link naar deze pagina

Politieke Markt - 2 maart 2021

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Slomp-Dekkers

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - bespreekstukken
4.1
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136
Portefeuillehouder Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 40 minuten*Als insprekers hebben zich gemeld:*
\- Dhr\. J\.R\. Koster \(bewoner Tukseweg\)
\- Dhr\. M\. Cordes \(bewoner Tukseweg\)
\- Dhr\. S\. Maakal \(namens verschillende bewoners van de Tukseweg als direct betrokken belanghebbenden\)
pdf Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136 - RAADSVOORSTEL.pdf (61KB)
pdf Beplantingsplan Boswal en bomen perceel Tukseweg 134 - 140.pdf (271KB)
pdf Brief aan omwonenende groenstrook Tukseweg.pdf (94KB)
pdf Uitsnede verbeelding ter verduidelijking.pdf (222KB)
pdf NL.IMRO.1708.BPTukseweg136-VA01.pdf (83KB)
pdf Regels Tukseweg 136 te Tuk.pdf (733KB)
pdf Toelichting Tuk - Tukseweg 136.pdf (1.9MB)
pdf Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan geanomiseerd.pdf (621KB)
pdf Nieuw - Toelichting college Bestemmingsplan Tukseweg 136 - nav wijziging nota.pdf.docx (24KB)
pdf Nieuw - Collegebesluit bestemmingsplan Tukseweg 136 - nav wijziging nota.pdf (55KB)
pdf Nieuw - Nota van wijzigingen bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136 (versie definitief).pdf (422KB)
pdf Nota van wijzigingen bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136 (versie oud) (335KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Begeleidend schrijven college bij nieuw toegevoegde bijlagen.docx (24KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de regels 1 Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (322KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de regels 2 Overzicht huis verbonden beroepen.pdf (185KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de regels 3 Inrichtingsplan.pdf (4.6MB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de toelichting 7.2 Bodemonderzoek.pdf (1.3MB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de toelichting 7.3 Ecologisch onderzoek.pdf (2.5MB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de toelichting 7.4 Akoestisch onderzoek.pdf (7.2MB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de toelichting 7.5 Watertoets.pdf (12KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de toelichting 7.6 Archeologisch onderzoek.pdf (4.8MB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage bij de toelichting 7.7 Beeldkwaliteitsplan.pdf (7MB)
4.2
Vervangen brug De Wulpen
Portefeuillehouder Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 15 minuten
4.3
Kaderbrief 2022 Omgevingsdienst IJsselland
Portefeuillehouder Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Vaststelling besluitenlijst van 2 februari 2021
7
Sluiting