link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 9 oktober 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Wijnen
Bundel:
pdf Agendabundel (5.5MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Toezegging betreffende informatie over aanpak thuiszitters (19.35 – 21.00 uur)
Op verzoek van vijf fracties heeft de raad op 17 juli besloten deze informatienota te agenderen voor een informatieve bespreking. In de informatienota geeft het college een overzicht van maatregelen die de gemeente neemt om te voorkomen dat leerlingen onnodig thuiszitten. Een thuiszitter is een leerplichtige jongere die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt. In Zwolle worden, naast de regionale inzet, extra lokale maatregelen ingezet met betrekking tot thuiszitters. In de aanpak van thuiszitten dragen meerdere partijen een eigen verantwoordelijkheid. De leerling zelf, de ouders, de leerplichtambtenaar en ook het schoolbestuur en het desbetreffende samenwerkingsverband passend onderwijs. Ouders worden waar mogelijk altijd vanaf het begin betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. Verder is het van belang heldere afspraken te maken tussen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over wie uiteindelijk beslist over een onderwijsplek als een kind thuis dreigt te komen zitten. De agenderende fracties ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Swollwacht en D66 willen graag inzicht in de oorzaken en de praktijk van het thuiszitten en welke interventies er mogelijk zijn. Ook wil men duidelijk krijgen over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de informatieronde worden een aantal externe partijen uitnodigt zoals leerplichtambtenaren, ouders van thuiszitters, de onderwijsambtenaar en vertegenwoordigers van het onderwijs. Voor technische en feitelijke vragen: Helen van der Haar (3186) h.van.der.haar@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5
Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle & regio (21.10 – 22.30 uur)
Op 12 juni 2017 stond deze informatienota ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van D66, VVD, PvdA en ChristenUnie heeft de raad besloten deze nota te agenderen voor een informatieronde. De agenderende fracties willen graag de Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle en regio uitnodigen voor een toelichting op financiële situatie en inzicht in de effecten daarvan op het onderwijs in Zwolle. Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle geeft in haar meerjarenbegroting namelijk aan dat er ingeteerd wordt op eigen middelen om de meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen. De gemeenteraad wil graag een toelichting van de Raad van Toezicht op de keuzes die daarin worden gemaakt en de effecten daarvan. Voor technische en feitelijke informatie: Daphne de Vries (3373) D.de.Vries@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)