link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 18 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (109.2MB)
Algemene documenten:

0
Vertrouwelijke raadsvergadering inzake aanbeveling herbenoeming burgemeester (19.00-19.30 uur in Raadzaal)
1
Mededelingen
1.a
In Memoriam
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de bijlage resultaat onderhandeling van de beslisnota “Afronding PPS Zuiderzeehaven”. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Activiteiten en resultaten Port of Zwolle
5.A.2
Evaluatie perspectieffonds
5.A.3
Grondprijzennota 2018
5.A.4
Prestatieafspraken woningbouwcorporaties (21.00 - 22.00 uur)
5.A.5
Proces harmonisatie voorschoolse voorzieningen
5.A.6
Motie Groene groei aan het Katwolderplein
5.A.7
Kantorenmarkt Zwolle 2017
5.A.8
Openbaar Vervoer Voorsterpoort
5.A.9
Beantwoording toezegging Winkelleegstand in Zwolle
5.A.10
Beantwoording motie ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter afdoening in handen stellen van de werkgeverscommissie
5.B4
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie - Real Human Bodies Tentoonstelling
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over bezuinigingen wijkverpleging
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - openstelling Primera Kosterman op 31-12-2017
6
A-onderwerpen
7
Evaluatie Beleidsvisie Attentiemasten
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 20 november 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Foodcourt de Vrolijkheid op 13 februari 2017 heeft de raad de motie ‘Mastenbeleid nu evalueren’ aangenomen. In de motie wordt het college verzocht de beleidsvisie attentiemasten te evalueren en de resultaten voor te leggen aan de raad. De beleidsvisie is op 6 januari 2014 door de raad vastgesteld. Volgens de beleidsvisie kunnen er maximaal 8 nieuwe hoge attentiemasten langs de A28 en buitenring worden geplaatst. Daarnaast kunnen er maximaal 7 attentiemasten komen op aangewezen beeldbepalende locaties. Aanvragen voor een attentiemast langs de A28 wordt getoetst op de in de beleidsvisie geformuleerde criteria, randvoorwaarden en richtlijnen. Sinds 2014 zijn er vier verzoeken voor masten langs de A28 ingediend. De Hornbach- en Foodcourtmast zijn vergund en twee andere initiatieven zijn afgewezen. Uit de evaluatie van de beleidsvisie komen sterke en zwakke punten naar voren. Het college schetst op basis van deze evaluatie vier varianten voor een vervolg. De beleidsvisie intrekken en nieuwe masten verbieden, de visie intrekken en aanvragen ad-hoc beoordelen, de huidige visie ongewijzigd behouden en tot slot de visie met enkele aanpassingen continueren. Bij deze laatste variant heeft de aanpassing tot doel de belangen van omwonenden duidelijker als toetsingscriterium mee te nemen. Alles afwegende stelt het college voor te kiezen voor de vierde variant en de beleidsvisie onder verbetering van de toetsingscriteria te continueren. Voor technische en feitelijke informatie: Jan Pieter Koppert (2038) J.Koppert@zwolle.nl en Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl
8
Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2017
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het college verwacht in 2017 een tekort op de bijstandsuitgaven van 11,1% van het rijksbudget. Bij een tekort boven de 5% kan aanspraak worden gemaakt op een extra rijksuitkering, de vangnetuitkering. Deze uitkering bedraagt bij een tekort van 5% tot 12,5% 50% van de overschrijding en boven de 12,5% 100% van de overschrijding. Met deze beslisnota wordt invulling gegeven aan de voorwaarden die aan een aanvraag voor een vangnetuitkering 2017 worden gesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het voornemen van het college een aanvraag in te dienen voor de vangnetregeling 2017 Participatiewet; Daarnaast in te stemmen met de juistheid van de verklaring dat het college interne en externe maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie op het bijstandsbudget te komen en deze verklaring bij de “aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2017” te ondertekenen. Voor technische en feitelijke vragen: Frans Kuijpers (4405) f.kuijpers@zwolle.nl
9
Vormgevingsdocument Zwolle Spoort en Hallo Spoor
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Bij de besluitvorming over het plan van aanpak Zwolle Spoort op 18 april 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen: ‘het vormgevingsdocument, net als de welstandsnota, te gebruiken als inspirerend kader voor vormgeving van de kunstwerken, die de ruimtelijke kwaliteit van de Zwolse omgeving moeten versterken en de raad te informeren op welke wijze uitvoeringsvoorstellen hieraan worden getoetst’. Prorail heeft samen met Het Oversticht, Bureau Spoorbouwmeester en de gemeente het Vormgevingsdocument Zwolle Spoort (bijlage 2) opgesteld. De essentiele eisen uit dit document worden opgenomen in het uitvoeringscontract dat ProRail maakt in het kader van de aanbestedingsprocedure voor Zwolle Spoort. De eisen geven voldoende ontwerpvrijheid aan potentiele opdrachtnemers. De gunning van de werkzaamheden vindt naar verwachting in de loop van 2018 plaast. Voor de inpassing van het spoor in Zwolle is in overleg met ProRial het kaderstellend visiedocument `Hallo Spoor` (bijlage 1) opgesteld. Het vast te stellen document vormt het kader voor de welstandsbeoordeling van projecten langs en in de nabijheid van het spoor. ProRail en de gemeente Zwolle gebruiken deze documenten ook als basis voor de afspraken over grondtransacties, erfgrenzen en afspraken over de wijzigingen van beheer en onderhoud van de omgeving van het spoor. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het vormgevingsdocument Zwolle Spoort. Daarnaast het document “Hallo Spoor” vast te stellen. De op 18 april 2017 aangenomen motie vormgevingsdocument Zwolle Spoort als aanvulling op de welstandsnota hiermee als afgehandeld te beschouwen. Voor technische en feitelijke vragen: Toon van Beek (2456) acw.van.beek@zwolle.nl
10
Vaststelling bestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 24
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het plangebied betreft de locatie Nieuwe Deventerweg 24. Deze locatie is in het structuurplan aangewezen als inbreidingslocatie voor woningbouw en biedt ruimte aan circa 60 woningen, die ontwikkeld zullen worden door Nijhuis bouw B.V. uit Rijssen. Het plan voldoet aan de criteria zoals die in het structuurplan zijn opgenomen voor inbreiding. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Oorspronkelijk zijn er twee zienswijzen ingediend tegen het plan. Eén zienswijze is schriftelijk ingetrokken. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 24. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan zowel digitaal als in papieren vorm vast te stellen. Verder geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 24 vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
11
Afronding PPS Zuiderzeehaven
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De zes partners van het watergebonden bedrijventerrein “Zuiderzeehaven” in Kampen zijn voornemens om het project in 2018 af te ronden. In 2003 startte de publiek-private samenwerking (PPS) tussen drie publieke en drie private partijen. Inmiddels zijn elf bedrijven op het grootschalige terrein gevestigd. De Zuiderzeehaven als entiteit is vanaf de oprichting zeer succesvol geweest. Tijdens en na de crisis zijn de verkopen afgenomen. De markt trekt weer aan maar het resterende aanbod van 13,3 ha rechtvaardigt het niet om de PPS als entiteit in stand te houden. Aangezien 75% is verkocht, is het in stand houden van de PPS geen noodzaak meer en kan de gemeente Kampen de verkoop van de resterende kavels zelf afronden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de ontbinding van de PPS Zuiderzeehaven. Daarnaast de terug ontvangen ingelegde gelden te verwerken in de gemeentelijke begroting. De uitkering, na vereffening van de ingelegde gelden, te storten in de algemene reserve. Voor technische en feitelijke vragen: Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl
12
Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van een groot aantal maatregelen in en nabij de Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij met name om de aanleg van nieuwe natuur. In onze gemeente gaat het om de Natura 2000-gebieden “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht”(UZV) en ‘IJsseluiterwaarden”. De te nemen maatregelen in de uiterwaarden van de IJssel passen wel binnen het geldende bestemmingsplan, de maatregelen in de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht, voor zover ze buiten de bestaande natuurgebieden vallen, passen niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied – Langenholte, Vecht e.o.. Naast Zwolle is dit Natura 2000-gebied ook gelegen in de gemeente Zwartewaterland. In goed overleg tussen de provincie en de gemeenten is gekozen voor het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), omdat de provincie het bevoegd gezag is voor wat betreft Natura 2000 en omdat potentiele reclamanten hun zienswijze bij één instantie kenbaar kunnen maken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Daarnaast Gedeputeerde Staten door middel van de bijgevoegde brief te laten weten de zorgvuldige aanpak in dit proces te waarderen en de verwachting uit te spreken dat deze zorgvuldigheid voortgezet zal worden in het verdere verloop van dit proces. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Lieuwe Dijkstra (2614)
13
Toekomst samenwerking WRA - Wezo
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 4 december 217, de korte terugblik is bijgevoegd. In de perspectiefnota is de inclusieve arbeidsmarkt benoemd als één van de drie grote maatschappelijke thema’s en ambities. Dit is verder uitgewerkt in de notitie ‘Naar een inclusieve arbeidsmarkt’, die in het voorjaar door de raad is vastgesteld. Voor realisatie van deze ambitie en de uitvoering van de Participatiewet werken de afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsparticipatie (WRA) en sw-bedrijf Wezo NV vanaf 2015 samen in een netwerkorganisatie. Om de samenwerking toekomstbestendig te maken is het nu nodig om een vervolgstap te maken door te komen tot één effectieve organisatie voor de optimale ondersteuning van inwoners van (de regio) Zwolle in het vinden en behouden van werk. Op basis van een toetsingskader wordt gekozen voor een variant ‘publiek via privaat’, met als rechtsvorm een BV (per 1 januari 2018), naar een publiek-private samenwerking. Dit past bij de doelstelling om met partners in de stad en de regio toe te werken naar een gedeelde verantwoordelijkheid en waar mogelijk een gedeeld eigenaarschap. De huidige taken en verantwoordelijkheden van WRA en Wezo zijn het vertrekpunt voor de nieuwe organisatie. Richting de start van de nieuwe organisatie wordt van een aantal taken nader bepaald of die meegaan of bij de gemeente blijven. Na bespreking van deze nota in de raad zal het college een definitief besluit nemen. Daarna zal richting 1 juni 2018 een inrichtingsplan worden gemaakt. Voor technische en feitelijke vragen: Gerben Pluim (06-23007978) G.Pluim@zwolle.nl
14
Zwolse Energiegids
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 4 december 2017, de korte terugblik is bijgevoegd. Op 17 juli 2017 heeft de raad een besluit genomen over het Ambitiedocument energietransitie. De raad heeft toen ingestemd met de ambitie om uiterlijk in 2050 energie neutraal te zijn en om de energietransitie in te zetten als katalysator voor economische en sociale meerwaarde. In het ambitiedocument is ook vastgelegd dat de gemeente in samenspraak met de stad een afwegingskader ‘grootschalige duurzame energieopwekking’ opstelt. Het afwegingskader in de vorm van de Zwolse Energiegids is nu gereed en ligt ter besluitvorming voor. Het afwegingskader is in samenspraak met de stad tot stand gekomen. De gids is bedoeld om initiatieven op het gebied van de grootschalige opwekking van duurzame energie op een zorgvuldige, transparante en navolgbare wijze af te wegen. Het gaat hierbij om duurzame energie uit zon, wind, geothermie en waterkracht. De Energiegids geeft invulling aan de uitgangspunten zoals genoemd in het ambitiedocument. Aan de hand van beleid en wetgeving wordt nagegaan wat er (technisch/juridisch) kan. Vervolgens wordt nagegaan of het betreffende initiatief op die plek ook gewenst is. Dit wordt gedaan aan de hand van aanvullende criteria, zowel gericht op de effecten op de omgeving, als gericht op de bijdrage van initiatieven op andere sociale en economische doelen. En tot slot geeft de Energiegids richtlijnen voor het maken van procesafspraken tussen initiatiefnemer, gemeente en omgeving. Het is de bedoeling dat de Zwolse Energiegids een integrale vertaling krijgt in de Omgevingsvisie. Voor technische en feitelijke vragen: Henk Vonk (3159) hm.vonk@zwolle.nl
pdf Beslisnota Zwolse Energiegids (544KB)
pdf Zwolse Energiegids (3.4MB)
pdf definitieve+Verkenning+Duurzame+Energie+Zwolle (8MB)
pdf Samenvatting opbrengst Stadsgesprek (164KB)
pdf Visie van Vereniging Blauwvinger Energie op verduurzaming van de Zwolse energievoorziening (259KB)
pdf Reactie van het college op brief van Blauwvinger Energie d.d. 28 november 2017 (126KB)
pdf Brief Natuurplatform - raadsdebat Energids (4.2MB)
pdf Brief Agrarisch Natuurbeheer - Collectief Noordwest Overijssel windmolens- weidevogelkerngebied Tolhuislanden (112KB)
pdf Broedparentelling Tolhuislanden 2016 telgebied 1 (353KB)
pdf Broedparentelling Tolhuislanden 2016 telgebied 2 (440KB)
pdf Brief Sportvisserij Nederland en Sporvisserij Oost-Nederland - reactie op Zwolse Energiegids (588KB)
pdf Brief Tegenwindvoorst.nl- Afwegingskader Grootschalige Opwekking duurzame energie in Zwolle (54KB)
pdf Inspraaktest dhr Wolters - Plaatselijk belang Windesheim en Omstreken - energiegids (117KB)
pdf Korte terugblik debatronde d.d. 04-12-2017- Zwolse Energiegids (122KB)
pdf Brief Agrarische Natuur Vereniging Tolhuislanden- ernstige fouten energiegids gemeente Zwolle (187KB)
pdf Bijlage 1 natuurbeheerkaart Provincie Overijssel (99KB)
pdf Bijlage 2 Overzicht beheerpercelen en cirkel fout voorstel plaatsing windmolens. (638KB)
pdf Bijlage 3 Weidevogel kerngebied_ (28KB)
pdf Bijlage 4 cijfers nestbescherming (129KB)
pdf Bijlage 5 compensatie eis provincie 4 bestaande windmolens 21-2-2012 (220KB)
pdf Bijlage 6 blauw gearceerd geen windmolens (92KB)
pdf Brief Agrarisch Natuurbeheer Noordwest Overijssel - Zwolse Energiegids bedreiging voor weidevogelkerngebieden Tolhuislanden en Polder Mastenbroek (386KB)
pdf Brief omwonenden Harculo- Windesheim- windturbines samenvatting (1MB)
pdf Brief omwonenden Harculo- Windeshemi - windturbines toelichting (384KB)
pdf Brief Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel - Energiegids - Zoeklocaties windmolens (213KB)
pdf 2017-12-18 M14-1 Energiedoelen in de begroting (154KB)
pdf 2017-12-18 M14-2 Laat Zwollenaren meedelen in de winst van duurzame energie (91KB)
pdf 2017-12-18 M14-3 Lokale energiebedrijven actief betrekken bij duurzaamheidsopgave (62KB)
pdf 2017-12-18 Raadsbesluit Zwolse Energiegids (50KB)
15
Regels Wmo
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2015 is de wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. Deze wet regelt ondersteuning voor mensen met geringe zelfredzaamheid om zolang mogelijk thuis te kunnen wonen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om de verordening maatschappelijke ondersteuning aan te passen. Zo sluiten de regels weer aan bij het landelijke uitvoeringsbesluit WMO. De aanpassing van de regelgeving is met ingang van 1 april 2018 nodig vanwege de doorontwikkeling van de huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding naar integrale thuisondersteuning. De raad wordt voorgesteld te besluiten om met ingang van 1 januari 2018 de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2018 vast te stellen overeenkomstig bijlage 1. Daarnaast met ingang van 1 januari 2018 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2051 te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) hgj.lubbers@zwolle.nl
16
Belastingverordeningen 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 10 november 2017 heeft de gemeenteraad de Tarievennota 2018 vastgesteld. De belastingverordeningen 2018 moeten daarna door de raad vastgesteld worden. In een aantal gevallen is alsnog van de Tarievennota 2018 afgeweken, omdat dit na de vaststelling pas bekend is geworden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de belastingverordeningen 2018 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de Tarievennota 2018 genoemd in het dictum. Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Boer- Beulakker (2836) m.boer@zwolle.nl
17
Vaststelling 3e periodieke begrotingswijziging 2017
