link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Na de vergadering vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Voor het programma zie: activiteitenoverzicht.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Vaststellen bestemmingplan Oppen Swolle 5 te Vollenhove
voorstelnummer: 2017/16
portefeuille: Wagteveld
4.2
Aanvraag omgevingsvergunning Paasloër Allee 2 te Paasloo
(voorstelnummer 2017/17);
portefeuille Wagteveld.
4.3
Verordening Naamgeving en Nummering (Adressen)
(voorstelnummer 2017/18);
portefeuille burgemeester.
4.4
Gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen is vereist
(voorstelnummer 2017/19);
portefeuille Dedden.
4.5
Beheersverordening Wetering
(voorstelnummer 2017/20);
portefeuille Dedden.
4.6
Vaststelling bestemmingsplan St. Jansklooster Molenkampen III herziening
(voorstelnummer 2017/21);
portefeuille Dedden.
4.7
Verordening rekenkamercommissie Steenwijkerland 2017
(voorstelnummer 2017/22);
portefeuille burgemeester.
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Toekomstscenario’s IGSD Steenwijkerland Westerveld
voorstelnummer: 2017/23
portefeuille: Dedden
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 21 maart 2017.pdf (222KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 21 maart 2017 - GETEKEND.pdf (188KB)
pdf I1.0 Gemeente Hof van Twente - Oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis.pdf (1.4MB)
pdf I2.0 Gemeente Oostzaan - Motie zwaar vuurwerk laten vallen onder de Wapenwet gemeente Oostzaan.pdf (67KB)
pdf I4.0 Bestuur Stichting De Overijsselse Ombudsman en Overijsselse Ombudscommissie - Jaarverslag 2016 Overijsselse Ombudsman.pdf (659KB)
pdf I5.0 VNG - Informatieveiligheid en privacy.pdf (316KB)
pdf I7.0 Natuurmonumenten - Aanbiedingsbrief aanvalsplan voor het Nederlands landschap.pdf (217KB)
pdf I7.1 Natuurmonumenten - Aanvalsplan voor het Nederlands landschap.pdf (3.6MB)
pdf I8.0 Rekenkamercommissie Meppel Steenwijkerland en Westerveld - Jaarverslag 2016 RKC Meppel-Steenwijkerland-Westerveld.pdf (444KB)
pdf I9.0 Rekenkamercommissie Meppel Steenwijkerland en Westerveld - Brief Jaarplan 2017 RKC Steenwijkerland (2).pdf (369KB)
pdf I10.0 Stichting Nationale Boomfeestdag - Bomenverdrag Intentieverklaring One Tree Per Child.pdf (927KB)
pdf I10.1 Stichting Nationale Boomfeestdag - Intentieverklaring Bomenverdrag.pdf (182KB)
pdf I11.0 Tegenwindvoorst - Begeleidende email bij Windturbine Catalogus.pdf (59KB)
pdf I11.1 Tegenwindvoorst - Windturbinecatalogus versie 3.3.pdf (1.8MB)
pdf I11.2 Tegenwindvoorts - Catalogus Vergelijkingskaart versie 2.1.pdf (1.4MB)
pdf I12.0 VNG - Uitnodiging VNG-bijeenkomst Kabinetsinzet op thema Fysieke Leefomgeving.pdf (98KB)
pdf I13.0 VNG - Overeenkomst VNG en Verbond van Verzekeraars 2017.pdf (279KB)
pdf I14.0 VNG - ledenbrief Stimulering cultuur en sport in school en samenleving.pdf (563KB)
pdf I16.0 VNG - Aanpassing modelverordeningen Participatiewet n.a.v. wijzigingen in wet- en regelgeving.pdf (316KB)
pdf I17.0 VNG - Ledenbrief Schaarse Vergunningen.pdf (326KB)
pdf I18.0 Veiligheidsregio IJsselland - Digitaal Jaarverslag 2016.pdf (1.3MB)
pdf I18.1 Veiligheidsregio IJsselland - Uitnodiging Veiligheidsdag en dank bij Jaarverslag 2016.pdf (53KB)
pdf I19.0 VNG - Ledenbrief FLO-overgangsrecht wijziging leeftijdsafhankelijke factoren.pdf (134KB)
