link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 6 juni 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (138.2MB)
Algemene documenten:

0
Inspraak en brieven m.b.t. voorjaarsstukken
1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Ontwikkeling Vrij Werkeren 2e en 3e fase.
5.A.2
Grondprijsverlaging Beter met Bosplaatsen
5.A.3
Voortgang afsprakenkader OV-chipkaartpoortjes station Zwolle
5.A.4
Jaarstukken 2015 en kadernotitie 2017 GBLT Begroting 2017 en Berap 1 GBLT
5.A.5
Informatienota voor de raad over de beantwoording van de motie man vrouw doet niet ter zake
5.A.6
Proces regionale samenwerking Jeugdhulp
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording ex. artikel 45 vragen VVD en CDA Wachtlijst Veilig Thuis IJsselland
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen D66 over 'Jeugdhulp op weg naar 2017'
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen van D66 inzake de lobby van de VNG tegen Wet open overheid
5.C.4
Beantwoording art 45 vragen PvdA omvallen van Intermetzo
6
A-onderwerpen
7
Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 17 mei 2016, de korte terugblik is bijgevoegd. 15 gemeenten in de regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe (de centrumgemeenteregio Zwolle) zijn verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang. Sinds 2015 is hier op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning ook beschermd wonen (ggz) bijgekomen. De regionale veranderagenda vormt een kader om de lokale en regionale verantwoordelijkheden verder vorm en inhoud te geven. Om de samenwerking hierin te bekrachtigen zullen afspraken worden vastgelegd in een convenant. Met het voorstel wordt beoogd om alle inwoners van de regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe passend te laten wonen, met waar nodig passende ondersteuning en daginvulling. Uitgangspunt is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en om bescherming en toezicht, wanneer nodig, zo veel mogelijk in de eigen omgeving te bieden. En daarnaast om bij beschermd wonen met inwoners toe te werken naar zo snel mogelijke terugkeer naar zelfstandig wonen. Ondersteuning is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, maatschappelijk herstel op alle levensterreinen en meedoen in de samenleving. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de regionale veranderagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe 2016-2019 vast te stellen. En daarnaast om kennis te nemen dan de adviezen van de WMO-raden van de betreffende gemeenten inclusief de reacties hierop en van het convenant dat de gemeenten voornemens zijn te sluiten. Voor technische en feitelijke vragen: Anjolien Lenderink (2186) A.Lenderink@zwolle.nl
8
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Handellaan 239-241
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het perceel aan de Händellaan 241 wordt verhuurd door de gemeente, hierop staat een verenigingsgebouw. De huurder heeft de huur hiervan opgezegd. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente besloten het perceel te verkopen. De gemeente heeft met één initiatiefnemer (de achtergelegen sportschoolhouder Loekies gym) overeenstemming bereikt over de verkoopprijs en -voorwaarden. De initiatiefnemers exploiteren op het perceel aan de Händellaan 239/239a een begeleid woonvorm voor jongeren met een beperking. Tevens bieden zij sport aan de jongeren als dagbesteding aan vanuit hun sportschool. De initiatiefnemer heeft het voornemen het bestaande verenigingsgebouw te slopen en de bestaande, achtergelegen sportschool uit te breiden en nieuwbouw te realiseren op het perceel Händellaan 241. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn vijf zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast in te stemmen met de wijzigingen omschreven in de wijzigingsnota van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Wim van Hattum (2568) wc.van.hattum@zwolle.nl of Arianne Nummerdor (2012) a.nummerdor@zwolle.nl
9
Concept-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio IJsselland heeft de concept-programmabegroting 2017 van de veiligheidsregio IJsselland ter consultatie voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raad heeft het college om advies gevraagd. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de begroting 2017 van de veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijk vragen: Warner Bruins Slot (2325) w.bruins.slot@zwolel.nl
10
Vaststellen bestemmingsplan Foodcourt Vrolijkheid
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op de locatie aan de Oude Meppelerweg 1-3 is een initiatief gestart voor herontwikkeling van horecagelegenheid “De Vrolijkheid” tot een foodcourt met diverse horecagelegenheden. Op het terrein wordt een attentiemast met een hoogte van 40 meter gerealiseerd, hierdoor dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn in totaal 3 zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast het bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, zoals omschreven in de wijzigingsnota. Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert (2097) j.koppert@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
