link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit:
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst van 16 september 2019
Voorgesteld besluit:
Vaststellen van de besluitenlijst 16 september 2019.
4.b
Toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit:
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
pdf LTA 20190912 (18KB)
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal
Bespreekstuk
8
Regionale Energie Strategie (RES) - startdocument
Bespreekstuk
9
GR FUMO - Ontwerpbegroting 2020
Hamerstuk
10
Verordening kabels en leidingen Heerenveen 2019
Bespreekstuk
11
Verzamelbesluit 2019-3
Hamerstuk
12
Regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland
Hamerstuk
13
Verordening Vertrouwenscommissie benoeming en herbenoeming burgemeester
Hamerstuk
14
OSG Sevenwolden - benoeming 2 leden Raad van Toezicht
Hamerstuk
15
Stichting Ambion - herbenoeming lid Raad van Toezicht
Hamerstuk
16
Motie vreemd: Nacht van de Nacht
Dictum:
Verzoekt het college:
• In de Nacht van de nacht de verlichting en aanlichting van het gemeentehuis van Heerenveen te doven en brede bekendheid te geven aan de Nacht van Nacht 2019.
• In het komende jaar te onderzoeken welke aanbevelingen voor gemeenten toepasbaar zijn in onze gemeente om bewust en duurzaam verlichten in onze gemeente te bevorderen
• De deelname aan de Nacht van de Nacht editie 2020 te verbreden door ondernemers en bedrijven op te roepen mee te doen en dan ook in meer gemeentelijke gebouwen de verlichting te doven.
17
Motie vreemd: Rookvrije gemeente
Dictum:
Verzoekt het college:
1. voor het einde van 2019, beleid te ontwikkelen voor het rookvrij maken van speeltuinen, kinderopvang, schoolpleinen, sportverenigingen en andere plekken binnen de gemeente Heerenveen waar veel kinderen komen;
2. hierin gebruik te maken van de juridische mogelijkheden die de gemeente heeft op dit gebied;
3. de rookvrije openbare ruimte integraal op te nemen in de nieuwe omgevingsvisie.
18
Sluiting