen van de geuroverlast aan Beeksedijk 10, Gemert (Hamerstuk)
13
Herijking verordeningen Participatiewet (Hamerstuk)
14
Verordening inzake inkoop collectieve aanvullende verzekering (Hamerstuk)
15
Wensen en bedenkingen raad m.b.t. wijziging / aanvulling bestemming Rooije Asch (Bespreekstuk)
16
2e financiële rapportage 2018 (Bespreekstuk)
17
Bouwstenennotitie MRE (Bespreekstuk)
18
Sluiting