link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Statenzaal) - 12 november 2021

Locatie: Statenzaal (Provinciehuis)
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Peter Snijders
Toelichting: Debat en besluitvorming begroting
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Najaarsstukken + bijdragen fracties
• 9.00 uur: Algemene beschouwingen, uitgesproken door de fractievoorzitters (10 minuten per fractie, waarvan 3 minuten gesloten)
• 12.30 uur: Lunchpauze
• 13.30 uur: Eerste termijn college, inclusief reactie op ingediende moties en amendementen
• 15.30 uur: Pauze, gelegenheid voor fractieoverleg
• 16.00 uur: Tweede termijn raad, definitieve indiening moties en amendementen (+ eventueel korte reactie college)
• 17.00 uur: Stemming
• 18.00 uur: Sluiting
4
Beleidscyclus 2021 Najaarsmoment - Begroting 2022
4.a
Risicoparagraaf Begroting 2022
4.b
Amendementen en moties begroting 2022
pdf A-1 SP- Behoud behoedzaamheidsmarge sociaal domein.doc (197KB)
pdf A-2 SP- AOW'ers en cultuur versterken elkaar.doc (268KB)
pdf A-3 PvdA- Aan het werk met de basisbaan.docx (46KB)
pdf A-4 SP- Hulp vóór handhaving.doc (196KB)
pdf A-5 PvdA- Voldoende budget voor de Nooterhof.docx (126KB)
pdf M-1 SP- Wat overblijft in het sociaal domein, blijft in het sociaal domein.doc (198KB)
pdf M-2 SP- Bijzondere bijstand en medische kosten 2021.doc (266KB)
pdf M-3 SP- Actief promoten kwijtschelden abonnementstarief (eigen bijdrage).doc (196KB)
pdf M-4 CDA- Seniorenbeurs Zwolle - Oost Nederland.docx (28KB)
pdf M-5 VVD- Jeugdboa's.docx (117KB)
pdf M-6 CU- Élke Zwolse jongere weerbaar voor middelengebruik en criminele circuit.doc (256KB)
pdf M-7 CU- Steun voor initiatieven maatschappelijke inzet sportverenigingen en bewoners.docx (92KB)
pdf M-8 D66- Investeer in Sport en bewegen in de openbare ruimte.docx (104KB)
pdf M-9 CDA- Ondersteun verenigingen met de coronatoegangscontrole.docx (29KB)
pdf M-10 PvdA- Zwemlessen voor kinderen met fysieke of sociale beperkingen via KidsZwolle.docx (31KB)
pdf M-11 VVD- Alsnog steun voor starters.docx (119KB)
pdf M-12 D66- Stimuleren start-ups met impact .docx (85KB)
pdf M-13 CDA- Borg de erfcoach.docx (84KB)
pdf M-14 GL- Zwolse straatkunst.docx (55KB)
pdf M-15 GL- Stimuleer bezoek Zwolse cultuurinstellingen.docx (54KB)
pdf M-16 GL- Combineer community art met opbouwwerk.docx (87KB)
pdf M-17 SP- Zwolse stadswandeling ‘Woeste Wijven en Wijze Wieven’.doc (203KB)
pdf M-18 VVD- Ambitie laadpalen.docx (4.1MB)
pdf M-19 GL- Fietsparkeren normeren .docx (54KB)
pdf M-20 D66- College kom met scenario’s om tekorten grondstoffenplan weg te werken.docx (62KB)
pdf M-21 CU- Aandacht voor natuurvriendelijke oevers.docx (69KB)
pdf M-22 CU- Alleen water naar de zee brengen.doc (216KB)
pdf M-23 GL- De tegeltaxi blijft rijden .docx (63KB)
pdf M-24 VVD- Alle beetjes helpen.docx (93KB)
pdf M-25 VVD- Kennis voor versnelling woningbouw.docx (86KB)
pdf M-25 VVD- Kennis voor versnelling woningbouw.docx (100KB)
pdf M-26 SP- Boete op leegstand.docx (180KB)
pdf M-27 CDA- Pilot ‘delen van je lege kamer’.docx (28KB)
pdf M-28 SP- Huurmatiging 2022.docx (180KB)
pdf M-29 GL- Charter Diversiteit.docx (76KB)
pdf M-30 GL- Stimuleren van initiatieven en participatie.docx (75KB)
pdf M-31 PvdA- Hart voor Schelle.docx (83KB)
pdf M-32 CU- 16 maart niet één maar twee stemformulieren.doc (212KB)
pdf M-33 CU- Oog hebben voor van mensen na verlaten van bijstand .docx (32KB)
pdf M-34 VVD- Carnaval is ook cultuur.docx (73KB)
pdf M-35 PvdA- JA-JA sticker.docx (72KB)
pdf M-36 PvdA- Geldgebrek mag geen belemmering zijn voor ontwikkelingskansen kinderen.docx (43KB)
pdf Bundel moties en amendementen begroting 2022.pdf (1.3MB)
5
Beleidscyclus 2021 Najaarsmoment - Beleidsrapportage (Berap) 2021-2
6
Tarievennota 2022
7
Uitkomsten septembercirculaire 2021 Gemeentefonds
8
Sociaal Herstel na(ast) Corona
9
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg
10
Nooterhof
10.a
NME (Natuur- en Milieueducatie) - Nooterhof
11
Voorkeursvariant Eli Heimanslaan
12
Ter kennisname bij de begroting
12.a
Halfjaarrapportage Sociaal Domein: Hervormingsagenda 1e helft 2021
12.b
Monitor financiële gevolgen corona per september 2021
12.c
Armoede en Schulden Monitor Zwolle 2021
12.d
Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024
12.e
Zwolse Energie Monitor 2021
12.f
Stand van zaken Doorontwikkeling Gemeentelijk Grondstoffenplan
12.g
Beantwoording artikel 45-vragen VVD inzake Eli Heimanslaan
12.h
Beantwoording technische vragen
13
Sluiting