link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
Anita Relou: vraag met betrekking tot de bezetting van een varkensstal door activisten in Boxtel
4
Vaststellen verslag en besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
VRBZO : vaststellen zienswijze op concept begroting 2020 (hamerstuk / De Ruiter)
7
BSOB : vaststellen zienswijze op concept begroting 2020 en zienswijze op 1e begrotingswijziging 2019 (hamerstuk / De Ruiter)
8
BLINK : vaststellen zienswijze op concept begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (hamerstuk / Van Dijk)
9
GGD : vaststellen zienswijze op 2e begrotingswijziging 2019 en zienswijze op concept programmabegroting GGD Brabant Zuidoost 2020 (hamerstuk / Steeghs)
10
Senzer : vaststellen zienswijze op concept ondernemingsplan 2020 en meerjarenbegroting (hamerstuk / Steeghs)
Zienswijze is aangevuld met bezwaar tegen bezuiniging mbt project voortijdig schoolverlaten (VS-Pro)
11
In exploitatie nemen van vier bouwgrondcomplexen (hamerstuk / De Ruiter)
12
Vaststellen werkprogramma bedrijventerreinen (hamerstuk / Van Dijk)
13
GR Peel gemeenten : vaststellen zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 (bespreekstuk / Steeghs)
De uitkomsten van de evaluatie GR Peelgemeenten wenst de raad bij de afwegingen te betrekken. College zal de evaluatie z.s.m. ter beschikking raad stellen.
14
GR Peel gemeenten : vaststellen zienswijze conceptbegroting 2020 (bespreekstuk / Steeghs)
15
MRE : vaststellen zienswijze op concept programmabegroting 2020 (bespreekstuk / De Ruiter)
16
Verbeterplan golfbaan Stippelberg (bespreekstuk / De Ruiter)
17
Sluiting