link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Perspectiefnota

**Spoorboekje raadsvergadering 5 juli 2022**
14.00 - 14.15 uur: Opening
14.15 - 14.45 uur Motie statement Stikstofreductiedoelstellingen
14.45 – 15.00 uur: hamerstuk: Jaarstukken 2021
15.00 - 16.00 uur: Eerste termijn: Algemene beschouwingen fracties op PPN en aankondiging moties en amendementen (60 minuten)
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten
16.00 - 17.00 uur: Pauze
17.00 - 18.00 uur: Reactie college (60 minuten)
18.00 - 19.00 uur: Pauze en diner
19.00 - 20.00 uur: Tweede termijn: debat
20.00 - 20.30 uur: Pauze
20.30 - 21.30 uur: Reactie portefeuillehouders op ingediende amendementen en moties
21.30 - 22.00 uur: Pauze
22.00 - 23.00 uur: Stemrondes
23.00 uur: Sluiting
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als inspreker heeft zich gemeld:

Dhr. Sander Pereboom, voorzitter LTO Steenwijkerland.
Erik Boer van Giethoorn Onderneemt
Klaas Dingstee
4
Motie Stikstof
4.1
Motie statement stikstofreductiedoelstellingen
Gisteren (maandag 4 juli 2022) is bijgaande verklaring door demonstrerende agrariërs aan de voorzitter van de gemeenteraad aangeboden, met het verzoek deze mede te ondertekenen. De voorzitter van de raad heeft aangegeven de verklaring en het verzoek van de agrariërs op 5 juli aan de raad voor te leggen.
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Jaarstukken 2021
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Perspectiefnota 2022-2026
6.1.a
Moties bij de Perspectiefnota 2022-2026
pdf Motie M1 - CPB-BGL-CDA-Veur Elkaar - Energieopslag uit zonnestroom thuis.docx (154KB)
pdf Motie M2 - CPB-Veur Elkaar-BGL - Station Steenwijk een uitnodigende poort van Steenwijkerland.docx (80KB)
pdf Motie M3 - CPB-GroenLinks - Heroverweging grondbeleid van de gemeente Steenwijkerland.docx (64KB)
pdf Motie M4 - VVD-CDA-BGL-CPB - Motie evenementenondersteuning.doc (82KB)
pdf Gewijzigd Motie M5 CDA-VeurElkaar - Behoud karakteristieke en beeldbepalende panden en gevels Steenwijkerland 2.docx (24KB)
pdf Motie M5 - CDA-VeurElkaar - Behoud karakteristieke en beeldbepalende panden en gevels Steenwijkerland.docx (24KB)
pdf Motie M6 - GL - Inzicht agrarische sector Steenwijkerland.docx (20KB)
pdf Motie M7 - GL - Motie groene gevels en daken.docx (22KB)
pdf Motie M8 - D66-CDA-CU-PvdA-CPB - Verlaging rentetarieven GKB.docx (92KB)
pdf Motie M8 - D66-CDA-CU-PvdA-CPB - Verlaging rentetarieven GKB.docx (92KB)
pdf Motie M9 - VeurElkaar - Groene daken subsidie.docx (247KB)
pdf Motie M10 - VeurElkaar-GL - Boom voor elke baby in Steenwijkerland.doc (312KB)
pdf Motie M1 - CPB-BGL-CDA-Veur Elkaar - Energieopslag uit zonnestroom thuis - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (175KB)
pdf Motie M2 - CPB-Veur Elkaar-BGL - Station Steenwijk een uitnodigende poort van Steenwijkerland GETEKEND AANGENOMEN.pdf (73KB)
pdf Motie M3 - CPB-GroenLinks - Heroverweging grondbeleid van de gemeente Steenwijkerland - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (75KB)
pdf Motie M4 - VVD-CDA-BGL-CPB - Motie evenementenondersteuning GETEKEND AANGENOMEN.pdf (117KB)
pdf Motie M5 - CDA-VeurElkaar - Behoud karakteristieke en beeldbepalende panden en gevels Steenwijkerland 2 GETEKEND AANGENOMEN.pdf (100KB)
pdf Motie M6 - GL - Inzicht agrarische sector Steenwijkerland - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (70KB)
pdf Motie M7 - GL - Motie groene gevels en daken - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (61KB)
pdf Motie M8 - D66-CDA-CU-PvdA-CPB - Verlaging rentetarieven GKB - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (113KB)
pdf Motie M9 - VeurElkaar - Groene daken subsidie - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (52KB)
pdf Motie M10 - VeurElkaar-GL - Boom voor elke baby in Steenwijkerland - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (61KB)
6.1.b
Beschouwingen
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (151KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (154KB)
