link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
Veur Elkaar zal vanavond een motie vreemd aan de orde indienen.
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Controle Verantwoording Fractievergoeding 2021
Voorstelnummer 2022/09
4.2
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kerkweg 56 te Giethoorn
Voorstelnummer 2022-RAAD-00043
Portefeuillehouder Smit
4.3
Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold (2022)
Voorstelnummer 2022-RAAD-00044
Portefeuillehouder Harmsma
4.4
Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Eeserwold Werken
Voorstelnummer 2022-RAAD-00045
Portefeuillehouder Harmsma
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Vaststellen Riolering en Water Programma 2023 - 2028
Voorstelnummer 2022-RAAD-00042
Portefeuillehouder Smit
pdf 2022-RAAD-00042 Vaststellen Riolering en Water Programma 2023 - 2028 - RAADSVOORSTEL.pdf (71KB)
pdf Fluvius_RWP_Steenwijkerland_V2.pdf (11.3MB)
pdf beantwoording raadsvragen RWP.pdf (112KB)
pdf aanbiedingsbrief RAS Fluvius.pdf (327KB)
pdf Besluit Opgave Klimaatadaptatie.pdf (66KB)
pdf LAS LUA Gemeente Steenwijkerland Definitief Concept.pdf (3.6MB)
pdf ondersteuningsverklaring impulsgelden.pdf (113KB)
pdf Persbericht RAS RUA.pdf (223KB)
pdf position-paper-klimaatadaptieve-gemeente.pdf (752KB)
pdf RAS en RUA samenwerkingsregio Fluvius.pdf (3.2MB)
pdf Amendement A1GroenLinks beleid voor nieuw aanleg in uitbreidingswijken.doc (51KB)
pdf Amendement A2 GroenLinks RWP Riool en water - jaargetallen.doc (50KB)
pdf Motie M1 GroenLinks Toekomstvisie (afval)waterketen Steenwijkerland.doc (50KB)
pdf Motie M2 GroenLinks Grondwaterbeheer.doc (50KB)
pdf Motie M3 GroenLinks Benutting hemelwater.doc (52KB)
pdf Motie M4 GroenLinks Afvalwaterbehandelingsinstallatie.doc (53KB)
pdf Motie M5 CPB - Riolering en Water Programma 2023 2028.docx (102KB)
pdf 2022-RAAD-00042 Vaststellen Riolering en Water Programma 2023 - 2028 - RAADSBESLUIT GETEKEND.pdf (35KB)
pdf Amendement GroenLinks beleid voor nieuw aanleg in uitbreidingswijken GETEKEND VERWORPEN.pdf (65KB)
pdf Amendement GroenLinks RWP Riool en water - jaargetallen - GETEKEND VERWORPEN.pdf (61KB)
pdf Motie GroenLinks Grondwaterbeheer - GETEKEND VERWORPEN.pdf (57KB)
pdf Motie CPB - Riolering en Water Programma 2023 2028 - GETEKEND VERWORPEN.pdf (93KB)
pdf Motie GroenLinks afvalwaterbehandelingsinstallatie - GETEKEND VERWORPEN.pdf (62KB)
pdf Motie GroenLinks Benutting hemelwater - GETEKEND VERWORPEN.pdf (54KB)
pdf Motie GroenLinks Toekomstvisie (afval)waterketen Steenwijkerland - GETEKEND VERWORPEN.pdf (55KB)
5.2
Najaarsnota
Voorstelnummer 2022-RAAD-00046
Portefeuillehouder Scheringa
5.3
Motie vreemd aan de orde Veur Elkaar - beantwoording vragen Icebear
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken (152KB)
pdf 1.0 NWG - managementrapportage NWG Q2 2022.pdf (351KB)
pdf 1.1 NWG - concept cijfers NWG 2022.pdf (234KB)
pdf 2.0 Stichting Drugsbeleid-Burgerberaad drugs,10 juli 2022.docx (19KB)
pdf 2.1 Stichting Drugsbeleid - Burgerberaad-brief aan gemeenten dd 28-9-2022.docx (18KB)
