Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: G.M. van den Top
Toelichting: Raad jaarrekening/voorjaarsnota

1
Vaststellen agenda
2
Ontslag griffier en aanwijzing waarnemend griffier (1167531)
Onze griffier, Paul van Ruitenbeek, heeft met ingang van 1 juli 2022 zijn ontslag aangevraagd in verband met zijn benoeming als wethouder in de gemeente Houten.
De griffiersfunctie is een op grond van artikel 100 Gemeentewet wettelijk verplichte functie. Door het
vertrek van de huidige griffier, zal er dus voorzien moeten worden in de ontstane vacature.
We zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen een geschikte kandidaat te hebben gevonden in de persoon van de heer H.M. (Berry) van ’t Westeinde.
3
Aanwijzing de heer M.N. Bouw als plaatsvervangend griffier (1167539)
Per 1 juni 2022 is de heer Bouw als raadsadviseur in dienst gekomen bij de griffie.
Overeenkomstig artikel 107b  en 107d Gemeentewet dient de griffier in de vergadering van de raad aanwezig te zijn en regelt de raad de vervanging van de griffier. De raad heeft dat in 2007 gedaan door mevrouw W.G.J. Drenth als plaatsvervangend griffier aan te wijzen. Om de vervanging van de griffier optimaal te regelen, is het gewenst om ook de heer Bouw als plaatsvervangend griffier aan te wijzen.
4
Benoeming en beëdiging commissieleden W.D. Hekkelman en M. Sarihan (1133395)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
De benoeming gebeurt met inachtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.
5
Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 regio Gooi en Vechtstreek (1122770)
Bij brief van 14 april 2022 zijn de gemeenteraden binnen de Regio Gooi en Vechtstreek, waaronder die van Hilversum, geïnformeerd over de jaarstukken 2021 van de regio, het voorstel voor de bestemming van het resultaat 2021 en de concept programmabegroting 2023-2026. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven conform de afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi & Vechtstreek zal vervolgens ter vergadering van 14 juli 2022 een besluit nemen op de financiële stukken. Deze zaak heeft betrekking op de zienswijze procedure en de financiële consequenties voor Hilversum.
6
Jaarstukken 2021 Resultaatbepaling (1110428)
Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2021.

Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2021. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.
7
Jaarstukken 2021 Resultaatbestemming (1110428)
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2021. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2021 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.
8
Voorjaarsnota 2022 (1135174)
Voor ligt de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hilversum.
De voorjaarsnota biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment.
Naast de bijstelling op het financieel beeld voor 2022 vormt het een startpunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026.
Nieuwe inzichten, mede uit het coalitieakkoord, zullen er de komende maanden toe leiden dat het geschetste perspectief zal worden bijgesteld.