link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 mei 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst van 20 april 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 20 april 2020
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
bijlage volgt

Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Tijdelijk Reglement van orde digitaal vergaderen
Hamerstuk
8
Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg - locatie Brandenburg
Bespreekstuk
8.1
Motie veiligheid op de Wolvegasterweg - SP
*Dictum*
Verzoekt het college/ draagt het college op:
Met bewoners en verkeersdeskundigen van Veilig Verkeer Nederland om de tafel te gaan om gezamenlijk betere oplossingen te bedenken.
9
Gladheidsbestrijding - beleidsplan 2020-2025
Hamerstuk
10
Veiligheidsregio Fryslân - (concept-)begroting 2021 jaarrekening 2019
Hamerstuk
11
Recreatieschap Marrekrite, zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021
Hamerstuk
12
Hûs en Hiem begroting 2021
Hamerstuk
13
FUMO zienswijze over lidmaatschap WSGO
Hamerstuk.
14
(fusie)stichting Ambion - fusie primair openbaar onderwijs en oprichting en statuten
Hamerstuk
15
GR SW Fryslân begroting 2021, jaarstukken 2019 en begrotingswijziging 2020-2
Hamerstuk
16
Visie op huisvesting
Hamerstuk
17
Benoeming commissielid E. Tigchelaar
Hamerstuk
18
Motie vreemd aan de orde van de dag: 0 procent is genoeg
*Dictum:*

Verzoekt het college/ draagt het college op:
• in gesprek te gaan met de verhuurders om (bij voorkeur bindende) afspraken te maken over het tijdelijk bevriezen van de huren in zowel de sociale als vrije sector;
• tevens bij de minister deze opstelling kenbaar te maken en te lobbyen voor financiële compensatie van corporaties.
19
Sluiting