pdf 2.2 Stichting Drugsbeleid - Gemeente Utrecht-Brief dd 22-9-2022 aan Stichting drugsbeleid over Nationaal Burgerberaad drugsbeleid (002).pdf (209KB)
pdf 3.0 Stichting op Kop - Verzoek goedkeuring wijzigingen statuten Stichting Op Kop.pdf (8.7MB)
pdf 4.0 Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022.brief aan raden.pdf (163KB)
pdf 4.1 Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022.bijlage begrotingswijziging 2022-1.pdf (111KB)
pdf 4.2 Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022.bijlage document.pdf (629KB)
pdf 5.0 VRIJ - Strategische Beleidsagenda 2023 tm 2026 Aanbiedingsbrief.pdf (141KB)
pdf 5.1 VRIJ - Strategische beleidsagenda 2023-2026 consultatieronde PDF.pdf (1.2MB)
overig 5.2 VRIJ - Crisisplan 2023-2026.PDF (1.5MB)
overig 5.3 VRIJ - Dekkingsplan IJsselland 2022.PDF (1.9MB)
pdf 5.4 VRIJ - Visual samen veiligheid versterken_Veiligheidsregio_IJsselland (1).pdf (9.3MB)
pdf 6.0 Gemeenschappelijke Regelingen-Terugblik Regiotour.pdf (2.7MB)
pdf 7.0 Meldpunt Rookoverlast - Brandbrief.docx (14KB)
pdf 7.1 Millieudefensie - Bewerkte houtrookbrochure.pdf (1.3MB)
pdf 8.0 VPPG - brief aan raadsleden okt 2022.docx (80KB)
pdf 9.0 VR IJsselland - Raadsbrief Oekraine_16_def.pdf (228KB)
pdf 10.0 VNG - Asielopvang, statushouders en Oekraïne.pdf (218KB)
pdf 11.0 VNG - Hoge energieprijzen.pdf (77KB)
pdf 12.0 VNG - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire.pdf (180KB)
pdf 13.0 VNG - Openstelling nieuwe vacatures in VNG-bestuur en -commissies.pdf (162KB)
pdf 14.0 VNG - Reactie op de Rijksbegroting 2023.pdf (1.6MB)
pdf 15.0 Jeugd van Sint-Jansklooster - Brief aan gemeenteraad.docx (32KB)
pdf 16.0 Informatienota 2022 - 48 - Monitor Sociaal Domein Juni 2022.pdf (2.3MB)
pdf 17.0 Informatienota 2022 - 49 - Dienstverlening in cijfers 1e halfjaar 2022.pdf (159KB)
pdf 18.0 Informatienota 2022 - 50 - Kindermonitor 2021 GGD IJsselland.pdf (62KB)
pdf 19.0 Informatienota 2022 - 51 - Stand van zaken WOZ-bezwaren 2022.pdf (78KB)
pdf 20.0 Informatienota 2022 - 52 - Ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Steenwijk.pdf (57KB)
pdf 21.0 Informatienota 2022 - 53 - Grondstoffenmonitor 2021 en Grondstoffenplan 2021-2025.pdf (3.5MB)
pdf 22.0 Informatienota 2022 - 54 - Omgevingsvergunning Halleweg 2 Sint Jansklooster.pdf (81KB)
pdf 23.0 Informatienota 2022 - 55 - Septembercirculaire 2022 gemeentefonds.pdf (76KB)
pdf 24.0 Beantwoording raadsvragen over Icebear Steenwijk b.v. door diverse raadsfracties.pdf (120KB)
pdf 24.1 Brief over voortgang.pdf (205KB)
pdf 25.0 Schriftelijke vragen CPB - Gemaakte afspraken met Wetland Wonen over verkoop 9 kavels voor starterswoningen - beantwoording 20221005.pdf (300KB)
pdf 26.0 Schriftelijke vragen CU - Kraamzorg - beantwoording 20221018.pdf (54KB)
pdf 27.0 Schriftelijke vragen VVD over Europese regels bodemgezondheid - beantwoording 20221019.pdf (115KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken 20-10 GETEKEND.pdf (139KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 4 oktober 2022
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting