link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Perspectiefnota (PPN)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – bespreekstukken
4.1
Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Tuk
Portefeuille Scheringa
Raadsvoorstel 2019 - RAAD - 00027

Als inspreker heeft zich dhr. Daniel Haveman van het groepsbestuur Scouting Johan van der Kornput aangemeld voor dit agendapunt.
4.2
Hoofdlijnenrapportage 2019 en Perspectiefnota 2020
Als insprekers hebben zich aangemeld:
- Dhr. Ton Dohle, directeur van Scala over de vermindering van subsidie voor Scala. Stukken met betrekking tot inspraak zijn toegevoegd als bijlage.
- Dhr. Steven de Jonge, Verkeerscommissie Plaatselijk Belang Blokzijl over de ontsluitingsweg.
pdf Hoofdlijnenrapportage 2019 en Perspectiefnota 2020 - RAADSVOORSTEL.pdf (71KB)
pdf Hoofdlijnenrapportage 2019 en Perspectiefnota 2020 - RAADSBESLUIT GETEKEND.pdf (70KB)
pdf Hoofdlijnenrapportage voorjaar 2019.pdf (1.8MB)
pdf Perspectiefnota 2020-2023.pdf (1.1MB)
pdf Informatienota 2019 - 30 - Financiële gevolgen meicirculaire 2019.pdf (89KB)
pdf Beantwoording technische vragen PPN 2020-2023 vragenuur 2 juli 2019.pdf (146KB)
pdf Bijlage Kosten evenementen afval.pdf (921KB)
pdf Presentatie PPN 2020-2023 technisch vragenuur met de raad op 2 juli 2019.pptx (581KB)
pdf Brieven bij inspraak: Scala - werkplan Scala Steenwijkerland 2019.pdf (340KB)
pdf Brieven bij inspraak: Scala - Gevolgen korting Steenwijkerland.docx (256KB)
pdf A1 Amendement VVD mantelzorgcompliment.doc (184KB)
pdf Amendement VVD mantelzorgcompliment - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (78KB)
pdf M1 Motie PvdA cultuureducatie Steenwijkerland.doc (273KB)
pdf Motie PvdA cultuureducatie Steenwijkerland definitief - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (69KB)
pdf M2 Motie CDA Speelvoorzieningen definitief.pdf (276KB)
pdf Motie CDA Speelvoorzieningen definitief - GETEKEND VERWORPEN.pdf (61KB)
pdf M3 Motie CDA Ombudsfunctie definitief.pdf (284KB)
pdf Motie CDA Ombudsfunctie definitief structureel - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (65KB)
pdf Motie CPB Melding Openbare Ruimte (MOR) via WhatsApp definitief - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (54KB)
pdf Aangepast M3 Motie CDA Ombudsfunctie definitief structureel.pdf (284KB)
pdf M4 Motie CDA Bespeelbaarheid Sportvelden.docx (494KB)
pdf motie CDA Bespeelbaarheid Sportvelden - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (81KB)
pdf M5 Motie VVD eikenprocessierups definitief - INGETROKKEN (84KB)
pdf motie VVD eikenprocessierups definitief - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (76KB)
pdf M6 Motie CPB ontsluitingsweg Blokzijl definitief.docx (355KB)
pdf M7 Motie CPB Melding Openbare Ruimte (MOR) via WhatsApp definitief - INGETROKKEN (55KB)
pdf motie CPB ontsluitingsweg Blokzijl definitief - GETEKEND VERWORPEN.pdf (71KB)
pdf M8 Motie CPB Stimuleren hergebruik van particuliere graven op begraafplaatsen definitief - INGETROKKEN (49KB)
pdf Motie CPB Stimuleren hergebruik van particuliere graven op begraafplaatsen definitief - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (49KB)
pdf M9 Motie CU Dicht bij Huis isolatieplan - INGETROKKEN (310KB)
pdf motie CU Dicht bij Huis isolatieplan - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (52KB)
pdf M10 Motie CU ballonnetje oplaten definitief.pdf (79KB)
pdf Motie CU ballonnetje oplaten definitief - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (57KB)
pdf M 11Motie GL verbod oplaten ballonnen definitief.docx (330KB)
pdf Motie GL verbod oplaten ballonnen definitief - GETEKEND VERWORPEN.pdf (56KB)
pdf M 12 Motie GL orange the world definitief.docx (333KB)
pdf Motie GL orange the world definitief - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (55KB)
pdf M13 Motie D66 Warmtetransitie - INGETROKKEN (271KB)
pdf Motie D66 Warmtetransitie - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (67KB)
pdf M14 Motie D66 Onderzoeksjournalistiek 2.0 definitief - INGETROKKEN (269KB)
pdf Motie D66 Onderzoeksjournalistiek 2.0 definitief - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (62KB)
pdf Overzicht moties en amendementen.xlsx (156KB)
4.3
Algemene beschouwingen
Dhr. Wim Stapel sluit om 16.48 uur aan bij de vergadering.
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (224KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (99KB)
pdf 1.0 Ondernemersplatform Steenwijkerland - Reactie mobiliteitsvisie Steenwijkerland.pdf (3.1MB)
pdf 1.1 Ondernemersplatform Steenwijkerland - Bijlage bij brief mobiliteitsvisie.pdf (340KB)
pdf 2.0 St. Elisabethfonds - Aanmelding kandidaten prijs Roos van Elisabeth.pdf (1.8MB)
pdf 3.0 Veiligheidsregio IJsselland - Brief eerste bestuursrapportage 2019.pdf (184KB)
pdf 3.1 Veiligheidsregio IJsselland - Eerste bestuursrapportage 2019 - concept.pdf (1.5MB)
pdf 4.0 Ministerie BZK - Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden.pdf (1.1MB)
pdf 5.0 Gemeente Bergen - Motie financiële impact van de invoering van de Omgevingswet.pdf (174KB)
pdf 6.0 LOGA - Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand.pdf (177KB)
pdf 7.0 LOGA - Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel.pdf (207KB)
pdf 9.0 VNG - CAO nieuwsbericht.pdf (103KB)
pdf 10.0 VNG - Implementatie abonnementstarief Wmo.pdf (178KB)
pdf 11.0 VNG - Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).pdf (281KB)
pdf 12.0 VNG - Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013.pdf (142KB)
pdf 13.0 VNG Jaarverslag 2018.pdf (2MB)
pdf 14.0 Informatienota 2019 - 30 - Financiële gevolgen meicirculaire 2019.pdf (89KB)
pdf 15.0 College - Jaarverslag Kinderopvang 2018 - collegevoorstel.pdf (60KB)
pdf 15.1 College - Jaarverslag Kinderopvang 2018.pdf (70KB)
pdf 16.0 Schriftelijke vragen CPB - Kruising Gasthuisdijk - de Bramen - Klosseweg - beantwoording 20190611.pdf (1.6MB)
pdf 17.0 Schriftelijke vragen PvdA - Schoolreisje voor alle kinderen - beantwoording 20190618.pdf (139KB)
pdf 18.0 Nagekomen ingekomen stuk college - Advies ASD-Bestuurlijke herprioritering 'Samen Redzaam'.pdf (351KB)
7
Vaststellen besluitenlijst 18 juni 2019
8
Sluiting