link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 9 januari 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (17MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Evaluatie BANZ
5.A.2
Stand van zaken traject museale samenwerking Zwolle
5.A.3
Uitvoering motie M-13 Bewegen in de openbare ruimte
5.A.4
Geothermie
5.A.5
Proces Reeve
5.A.6
Vergunningen, Toezicht en Handhaving programma 2017
5.A.7
Uitkomst Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016
5.A.8
ICT problemen gemeente Zwolle
5.A.9
Stand van zaken maatregelen aanpak problematiek Holtenbroek III en de effecten daarvan in december 2016
5.A.10
Evaluatie Kracht on Tour 2015/2016
5.A.11
Motie M39 Nieuwe beroepen
5.A.12
Informatienota t.a.v. Vaststellen bestemmingsplan Foodcourt
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Belvedèrelaan-Frankhuizerallee
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen SP - Passend Onderwijs
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks- Wildplassen de Markte
6
A-onderwerpen
7
Voorschoolse voorzieningen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 10 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met de Strategische Onderwijsagenda 2016-202. In dit kader zijn er gesprekken geweest met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijn, Stadkamer, GGD en sociaal wijkteam over de uitwerking van de eerste lijn van de onderwijsagenda: Spelen, leren, werken. Goede voorschoolse voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Ook het Rijk ziet het belang van voorschoolse voorzieningen en heeft samen met de VNG bestuursafspraken gemaakt over de uitbreiding hiervan. Einddoel is dat alle peuters naar de opvang gaan. Het Rijk stelt hiervoor structureel geld ter beschikking aan gemeenten. Met kinderopvang en peuterspeelzalen werken we toe naar een integraal beleidsplan voorschoolse voorzieningen dat in 2017 aan de raad wordt voorgelegd. Voorstel is om de extra middelen voorschoolse voorzieningen die de gemeente bij de meicirculaire heeft ontvangen voor 2016 en 2017 te besteden aan pilots in 2017 als onderdeel van het nieuwe beleid. Uitgangspunten hierbij zijn gelijke kansen, gemengde groepen, kwaliteit en vraagsturing. Voor technische en feitelijke vragen: Johanna Kolk (2071) j.kolk@zwolle.nl
8
Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2017
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 19 december 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. Ieder jaar wordt in het voorjaar de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) door de raad vastgesteld. De MPV is de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. Voordat deze prognose kan worden opgesteld dienen de uitgangspunten te worden bepaald. Met de voorliggende nota wordt de raad gevraagd in te stemmen met de relevante uitgangspunten. Door invoering van vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen (Vpb-plicht) en door verandering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de nota dit jaar uitvoeriger dan normaal. Er wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de aanscherping van de BBV-verslaggevingsregels voor grondexploitaties en de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Tevens is dit kader de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. De grondprijzen zijn eveneens een uitgangspunt voor de MPV. Daarom is de informatienota Grondprijzennota 2017 bij de stukken gevoegd. De bepalingen en richtlijnen van de nota van uitgangspunten treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2017 en hebben consequenties voor de grondexploitaties en de MPV 2017. Voor technische en feitelijke vragen: Johan Balk (3362) J.Balk@zwolle.nl
9
Intrekken Hoofdstuk 3 van de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Zwolle
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 4 juli 2016 heeft de raad de Cultuurnota 2016-2020 vastgesteld. Dat is de aanleiding dat er voorgesteld wordt om de huidige regeling Culturele Activiteiten per direct in te trekken. Door de vaststelling van de Cultuurnota is tevens besloten tot de instelling van een nieuwe subsidieregeling voor nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven, speciaal gericht op innovatie en experiment. Ook wordt er uitvoering gegeven aan de aangenomen motie “Ruimte voor vernieuwende culturele initiatieven met een nieuw productiefonds (raadsplein d.d. 04-07-2016). De motie roept op om ruimte te bieden aan professionals om een beroep te doen op het productiefonds en dit fonds zichtbaar te maken bij de doelgroep. De oude regelingen maken daarmee plaats voor een nieuw sturingsinstrumentarium, gekoppeld aan de nieuwe ambities en doelen zoals vastgesteld in de Cultuurnota. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de deelverordening Subsidiering Culturele Activiteiten (hoofdstuk 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Zwolle) in te trekken per direct. Daarnaast de in de Cultuurnota 2016-2020 daartoe vastgestelde budgetten ter beschikking te stellen voor de nieuw in te stellen subsidieregeling voor vernieuwende culturele activiteiten. Voor technische en feitelijke vragen: Wim Heersink (2419) w.heersink@zwolle.nl
10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
11
Sluiting