Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 4/8/2021
 • Collegebrief Regionale bijdrage digitalisering MKB
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/8/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-30 inzake Ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 (ter inzage)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/7/2021
 • Collegebrief inzake Opvolging Motie 19-125 (758014)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/1/2021
 • Collegebrief jaarverslagen CWM 2016-2019
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/31/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-29 Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/31/2021
 • Collegebrief Update bedrijfsvoeringsagenda Sociaal Domein
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/29/2021
 • Collegebrieven aan adviesraden nav adviezen beleidsregels werk en inkomen (755579)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/29/2021
 • Collegebrief inzake Brandveiligheid Senioren (735681)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/25/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-26 inzake Vaststellen “Protocol Ambtelijke welstandstoets”
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/25/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-28 inzake Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels Re-integratie en Tegenprestatie
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/25/2021
 • Collegebrief aanbieding rapport Klimaatverbond
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/25/2021
 • Raadsinforrmatiebrief 2021-27 inzake Programma Omgevingswet 2021
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/24/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-25 inzake Aankoop strook grond ProRail langs het spoor in 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/24/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-24 inzake Vrijgeven centrummiddelen mobiliteitsdienstverlening naar regio (756057)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/23/2021
 • Burgemeestersbrief over verloop van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
 • Burgemeester Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 3/23/2021
 • Collegebrief Ambtelijke nevenfuncties (Toezegging T21-21)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/18/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-22 inzake Tariefsverhoging gemeentelijke parkeergarages
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/18/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-23 inzake Onderzoek zwemlocatie Anna’s Hoeve
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 3/18/2021
 • Collegebrief Evaluatie Begeleiding in de Wijk
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/17/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-21 inzake Gedoogbesluit terrassen en overkappingen
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/17/2021
 • Collegebrief Erfpacht GAD overslagterrein Crailoo
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/16/2021
 • Collegebrief Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 - stand van zaken
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 3/16/2021
 • Collegebrief Stand van zaken zelfbewoningsplicht
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/11/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-20 inzake Overhevelingen jaarstukken naar 2021
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/10/2021
 • Collegebrief Teller van Heller update 1 maart 2021
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/10/2021
 • Collegebrief Halfjaarlijkse voortgangsrapportage HOV in 't Gooi, augustus 2020 t/m januari 2021
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/10/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-19 inzake Gedoogbesluit winkeltijden en tijden voor laden en lossen supermarkten rond Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren 2021
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 3/10/2021
 • Collegebrief Op naar de RES 1.0
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/10/2021
 • Collegebrief inzake Huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek (748732)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/8/2021
 • Collegebrief inzake Stand van zaken aanpak Prioriteitswegen (667587)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/4/2021
 • Collegebrief Bluswatervoorziening
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 3/3/2021
 • Beantwoording van vragen inzake de herontwikkeling van Heuvellaan 50 (n.a.v. het Vragenhalfuurtje 10 februari 2021)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/3/2021
 • Collegebrief Wmo toezicht
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/3/2021
 • Collegebrief Voortgang Structuurvisie Bruisend Hart 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/3/2021
 • Collegebrief Programma Groen
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/3/2021
 • Collegebrief reactie op advies adviesraad inzake regionaal actieprogramma kostenbeheersing
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/2/2021
 • Collegebrief Bestuurlijke reactie op advies CR over de Beleidsregels TONK
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/2/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-18 Coronasteun voor inwoners en ondernemersorganisaties in acute financiële nood (753506)
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 3/2/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-17 inzake Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (747386)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 2/19/2021
 • Beantwoording brief van Buurtpost Zuid De Lelie (729239)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 2/18/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-16 inzake Opbrengsten woonlasten 2020 en voorziening dubieuze belastingdebiteuren
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/18/2021
 • Collegebrief aan Albertus Perk inzake nieuwe Omgevingswet
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 2/18/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-15 n.a.v. toekenning Aanvraag woningbouwimpuls 2e tranche (717015)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 2/18/2021
 • Collegebrief Rapportage bezwaren en klachten 2020
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 2/17/2021
 • Collegebrief uitvoering M19-162 en T19-165 en T20-83 over GAD
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 2/17/2021
 • Collegebrief inzake doorontwikkeling Invest MRA naar ROM MRA-NHN
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 2/17/2021
 • Collegebrief beantwoording aanvullende technische vragen DH over kosten PvA Omgevingsvisie (735340)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 2/17/2021
 • Collegebrief project Voltooiing De Groene Schakel, informeren kosten fietspad (Toezegging T21-7)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 2/16/2021
 • Collegebrief inzake Bereikbare Steden (740326)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 2/10/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-12 inzake Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters