link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Benoeming en installatie raadslid
Voorstelnummer 2017/50
Benoeming en installatie van de heer Te Raa (D66).
5
Benoeming en installatie burgerraadsleden
Voorstelnummer 2017/51
Benoeming en installatie van de heren Leistra en De Vries
6
Besluitvorming – hamerstukken
6.1
Het bouwen van acht appartementen in Zuidveen
Voorstelnummer 2017/52
portefeuille Brus
6.2
Vaststelling Kwaliteitsverordening Steenwijkerland
Voorstelnummer 2017/53
portefeuille Oosterveen
6.3
Vaststellen bestemmingsplan Veldhuisweg 4 Baarlo
Voorstelnummer 2017/54
portefeuille Brus
6.4
Programmabegroting 2018-2021 Veiligheidsregio IJsselland
Voorstelnummer 2017/55
portefeuille Bats
6.5
Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 GGD
Voorstelnummer 2017/56
portefeuille Frantzen
6.6
Begroting BVO IJsselland 2018
Voorstelnummer 2017/57
portefeuille Frantzen
6.7
Kaderbrief en begroting 2018 omgevingsdienst IJsselland
Voorstelnummer 2017/58
portefeuille Oosterveen
6.8
Kascommissie controle fractievergoedingen 2016
Voorstelnummer 2017/59
Nazending op 29-5-2017.
7
Besluitvorming – bespreekstukken
7.1
Ombudsfunctie sociaal domein
Voorstelnummer 2017/60
portefeuille Frantzen
7.2
Armoedebestijding kinderen en herijking minimabeleid
Voorstelnummer 2017/49
portefeuille Frantzen
7.3
Motie M3 vreemd aan de orde CDA e.a.: Gewoon doen wat nodig is ca.
7.4
Motie M4 vreemd aan de orde CDA e.a.: Gratis VOG
7.5
Motie M5 vreemd aan de orde CU e.a.: Warm Welkom Gemeente
8
Gelegenheid om vragen te stellen
9
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 30 mei 2017 - GETEKEND.pdf (140KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 30 mei 2017.pdf (209KB)
pdf I1.0 Bibliotheek Kop van Overijssel - Jaarverslag 2016 de Bibliotheek Kop van Overijssel.pdf (5.2MB)
pdf I2.0 Detailhandel Nederland - Brief aan de lokale politieke partijen.pdf (201KB)
pdf I2.1 Detailhandel Nederland - Uw kiezers onze klanten - Brochure gemeenteraadsverkiezingen 2018.pdf (394KB)
pdf I2.2Detailhandel Nederland - Retailvisie McKinseyCompany november 2016.pdf (1.4MB)
pdf I8.0 Ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - Brief handreiking integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen.pdf (891KB)
pdf I8.1 Ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - Handreiking integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen.pdf (417KB)
pdf I9.0 NOC NSF - Kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en cultuur.pdf (1.5MB)
pdf I10.0 OR NoordWestGroep - Zorgen om ontwikkelingen organisatie.pdf (172KB)
pdf I11.0 Plaatselijk Belang Tuk - Actie med.blad oud papier.pdf (116KB)
pdf I11.1 Plaatselijk Belang Tuk - Enquete 15-05-20171.pdf (460KB)
pdf I11.2 Plaatselijk Belang Tuk - Onderzoek oud papier 10-05-2017.pdf (212KB)
pdf I11.3 Plaatselijk Belang Tuk - reactie brief gemeente rova en enquete 10-05-2017.pdf (107KB)
pdf I12.0 Prodemos - Deelname aan Dag van de Democratie 2017.pdf (252KB)
pdf I13.0 Regionoom - Giethoorn leert van het succes van Venetie etc.pdf (498KB)
pdf I14.0 RUD IJsselland - Brief aan de gemeenteraden en Provinciale Staten jaarverslag 2016.pdf (231KB)
pdf I14.1 RUD IJsselland - Jaarverslag 2016 RUD IJsselland.pdf (1MB)
pdf I15.0 VNG - Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor vacatures in VNG bestuur.pdf (230KB)
pdf I16.0 VNG - Ledenbrief financiering landelijke voorzieningen sociaal domein 2018.pdf (207KB)
pdf I17.0 VNG - Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen.pdf (386KB)
pdf I18.0 VNG - Resultaat enquete naar beschikbaarheid accountants voor controle gemeentelijke jaarrekening.pdf (303KB)
