link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 juni 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Het eerder opgevoerde agendapunt 4b: verslag vergadering 11 juni, is afgevoerd. Verslag is nog niet gereed.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (71KB)
3
Mondelinge vragenuur
4
Verslag vergadering 18 mei 2015
5
Vaststelling lijst ingekomen stukken
6
Fusie en sluiting De Letterbeam
Hamerstuk
7
Vaststelling plan van nieuwe scholen 2016 - 2018
Bespreekstuk
8
Speelplan Heerenveen
Bespreekstuk. Laatste drie documenten zijn toegevoegd als reactie op vragen vanuit de commissie SAZA.
9
Vaststellen grondexploitaties
Bespreekstuk
10
Vaststelling bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Fryslan Nieuwehorne’
Bespreekstuk.
11
Aanwijzing bijzondere begraafplaats achtste wijk Nieuwehorne
Bespreekstuk.
13
Vaststelling bestemmingsplan ‘Rottumerweg 17 Heerenveen’
Hamerstuk.
14
Stedenbouwkundig plan Kop van Midden, Heerenveen
Hamerstuk.
15
BKP Herontwikkeling woningbouw, Sieger van der Laanstraat
Hamerstuk.
16
Grenscorrectie Leppedyk 63
Hamerstuk
17
Wijzigingen Algemeen Plaatselijke Verordening
Bespreekstuk
18
Beheersverordening Heerenveen Kanaal West
Hamerstuk.
19
Verordening Participatieraad Meedenken is Meedoen
Hamerstuk
20
Verordening leerlingenvervoer
Bespreekstuk
21
Toekenning tegemoetkoming huisvestingskosten burgemeester
22
Ynisjatieffoarstel bernelintsje
Indiener: Mevrouw M. Terpstra, FNP.
23
Sluiting