link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 24 oktober 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (43MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlagen Risicomatrix en de Risicoparagraaf van de beslisnota “Begroting 2017”. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Gevolgen Erfgoedwet
5.A.2
Beantwoording motie Beter Beschermd
5.A.3
Financiele stand van zaken verkoop Diezerstraat 80-82 en herhuisvesting Stadkamer
5.A.4
Wijthmenerplas, Beheerplan
5.A.5
Quickscan windenergie
5.A.6
Verbeterplan sturing en beheersing projecten
5.A.7
Beantwoording motie ombudsman GBLT
5.A.8
Stand van zaken azc Zwolle
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen CU inzake Evaluatie Drank- en Horecawet
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie PvdA inzake Beloningsbeleid Bank Nederlandse Gemeenten
5.C.3
Artikel 45-vragen fractie PvdA - Eerlijke beloning voor creatieve ondernemers
6
A-onderwerpen
7
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aalanden, Arne, Scheldelaan, Eemlaan
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het plangebied van het onderhavige ontwerpbestemmingsplan is gelegen in de wijk Aa-landen. Het omvat het terrein van het voormalige Aa-bad en het aansluitend terrein aan de Eemlaan. Het wordt globaal begrensd door de Arne (noordzijde), de Scheldelaan (oostzijde), de Eemlaan (zuidzijde) en het vrijliggend wandelpad in de groenstrook langs de Middelweg (westzijde). In het onderhavige bestemmingsplan zijn twee locaties opgenomen, n.l. de locatie voormalige Aa-bad, Krasse Knarrenhof en de locatie Eemlaan, Delta Wonen. Totaal omvat het de bouw van 78 woningen. Het ontwerpbestemmingspan heeft ter inzage gelegen, er zijn vijf zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en met de nota van wijzigingen. Daarnaast het bestemmingsplan Aalanden, Arne, Scheldelaan, Eemlaan gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Ciska Waalewijn (4011) c.a.e.waalewijn@zwolle.nl
8
Koersdocument Parkeren 2016 - 2020
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 3 oktober 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. De basis van het huidig gemeentelijk parkeerbeleid is op orde. Er is ingezet op beschermen, beprijzen, benutten en bouwen (4 B’s). De grote dynamiek in de samenleving en de versnelling van nieuwe technologische ontwikkelingen vragen om een innovatief en flexibel parkeerbeleid. Met het Koersdocument parkeren 2016 – 2020 wil het college enerzijds de kracht van de bestaande aanpak (4 B’s) versterken en anderzijds de bijdrage die parkeren kan leveren aan een vitale, duurzame, toekomstvaste en groeiende stad vergroten. Kortom een parkeerbeleid dat gericht is op “mogelijk maken”. Met de ingebruikname van de Katwolderpleingarage krijgt het parkeren in en rond de binnenstad een grote kwantitatieve en kwalitatieve impuls. Voorgesteld wordt om ook de parkeeraccommodatie Noordereiland open te houden tot het moment van herontwikkeling van het gebied (bijvoorbeeld woningbouw). Noordereiland kan namelijk een grotere rol kan spelen als efficiënte parkeervoorziening en om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Verder stelt het college onder meer voor te experimenteren met tariefdifferentiatie in combinatie met marketing en communicatieacties om zo meer bezoekers naar de binnenstad te trekken en/of bezoekers langer vast te houden. Voor technische en feitelijke vragen: Syb Tjepkema (2133) S.Tjepkema@zwolle.nl
9
Uitgangspunten voor het maken van de Omgevingsvisie 1.0 Zwolle
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 3 oktober 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. Om te komen tot een nieuw integraal perspectief op de fysieke leefomgeving, als opvolger van het huidige structuurplan (2008), is het van belang om binnen de kaders en context van de nieuwe Omgevingswet (ingaand per 2019) een Omgevingsvisie 1.0 voor Zwolle op te stellen. De Omgevingsvisie is de overkoepelende visie waarin de regels voor de fysieke leefomgeving integraal en in samenhang (omgevingsvisie-programma’s-omgevingsplannen-omgevingsvergunning) zijn opgenomen. Het beoogde resultaat van de Omgevingsvisie is een uitnodigende en verbindende Omgevingsvisie die door stakeholders wordt gedragen. De visie geeft op hoofdlijnen een beschrijving van de staat van Zwolle, de gewenste ontwikkeling per kernopgave en de wijze waarop de gemeente uitvoering wil geven aan de Omgevingsvisie. De wens is om het proces voor het maken van deze visie samen met de stad aan te gaan. Voordat dit proces gestart wordt, wordt de raad gevraagd om kennis te nemen van het plan van aanpak voor het totstandkomingsproces van de Omgevingsvisie 1.0 en om voor dit proces 5 uitgangspunten vast te stellen: 1. De visie bevat de leidende ambities en kernopgaven voor Zwolle 2030, 2. De visie wordt samen met de stad gemaakt, 3. De visie volgt het implementatie-pad en de uitwerking van de Omgevingswet, 4. Het totstandkomingsproces voor de visie kent een gefaseerde aanpak en wordt halfjaarlijks herijkt, en 5. Het tijdpad is erop gericht dat in het najaar van 2017 de Omgevingsvisie met de strategische en kernopgaven voor de stad wordt vastgesteld. In deze voorbereidende fase gaat het dus niet om de inhoud van de Omgevingsvisie, maar om de vraag of de raad kan instemmen met het proces en de rol van de raad bij de totstandkoming van de visie. Voor technische en feitelijke vragen: Berenda de Paus-Bruins (4064) B.de.Paus@zwolle.nl
10