pdf I20.0 VNG - Invulling vacatures commissie Europa & Internationaal en vacature adviescommissie.pdf (270KB)
pdf I21.0 VNG - Aanpassing modelverordening Wmo n.a.v. wijziging uitvoeringsbesluit Wmo.pdf (132KB)
pdf I23.0 Gemeente Staphorst - Verzoek aansluiting Staphorst personele unie RKC's Meppel Steenwijkerland Westerveld.pdf (78KB)
pdf I24.0 VNG - Ledenbrief Wijziging Modelverordening leges.pdf (889KB)
pdf I25.0 VNG - Ledenbrief Vacatures VNG-Bestuur en commissies voorjaar 2017.pdf (356KB)
pdf I26.0 VNG - Ledenbrief Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren.pdf (211KB)
pdf I27.0 Provincie Overijssel - Sollicitatieprocedure burgemeester.pdf (747KB)
pdf I28.0 Raadsbrief 2017-8-Uitvoering schuldhulpverlening.pdf (98KB)
pdf I29.0 Raadsbrief 2017-9-Inzet middelen Parkmanagement 3.0.pdf (193KB)
pdf I30.0 Raadsbrief 2017-10-4e monitor Sociaal Domein.pdf (455KB)
pdf I31.0 Raadsbrief 2017-11-Brief informatie procedure jaarstukken 2016.pdf (108KB)
pdf I32.0 Raadsbrief 2017-12-stand van zaken welstandsnota.pdf (141KB)
pdf I33.0 Raadsbrief 2017-13-Tijdelijke stimuleringsregeling Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland.pdf (501KB)
pdf I34.0 Raadsbrief 2017-14-Lelystad Airport.pdf (192KB)
pdf I35.0 Raadsbrief 2017-15-Schriftelijke vragen VVD inzake horeca op Bodelaeke.pdf (53KB)
pdf I36.0 Raadsbrief 2017-16-Minicampings, stand van zaken (nav vragen CDA).pdf (269KB)
pdf I37.0 Brief NoordWestGroep over begroting 2017.pdf (215KB)
pdf I38.0 Activiteitenplan Weerribben-Wieden 2017.pdf (130KB)
pdf I38.1 Activiteitenplan Weerribben-Wieden 2017 - Bijlage Definitieve versie plan Weerribben-Wieden 20161205.pdf (506KB)
pdf I39.0 Overzicht gereedmeldingen woningen en kavelverkoop 2016-2017.pdf (446KB)
pdf I40.0 Concept verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.pdf (416KB)
pdf I40.1 Concept verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning - bijlage concept Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 2017.pdf (432KB)
pdf I40.2 Concept verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning - bijlage concept Verordening jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2017 inclusief toelichting.pdf (362KB)
pdf I41.0 Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017.pdf (279KB)
pdf I41.1Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017 - bijlage uitvoeringsplan gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.pdf (1009KB)
pdf I42.0 Beleidsplan en Jaarplan APV, bijzondere wetten en openbare orde.pdf (147KB)
pdf I42.1 Beleidsplan en Jaarplan APV, bijzondere wetten en openbare orde - bijlage Beleidsplan APV-BW 2016-2018.pdf (777KB)
pdf I42.2 Beleidsplan en Jaarplan APV, bijzondere wetten en openbare orde - Bijlage 1 bij beleidsplan APV BW en OOV (Landelijke handhavingstrategie).pdf (549KB)
pdf I42.3 Beleidsplan en Jaarplan APV, bijzondere wetten en openbare orde - Bijlage bij Jaarprogramma APV BW OOV 2017.pdf (177KB)
pdf I43.0 Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2017.pdf (290KB)
pdf I43.1 Uitvoeringsplan Openbare Ruimte - bijlage Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2017.pdf (1.6MB)
pdf I44.0 Schriftelijke vragen BGL - Gaswinning Vermillion.pdf (188KB)
8
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
9
Sluiting