11
Programma-indeling nieuwe begroting
Deze beslisnota is besproken in het afstemmingscomité, het advies van het afstemmingscomité is bijgevoegd. In het kader van het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus zijn voorstellen gedaan voor verbeteringen van de opzet van de programma’s in de begroting. Om een betere aansluiting tussen de PPN en de begroting te krijgen is het noodzakelijk dat de opgaven/doelen in de programma’s een samenhangend en logisch geheel vormen. Passend in de verbetertrajecten wordt daarom een voorstel voorgelegd voor een nieuwe indeling van de programma’s. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nieuwe programma-indeling en op basis van deze indeling de begroting 2017 voor te bereiden. Daarnaast de programma-indeling voor de programma’s in het sociaal domein te bezien bij de begroting 2018. Voor technische en feitelijke vragen: Irmgard Ruberg (2307) ijm.ruberg@zwolle.nl of Adila van Dreven (2267) a.van.dreven@zwolle.nl
12
Verlenen ontslag burgerlid fractie CDA
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In een brief d.d. 19 mei 2016 heeft mw. H. Giesbers haar ontslag als burgerlid van de fractie van CDA ingediend. Zij verzoekt per 1 juni 2016 om ontslag. Voor technische of feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl
13
Bestemmingsplan Zwolle Zuidwest
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het bestemmingsplan Zwolle-zuidwest is bijna 10 jaar oud. Conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten bestemmingsplannen om de 10 jaar herzien worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, tegen het bestemminsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast het bestemmingsplan Zwolle-zuidwest gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert (2097) j.koppert@zwolle.nl
14
Jaarrekening 2015 BVO en exploitatiebegroting 2017 BVO
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op het gebied van de jeugdhulp wordt er regionaal samengewerkt tussen 11 gemeenten op inhoud en bedrijfsvoering. Ter behoeve van de bedrijfsvoering is de uitvoeringsorganisatie (BV)) Jeugdhulp IJsselland opgericht. Op basis van de vastgestelde GR is de BVO verplicht om verantwoording af te leggen en om begrotingen op te stellen, waarop de raad een zienswijze kan indienen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de voorlopige jaarrekening 2015 van de BVO Jeugdzorg IJsselland voor kennisgeving aan te nemen, en kennis te nemen van de concept- exploitatiebegroting 2017 BVO Jeugdzorg IJsselland. Daarnaast het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen. Voor technische en feitelijke vragen: Jacomien van der Bij (2534) j.van.der.bij@zwolle.nl
15
Initiatiefvoorstel WOZ ‘Eerst delen, dan beschikken’
Het initiatiefvoorstel Eerst delen, dan beschikken is behandeld tijdens de informatieronde op 17 mei 2016, de korte terugblik is bijgevoegd. Op 21 maart 2016 heeft de D66 fractie het initiatiefvoorstel ‘Eerst delen, dan beschikken’ ingediend. Het voorstel gaat over uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en het betrekken van burgers bij het vaststellen van de waarde van hun woning. Volgens de fractie van D66 zijn er verbeteringen mogelijk bij de jaarlijkse waardebepaling van onroerend goed in het kader van de WOZ. Jaarlijks leidt deze waarde-beschikking tot veel reacties bij burgers en vaak wordt bezwaar gemaakt. Hierbij maken steeds meer belanghebbenden gebruik van no-cure-no-pay bureaus. Mede daardoor stijgen de kosten voor de uitvoering van de WOZ fors. D66 wil een pilot starten waarbij woningeigenaren vooraf objectkenmerken ontvangen van hun woning. Op basis hiervan kunnen deelnemers aan de pilot de kenmerken gemotiveerd aanpassen en daarbij aangeven wat de waarde van de woning zou moeten zijn. Deze waarde wordt vervolgens door de gemeente beoordeeld en als het binnen de wettelijke spelregels valt, wordt deze waarde overgenomen. Doordat belanghebbenden zelf de waarde mogen doorgeven neemt het draagvlak voor de vastgestelde WOZ-beschikking toe en zal het aantal bezwaren afnemen. Dit leidt tot een daling van de uitvoeringskosten. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het initiatiefvoorstel ““Eerst delen, dan beschikken”, waarbij de gemeente Zwolle het GBLT opdracht geeft een pilot te starten die beoogt woningeigenaren zelf de woningkenmerken te laten controleren en op basis hiervan de WOZ waarde door te geven en deze, mits binnen wettelijke mogelijkheden, over te nemen. Voor technische en feitelijk informatie: Henk Schippers (D66) henk@sdbcoaching.nl en Henk van Delden (informant college) HM.van.Delden@zwolle.nl
16
Moties Vreemd aan de orde van de dag
17
Sluiting