pdf I21.0 Raadsbrief 2017-29 - Regionale programmering werklocaties en acquisitie.pdf (365KB)
pdf I22.0 Raadsbrief 2017-30.0 - Werkplan 2017 Stichting Timpaan Welzijn.pdf (83KB)
pdf I22.1 Raadsbrief 2017-30.1 - Werkplan 2017 Stichting Timpaan Welzijn.pdf (21.2MB)
pdf I23.0 Raadsbrief 2017-31.0 - Beleidsplannen openbare ruimte.pdf (112KB)
pdf I23.1 Raadsbrief 2017-31.1 - Beleidsplan Openbaar Licht 2017.pdf (1.8MB)
pdf I23.2 Raadsbrief 2017-31.2 - Beleidsplan Oeververbindingen 21042017.pdf (13MB)
pdf I23.3 Raadsbrief 2017-31.3 - Wijzigingen Beleidsplannen Oeververbindingen en Openbare Verlichting.pdf (206KB)
pdf I24.0 Raadsbrief 2017-32 - Zonnepanelen op gemeentelijke daken.pdf (84KB)
pdf I25.0 Raadsbrief 2017-33.0- Huisvesting basisschool t PuzzelsTuk brief aan raad ondertekend.pdf (76KB)
pdf I25.1 Raadsbrief 2017-33.1- 27032017_091930 verweerschrift.pdf (483KB)
pdf I25.2 Raadsbrief 2017-33.2- 29122016 bezwaar PB Tuk.pdf (1.4MB)
pdf I25.3 Raadsbrief 2017-33.3-Beschikking op bezwaar Catent.pdf (288KB)
pdf I25.4 Raadsbrief 2017-33.4-11b advies bezwaar catent e.a. huisvesting t PuzzelsTuk.pdf (274KB)
pdf I25.5 Raadsbrief 2017-33.5-27122016 bezwaar Catent.pdf (122KB)
pdf I25.6 Raadsbrief 2017-33.6-Beschikking bezwaar PB e.pdf (287KB)
pdf I25.7 Raadsbrief 2017-33.7-Brief bezwarencommissie bij advies.pdf (57KB)
pdf I26.0 iBeleid 2017-2020 - RAADSVOORSTEL.pdf (171KB)
pdf I26.1 iVisie 2017-2020.pdf (1.7MB)
pdf I26.2 iBeleid STWL 1.0.pdf (2.3MB)
pdf I26.3 Evaluatie digitale zaakgerichte dienstverlening.pdf (1.2MB)
pdf I26.4 Kopie van Projectenkalender informatievoorziening 2017-2020.pdf (218KB)
pdf I27.0 AvA NWG 2017 - bijlage Brief Directie en RvC NWG en verslag Ava 27 oktober 2016.pdf (191KB)
pdf I27.1 AvA NWG 2017 - bijlage Definitief Accountantsverslag NWG 2016.pdf (4.7MB)
pdf I27.2 AvA NWG 2017 - bijlage NWG Jaarverslag 2016 definitieve versie.pdf (4.7MB)
pdf I28.0 Overeenkomst exploiteren laadpalen in de openbare ruimte - bijlage Brief aan gemeenten - informatiepakket Overijsselse aanpak voor slim openbaar laden.pdf (118KB)
pdf I28.1 Overeenkomst exploiteren laadpalen in de openbare ruimte - bijlage 1 bij brief Informatiepakket aan gemeenten.pdf (229KB)
pdf I28.2 Overeenkomst exploiteren laadpalen in de openbare ruimte - bijlage 2 bij brief Informatiepakket aan gemeenten.pdf (87KB)
pdf I28.3 Overeenkomst exploiteren laadpalen in de openbare ruimte - bijlage 3 bij brief Informatiepakket aan gemeenten (Concept Samenwerkingsovereenkomst).pdf (188KB)
pdf I28.4 Overeenkomst exploiteren laadpalen in de openbare ruimte - bijlage 4 bij brief Informatiepakket aan gemeenten.pdf (72KB)
pdf I28.5 Overeenkomst exploiteren laadpalen in de openbare ruimte - bijlage 5 bij brief Informatiepakket aan gemeenten.pdf (75KB)
pdf I29.0 Inkoopstrategie jeugdhulp IJsselland - bijlage inkoopstrategie definitief.pdf (1MB)
pdf I29.1 Inkoopstrategie jeugdhulp IJsselland - bijlage vragenlijst-definitief.pdf (536KB)
pdf I30.0 Kwaliteitseisen voorschoolse voorzieningen 2018-2021 - bijlage Notitie kwaliteitseisen voorschoolse voorzieningen.pdf (810KB)
pdf I31.0 Regionale woonprogrammering West-Overijssel - bijlage Begeleidende brief bij geactualiseerd RWP.pdf (48KB)
pdf I31.1 Regionale woonprogrammering West-Overijssel - bijlage Geactualiseerd RWP West-Overijssel (april 2017).pdf (787KB)
pdf I32.0 Verkenning sociale huur Steenwijk en noordelijke kernen.pdf (300KB)
pdf I33.0 Voorstel motie Algemene Ledenvergadering VNG - bijlage motie ALV VNG VOG.pdf (147KB)
pdf I34.0 Schriftelijke vragen CDA - kindertelefoon.pdf (82KB)
10
Vaststelling besluitenlijst van 2 mei 2017
11
Sluiting