link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 19 april 2016

Locatie: Statenzaal, Provinciehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Wijnen
Bundel:
pdf Agendabundel (4.1MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Benoeming leden referendumcommissie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde. In de gemeente Zwolle is een Referendumverordening van kracht. Volgens de verordening dient een referendumcommissie ingesteld te zijn die verschillende taken uitvoert tijdens het verloop van de referendumprocedure. Op dit moment is de commissie niet bemenst. Via dit voorstel worden nieuwe leden voor de referendumcommissie benoemd. De commissie adviseert zowel de raad als het college. Daarom heeft het college voorliggende aanbeveling opgesteld voor de benoeming van de leden door de raad. Voor technische en feitelijke vragen: Mara Zweers (2449) m.zweers@zwolle.nl
4
B- onderwerp
5
Vestiging asielzoekerscentrum
Nadat op 12 januari 2016 het college besloten had om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle is er breed maatschappelijk overleg gevoerd. Nadat op 20 januari tijdens een algemene bijeenkomst in het PEC stadion de plannen zijn toegelicht, zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden, bedrijven en instellingen en nadere gesprekken gevoerd in kleiner comité. Ook heeft de gemeente veel brieven en e-mails ontvangen. In die gesprekken is naar voren gekomen dat mensen zorg hebben over de omvang van het azc, over de impact op het naastgelegen groene gebied en over de (verkeers)veiligheid rond de locatie. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken is het oorspronkelijke voorstel aangepast en wordt een definitief voorstel aan de raad voorgelegd. Samengevat wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum op de gehele locatie aan de Dokter van Thienenweg 1 met maximaal zeshonderd vluchtelingen voor een periode van maximaal vijftien jaar. Er heeft over dit voorstel een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. De vragen van de fracties en de antwoorden van het college zijn bij de stukken gevoegd. Verder is er op 12 april een informatie- en inspraakbijeenkomst gehouden, waarbij voor betrokkenen de gelegenheid was om over het voorstel in gesprek te gaan met de verschillende raadsfracties en waar men gebruik kon maken van het inspreekrecht. Voor technische en feitelijke vragen: Irene Pruim (2420) I.Pruim@zwolle.nl
6
Inleidend verzoek referendum vestiging asielzoekerscentrum
7
Sluiting
x
Ingekomen brieven