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Jaarlijks worden collegebesluiten die budgettaire gevolgen hebben op de lopende begroting via een zogenoemde periodieke begrotingswijziging aan de raad ter besluitvorming gelegd. De 1e en 2e periodieke wijziging zijn meegenomen in de eerste en tweede beleidsrapportage van 2017. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de 3e periodieke begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2017. Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl
18
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsselland
Onderwerp wordt op 11-12-2017 behandeld in de debatronde. De 11 gemeenten in de jeugdzorgregio IJsselland voeren gezamenlijk een aantal bedrijfsvoeringstaken uit via de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. De afgelopen periode is de regionale samenwerking geëvalueerd. Op basis hiervan wordt via de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR), waarvan de boogde inwerkingtreding 1 januari 2018 is, governance en positionering versterkt en rollen en verantwoordelijkheden verduidelijkt. In lijn met de visie op Jeugdhulp, waarmee de raad eind 2016 heeft ingestemd, wordt de regionale samenwerking verder bestendigd met veel ruimte voor lokale autonomie en vernieuwing. De keuze om de lichte vorm van de GR voort te zetten sluit aan bij het uitgangspunt dat de transformatie lokaal moet plaatsvinden. Een belangrijke wijziging ten aanzien van de huidige GR is dat de coördinatie van de beleidsafstemming in de GR wordt ondergebracht. Daarbij worden geen bevoegdheden overgedragen aan de GR. Voor technische en feitelijke vragen: Jacomien van der Bij (2534) j.van.der.bij@zwolle.nl
19
Vaststellen verordening Jeugdhulp 2018
Onderwerp wordt op 11-12-2017 behandeld in de debatronde. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken vanuit de Jeugdwet (o.a. preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen) binnen het daarvoor beschikbare budget. Eind 2014 is de verordening voor 2015 vastgesteld, op dit moment is er aanleiding om de verordening te wijzigen. Het vaststellen van de subsidieverordening Jeugdhulp is noodzakelijk voor een wettelijke grondslag voor subsidiering van de regionaal gecontracteerde jeugdhulp. Met de wijziging wordt beoogd de onderwerpen te actualiseren die verband houden met het reeds vastgestelde inkoopbeleid Jeugdhulp 2018 e.v. Daarnaast moet de nieuwe verordening beter aansluiten bij de huidige uitvoeringspraktijk en rechtspraak. Voor technische en feitelijke vragen: Jacomien van der Bij (2534) j.van.der.bij@zwolle.nl
20
Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2018
Onderwerp wordt op 11-12-2017 behandeld in de informatie- en debatronde. De gemeente is in het bezit van grond om er in de toekomst huizen en bedrijven op te kunnen bouwen. Er wordt grond bijgekocht en verkocht en de gemeente maakt grond bouwrijp zodat er bijvoorbeeld woningen op kunnen worden gerealiseerd. Stukken grond die nog niet nodig zijn worden tijdelijk verpacht als landbouwgrond. Al deze activiteiten vallen onder het gemeentelijk grondbeleid. De financiële stand van zaken wordt ieder jaar verantwoord in de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Met de MPV wordt dus inzicht gegeven in de financieel-economische situatie van het gemeentelijk grondbeleid. Het resultaat is het verschil tussen kosten en opbrengsten. De MPV wordt elk voorjaar opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. Voordat de MPV kan worden opgesteld moeten de uitgangspunten worden vastgesteld. Bij het bepalen van de uitgangspunten moet de gemeente zich houden aan wettelijke voorschriften. Deze richtlijnen zijn de afgelopen tijd aangescherpt. Andere uitgangspunten zijn de grondprijzen en de hoogte van de rente. Het vaststellen van de grondprijzen is een bevoegdheid van het college van B&W. De grondprijzennota wordt ter informatie aan de raad aangeboden en is bij de stukken gevoegd. Aan het in bezit hebben van grond zitten risico’s vast. Deze economische risico’s zijn zo goed mogelijk ingeschat en zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. Hiermee kunnen tegenslagen in de projecten worden opgevangen. Over dit onderwerp wordt eerst een korte informatieronde gehouden met een ambtelijke presentatie en gelegenheid voor het stellen van vragen. Aansluitend is er een debatronde. Voor technische en feitelijke informatie: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl
21
Moties Vreemd aan de orde van de dag
22
Sluiting