pdf 1.0 Veiligheidsregio IJsselland - Eerste bestuursrapportage 2022 VRIJ - vastgesteld AB 22-06-2022.pdf (1.2MB)
pdf 1.1 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief Eerste Bestuursrapportage 2022 VRIJ.pdf (233KB)
pdf 2.0 GGD - Reactie GGD op ingediende zienswijze programmabegroting 2023 GGD IJsselland Steenwijkerland.pdf (155KB)
pdf 3.0 GGD - Jaarstukken 2021 (jaarverslag en -rekening)_GGD IJsselland_definitief_inclusief controleverklaring.pdf (1.2MB)
pdf 3.1 GGD - Brief aan gemeenteraden_Jaarstukken 2021 GGD IJsselland inclusief controleverklaring.pdf (122KB)
pdf 4.0 Regionaal Serviceteam Jeugd - Beeldverslag Transformatie Festival.pdf (1.2MB)
pdf 5.0 Rekenkamercommissie Steenwijkerland - Raadsbrief over toekomst rekenkamer Steenwijkerland.docx (48KB)
pdf 5.1 Rekenkamercommissie Steenwijkerland - Wet versterking decentrale rekenkamers.docx (33KB)
pdf 6.0 Regio Zwolle - Informatienota jaarverslag Regio Zwolle 2021.pdf (46KB)
pdf 6.1 Regio Zwolle - Jaarverslag Regio Zwolle 2021.pdf (4.9MB)
pdf 6.2 Regio Zwolle - Infographic Jaarverslag Regio Zwolle 2021.pdf (152KB)
pdf 7.0 Orange the World - Oproep tot deelname actie tegen geweld tegen vrouwen.pdf (280KB)
pdf 8.0 Gemeenteraad Dinkelland - Motie stikstofmaatregelen.pdf (64KB)
pdf 9.0 Gemeenteraad Oldambt - Motie Uitstel lachgas niet meer acceptabel.pdf (1.2MB)
pdf 9.1 Gemeenteraad Oldambt - Brief aan gemeenteraden inzake motie uitstel lachgas niet meer acceptabel.pdf (48KB)
pdf 10.0 Gemeenteraad Staphorst - Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied.pdf (1.4MB)
pdf 15.0 VR IJsselland_Raadsbrief Oekraine_09.pdf (337KB)
pdf 15.1 VR IJsselland_Raadsbrief Oekraine_10.pdf (322KB)
pdf 16.0 GGD - raadsinformatiebrief juni 2022.pdf (385KB)
pdf 17.0 Rova - Rovisie.docx (115KB)
pdf 18.0 VNG - Nazending ALV 29 juni 2022.pdf (167KB)
pdf 18.1 VNG - Nazending resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’ voor ALV.pdf (108KB)
pdf 18.2 VNG - Uitnodiging ALV 29 juni 2022.pdf (232KB)
pdf 19.0 VNG - Brief aan raadsleden kandidaatstellingsprocedure VNG 2022.pdf (94KB)
pdf 20.0 VNG - Handreiking Leegstand te lijf 2.0 Woningen en agrarisch vastgoed.pdf (114KB)
pdf 21.0 VNG - VNG inzet crisisaanpak asielopvang.pdf (174KB)
pdf 22.0 Informatienota 2022 - 30 - Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland.pdf (65KB)
pdf 23.0 Informatienota 2022 - 31 - Monitor Sociaal Domein november en december 2021.pdf (2.4MB)
pdf 24.0 Informatienota 2022 - 32 - Monitor sociaal Domein februari 2022.pdf (2.3MB)
pdf 25.0 Informatienota 2022 - 33 - Cliënt ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet 2021.pdf (5.6MB)
pdf 26.0 Informatienota 2022 - 34 - Meicirculaire 2022 gemeentefonds en Buigbudget 2022.pdf (77KB)
pdf 27.0 Informatienota 2022 - 35 - Inkoopproces specialistische jeugdhulp 2023.pdf (218KB)
pdf 28.0 College - Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2021 - Collegevoorstel.pdf (55KB)
pdf 28.1 College - Ontwerp jaarverslag 2021.pdf (521KB)
pdf 28.2 College - Update werkwijze Toezicht kinderopvang Steenwijkerland vanaf 8 februari 2021.pdf (172KB)
pdf 28.3 College - Update werkwijze Toezicht kinderopvang Steenwijkerland vanaf 17 mei 2021.pdf (145KB)
pdf 29.0 Schriftelijke vragen CPB - Vragen over Verplaatsing paardenbak Blankenham - uitstelverzoek.docx (19KB)
pdf 29.1 Schriftelijke vragen CPB - Vragen over Verplaatsing paardenbak Blankenham - beantwoording 20220621.pdf (62KB)
pdf 30.0 Schriftelijke vragen CU - visie religieus erfgoed - beantwoording 20220531.pdf (57KB)
pdf 31.0 Schriftelijke vragen VVD - Overlast Biomassacentrale te Steenwijk - uitstelverzoek.docx (26KB)
pdf 32.0 Schriftelijke vragen Veur Elkaar - Vergoeding energiekosten - beantwoording 20220614.pdf (75KB)
pdf 33.0 Schriftelijke vragen Veur Elkaar - Zorgrapporten - uitstelverzoek.docx (37KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 31 mei 2022
10
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
11
Sluiting