Begrotingswijziging 2017 nr. 1 GGD IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeenteraad heeft de begrotingswijziging GGD 2017/1 ontvangen, en het college om advies gevraagd. Het algemeen bestuur van GGD IJsselland heeft op 23 juni 2016 een definitief besluit genomen over de nieuwe financieringsstructuur van de Jeugdgezondheiszorg. De definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur betekent dat de begroting van de GGD voor 2017 moet worden gewijzigd. Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland wordt gemeenten de gelegenheid geboden om op- of aanmerkingen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het advies van het college over te nemen geen bezwaar te maken tegen de voorgestelde begrotingswijziging 2017/1 van de GGD IJsselland. Tevens het voorstel van €90.000 aan te wenden voor preventie jeugd. Voor technische feitelijke vragen: Yolande Slagman- Duthler (2245) y.slagman-duthler@zwolle.nl
11
Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Tijdens het proces van regionalisering van de brandweer vond in 2013 discussie plaats over de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Besloten is tot een kostenverdeling op basis van de historische kosten. Op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur voorkeur uitgesproken voor een meer objectieve verdeelmethodiek. De nieuwe verdeelmethodiek is toegepast en toegelicht in de begroting 2017, die eind maart 2016 is toegestuurd aan de raden van de gemeenten. De raad van Zwolle vond geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot instemming met wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Voor technische en feitelijke vragen: Warner Bruins Slot (2352) w.bruins.slot@zwolle.nl
12
Hoofdlijnenrapport Zwolle zonder Afval
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 10 oktober 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. Met deze beslisnota wordt de raad gevraagd de hoofdlijnen van het nieuwe Grondstoffenplan vast te stellen. Het Gemeentelijk Grondstoffenplan is bedoeld om te komen tot een duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling in Zwolle. Het nieuwe Grondstoffenplan bevat het beleid en een uitvoeringsprogramma ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval. Begin dit jaar heeft de raad al ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot dit Grondstoffenplan. Doelstelling is om de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen van 190 kg tot 100 kg per inwoner per jaar eind 2020. Om dit te bereiken worden de volgende drie stappen onderscheiden: 1. Faciliteren: extra voorzieningen treffen zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval goed en makkelijk te scheiden (2017/2018). Met name in de hoogbouw zijn er nog onvoldoende mogelijkheden. Verder verdient het inzamelen van kleine huishoudelijke apparaten verbetering. 2. Motiveren: laten zien en ervaren wat voorkomen van en goed scheiden van afval oplevert (2017-2020). Door in te zetten op het informeren, motiveren en stimuleren zorgen dat het scheiden van afval een gewoonte wordt. 3. Belonen: een financiële gedragsprikkel of een andere manier om het voorkomen afval en goed scheiden van afval en grondstoffen te belonen (2019-2020). De komende paar jaar wordt een innovatief beloningsysteem uitgewerkt. De Milieuraad Zwolle onderschrijft de hoofdlijnen van het nieuwe Grondstoffenplan en heeft suggesties voor de verdere uitwerking. Na een besluit over de hoofdlijnen zal het college een uitvoeringsplan uitwerken met concrete maatregelen, een planning en een financiële raming. Begin 2017 wordt dit uitvoeringsplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Voor technische en feitelijke informatie: Rutger Ekhart (2975) R.Ekhart@zwolle.nl
13
Aanbesteding N35 en fietsbrug
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 10 oktober 2016. Eén van de onderdelen van de planstudie voor het project N35 Zwolle-Wijthmen was een ongelijkvloerse fietsverbinding tussen Oldeneelallee en de Wijthmenerplas ter hoogte van het kruispunt Heinoseweg/Oldeneelallee en de N35. Deze fietsbrug stond ook in de eerste Bestuursovereenkomst. Bij de uitwerking bleek er echter onvoldoende budget voor het totale project. Als bezuiniging is besloten de fietsbrug vooralsnog uit de plannen te halen. Omdat door alle partijen nut en noodzaak van de fietsbrug werd onderschreven, is de fietsbrug wel als projectonderdeel in de aanbesteding meegenomen. Nu blijkt dat de aanbesteding leidt tot een meevaller ten opzichte van het taakstellend budget. Rijk, Provincie en Gemeente Zwolle zijn het er over eens dat een deel van de meevaller kan worden ingezet om de fietsbrug alsnog te realiseren. Ondanks dat nog niet alle details van het akkoord tussen deze drie partijen over de besteding van de aanbestedingsmeevaller zijn uitgewerkt, wordt de raad gevraagd in te stemmen met realisatie van de fietsbrug en de voorgestelde dekking. Een raadsbesluit is op korte termijn nodig vanwege de termijn waarbinnen de aanvullende werkzaamheden moeten worden gegund (begin november 2016). Een ander deel van de meevaller komt in principe ten goede aan de Gemeente Zwolle in verband met de afkoopsom van het oude tracé. De afkoopsom voor de bestaande Heinoseweg kan hiermee worden opgehoogd naar het oorspronkelijke bedrag van € 3 miljoen. Voor technische en feitelijke vragen: Willem Bosch (2765) WA.Bosch@zwolle.nl en Cees Dijkhuizen (4007) C.Dijkhuizen@zwolle.nl
14
Moties Vreemd aan de orde van de dag
15
Sluiting