link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 april 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Het bouwen van een bijgebouw op het perceel Eesveenseweg 143a
(voorstel 2017/24);
portefeuille Wagteveld.
4.2
Het aanleggen van een ontsluitingsweg in Belt-Schutsloot
(voorstel 2017/25);
portefeuille Wagteveld.
4.3
Beheersverordening Van den Kornputkwartier voorstel
(voorstel 2017/26);
portefeuille Wagteveld.
4.4
Vrijgeven stelposten verkeer 2017
(voorstel 2017/27);
portefeuille Dedden.
4.5
Het bouwen van een stal op het perceel Kooiweg 6 te Giethoorn
(voorstel 2017/28);
portefeuille Wagteveld.
4.6
Het uitbreiden van een bestaande vleeskuikenstal
(voorstel 2017/29);
portefeuille Wagteveld.


4.7
Rustpunt Jonen
(voorstel 2017/30);
portefeuille Wagteveld.
4.8
Verhogen te vervangen brug BSBV36
(voorstel 2017/31);
portefeuille Wagteveld.
4.9
Vaststellen ontwerp Afvalstoffenverordening 2017 en bijbehorend concept Uitvoeringsbesluit
(voorstel 2017/32);
portefeuille Wagteveld.
4.10
Uitgangspunten beleid voorschoolse voorzieningen 2018-2021
(voorstel 2017/33);
portefeuille Frantzen.
4.11
Beleidskader Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik
(voorstel 2017/34);
portefeuille Frantzen.
4.12
Afbouw prestatiecontract
(voorstel 2017/35);
portefeuille Frantzen.
4.13
Investeringen wegen Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2017
(voorstel 2017/36);
portefeuille Wagteveld.
4.14
Overheveling budgetten van 2016 naar 2017 (Jaarrekening 2016)
(voorstel 2017/37);
portefeuille Brus.
4.15
Verzoek gemeenteraad Staphorst om toe te mogen treden tot de personele unie Rekenkamercommissie (voorstel 2017/38); portefeuille burgemeester.
(voorstel 2017/38);
portefeuille burgemeester.
5
Besluitvorming – oordeelvorming
5.1
Burgerinitiatief voorstel Kleurrijk Steenwijk
(voorstel 2017/39);
portefeuille Brus.
5.2
Verzoek om omgevingsvergunning voor het bouwen van een rietloods in Giethoorn
(voorstel 2017/40);
portefeuille Wagteveld.
5.3
Krediet herinrichting Torenlanden en mr. Z. ter Steghestraat
(voorstel 2017/41);
portefeuille Wagteveld.


5.4
Vestigen van opstal en krediet voor renovatie en nieuwbouw VHK
(voorstel 2017/42);
portefeuille Wagteveld.
5.5
Eindadvies kernteam transitie Nationale Park Weerribben-Wieden
(voorstel 2017/43);
portefeuille Wagteveld.
5.6
Motie 1: VVD CDA CU cursus politiek actief
5.7
Motie 2: CDA CPB D66 CU VVD Hypermarkt
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 11 april 2017.pdf (202KB)
pdf I1.0 Veiligheidsregio - Begroting 2018 - 2021.pdf (913KB)
pdf I1.1 Veiligheidsregio - Gemeenteraden begroting 2018-2021.pdf (1.7MB)
pdf I2.0 VNG - Nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid.pdf (190KB)
pdf I3.0 Regio Zwolle - Aanbiedingsbrief jaarverslag Regio Zwolle 2016.pdf (109KB)
pdf I3.1 Regio Zwolle - Jaarverslag 2016.pdf (3.8MB)
pdf I5.0 ProDemos - Handreiking Vrouwen in de Raad.pdf (1.5MB)
pdf I7.0 Provincie Overijssel - Informatie begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.pdf (11.3MB)
pdf I10.0 Mevr.C. Koole - Campagne Allemaal Roze Harten voor rechtvaardiging, erkenning, gelijkheid en ontwikkeling.pdf (59KB)
pdf I13.0 Hondenbeten aan de Kaak - Brochure RDA Houderijvoorschriften Honden.pdf (1.3MB)
pdf I13.1 Hondenbeten aan de Kaak - Zienswijze gesteld Preventie van Ernstige Hondenbeten bij Mens en Dier.pdf (1.2MB)
pdf I14.0 GGD - Brief raden toezenden begroting 2018.pdf (47KB)
pdf I14.1 GGD - Programmabegroting 2018.pdf (3.4MB)
pdf I15.0 GGD - Kaderbrief programmabegroting 2018.pdf (230KB)
pdf I16.0 Raadsbrief 2017-17- Raadsvraag Oppen Swolle 5 Vollenhove.pdf (105KB)
pdf I17.0 Raadsbrief 2017-18- Beantwoording Motie 2016-58 M3 Snelle vergunningverlening.pdf (517KB)
pdf I18.0 Raadsbrief 2017-19- Kermis- en Circusmuseum.pdf (135KB)
pdf I19.0 Raadsbrief 2017-20- Reactie op initiatiefvoorstel Maatschappelijke inspanning 'Steenwijkerland schoon, heel en veilig'.pdf (297KB)
pdf I20.0 Raadsbrief 2017-21- Motie Wiedenplan Werk.pdf (396KB)
pdf I21.0 Raadsbrief 2017-22 - Stand van zaken oud papier.pdf (85KB)
pdf I22.0 Raadsbrief 2017-23 - Voortgang duurzame dorpen.pdf (80KB)
pdf I23.0 Raadsbrief 2017-24 - Herijking kunstgrasvelden.pdf (93KB)
pdf I24.0 Raadsbrief 2017-25 - Informatiebrief toekomst V(S)O.pdf (92KB)
pdf I25.0 20170228 - Schriftelijke vragen BGL - voortgang glasvezel - beantwoording 20170314.pdf (107KB)
pdf I26.0 20170313 - Schriftelijke vragen CU - Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers - beantwoording 20170321.pdf (228KB)
pdf I27.0 20170307 - Schriftelijke vragen VVD - school Tuk - beantwoording 20170321.pdf (153KB)
pdf I28.0 20170313 - Schriftelijke vragen PvdA - Kermis- en Circusmuseum - beantwoording 20170322.pdf (165KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 11 april 2017 GETEKEND.pdf (124KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 21 maart 2017
9
Sluiting