link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 8 december 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (29.7MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op grond van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 01 Toelichting aanpassing grondexploitatie en risicoanalyse project Kraanbolwerk van de informatienota informatie over de aanpassing grondexploitatie Kraanbolwerk.
De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.


- Op basis van Artikel 10, lid 2 b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 1 van de beslisnota Nota van Uitgangspunten MPV 2015. De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.

- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 3 grondexploitatie Wipstrikkerallee van de beslisnota vaststelling bestemmingsplan Hospice Wipstrikkerallee.
De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.

- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlagen 1 en 2 van de beslisnota Liquidatie NV Wonen boven winkels Zwolle.
De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Inzameling kunststof verpakkingen in het buitengebied
5.A.2
Concept Groene Agenda 2015
Deze informatienota wordt betrokken bij de behandeling van de beslisnota actualisering beheer openbare ruimte (Raadsplein debatronde d.d. 8 december 2014)
5.A.3
Overeenkomsten Dagbesteding en Kortdurend Verblijf
5.A.4
Regionale woonvisie West Overijssel 2015-2025
5.A.5
Begrotingswijzigingen in begroting 2014 GGD IJsselland
5.A.6
Aanpak van nieuwe wetgeving: vennootschapsbelasting per 2016
5.A.7
Jaarwisseling 2014-2015 en gewijzigde Vuurwerkbesluit
5.A.8
Besluit WMO 2015 en Besluit Jeugdhulp 2015 (uitwerking verordeningen WMO en Jeugdhulp)
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen SP infrastructuur Belvederelaan
6
A-onderwerpen
7
Controle opdracht jaarrekening 2014
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Wettelijk is vastgelegd dat de raad jaarlijks de controle opdracht verstrekt aan de accountant en daarbij de kaders voor de controle aangeeft. In april 2011 heeft de raad besloten de opdracht voor de accountantscontrole voor de gemeente t/m de jaarrekening 2013 te verstrekken aan PWC Accountants NV. Deze opdracht is op 24 juli 2014 verlengd. In deze beslisnota wordt de raad voorgesteld te besluiten om PWC Accountants NV opdracht te verstrekken voor de reguliere controle van de jaarrekening 2014 overeenkomstig de bijgevoegde controleopdracht. Daarnaast de kosten voor de reguliere controle te dekken uit de daarvoor in de begroting opgenomen budgetten.
Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl

8
Afschaffen afkoopregeling parkeren
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 24 november 2014, de korte terugblik is bij de stukken gestuurd.
Sinds 1997 is in de Bouwverordening de afkoopregeling parkeren opgenomen. Door deze af te schaffen kunnen meer initiatieven gefaciliteerd worden, wat een gunstig effect heeft op de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Eventuele extra parkeerbehoefte die door nieuwe initiatieven ontstaat, kan door de investeringen in parkeerruimte van de afgelopen jaren en de lopende plannen voor de komende jaren worden opgevangen. Initiatiefnemers die al een bouwaanvraag hebben ingediend, maar waarvoor de vergunning nog niet is verstrekt zullen ook niet meer worden belast met de afkoopregeling.
Het afschaffen van de regeling betekent dat de inkomsten, die tot nu toe aan de reserve parkeren werden toegevoegd, zullen dalen. Hier staat tegenover dat er ook geen verplichting is om extra te investeren in parkeervoorzieningen en dat de inkomsten uit de regeling door het afnemende aantal initiatieven reeds gestagneerd zijn.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de afkoopregeling parkeren af te schaffen en een overgangsbepaling vast te stellen. En daarnaast om de betreffende artikelen van de Bouwverordening gewijzigd vast te stellen en de geraamde structurele inkomsten in de exploitatiebegroting af te ramen en te verrekenen met de reserve parkeren.
Voor technische en feitelijke vragen: Syb Tjepkema (3301) S.Tjepkema@zwolle.nl / Annet van der Staaij (2725) AMA.van.der.Staaij@zwolle.nl
9
Beleidsplan en verordening Wmo
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 november 2014, de korte terugblik is bij de stukken gestuurd.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) heeft zelfredzaamheid en participatie als doel. De verantwoordelijkheden en de middelen van de gemeenten zijn door het vaststellen van de Wmo 2015 fors uitgebreid. Het Beleidsplan WMO gemeente Zwolle beoogt door ondersteuning te bieden waar nodig zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Tevens worden aan inwoners mogelijkheden gegeven om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. In de Wmo-verordening wordt invulling gegeven aan de lokale werkwijze en criteria.
De inspraakreacties en het advies van de participatieraad ondersteunen en verrijken het voorgenomen beleid.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het beleidsplan en de verordening WMO 2015 vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Lauris van Eekeren (2299) LGJ.van.Eekeren@zwolle.nl
10
Belastingverordeningen 2015
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 14 november 2014 is de Tarievennota 2015 vastgesteld door de raad. De belastingverordeningen 2015 moeten daarna door de raad vastgesteld worden. In een aantal gevallen is alsnog van de Tarievennota 2015 afgeweken, omdat dit na de vaststelling van de Tarievennota bekend is geworden.
De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2015 vast te stellen. De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2015 vast te stellen. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de Tarievennota 2015.
Voor technische en feitelijke vragen: Henk van Delden (2128) hm.van.delden@zwolle.nl11
Verkoop Gemeentelijke panden
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De afgelopen jaren heeft de gemeente op incidentele basis panden uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille verkocht. De wens bestaat echter om structureel tot 2019 circa 34 te panden te verkopen.
De 1e fase is, op basis van het collegebesluit van 4 maart 2014, waarin is besloten over te gaan tot de verkoop van 8 panden, reeds gestart. Deze fase blijkt succesvol. Het vervolg van de 1 fase omvat de verkoop van 26 panden. Door goedkeuring van de raad kunnen nieuwe verkooptrajecten worden opgestart om zodoende (nog) meer uitvoering te geven aan de nota vastgoed management (juni 2013).
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het besluit van het college d.d. 25-11-2014 om in te stemmen met de marktconforme verkoop van 26 gemeentelijke panden, conform bijgevoegde bijlage. Hier een voorbereidingskrediet voor vast te stellen van €390.000,-, en deze te dekken uit de boekwinsten van de verkopen.
De raad zal jaarlijks op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van de verkopen en de resultaten van het verkooptraject.
Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl

12
Vaststelling bestemmingsplan Hospice Wipstrikkerallee
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Het bestemmingsplan voorziet in het plan van de stichting Hospice Zwolle om op een deel van het braakliggende perceel tussen de Wipstrikkerallee 209/2011 en 2013 (Urbana) een hospice te realiseren.
Er zijn destijds zienswijzen ingediend tegen de eerste versie van het ontwerpbestemmingsplan. Met de betrokkenen die een zienswijze op het ontwerp hadden gegeven heeft nader overleg plaatsgevonden, naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan aangepast. Op de tweede versie van het plan zijn geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Hospice Zwolle Wipstrikkerallee gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Daarnaast het grondexploitatieplan Wipstrikkerallee, met een totaal krediet van €457.538,- vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl of Wim van der Linde (4067) wa.van.der.linde@zwolle.nl

12.A
Tegemoetkoming voor personen met een chronische ziekte of beperking
Deze beslisnota is op 1 december 2014 in de debatronde behandeld, de korte terugblik is toegevoegd.
Met ingang van 2015 krijgen gemeenten de mogelijkheid om aan mensen met een beperking, chronisch, psychisch of psychosociaal probleem en de daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten tegemoet te komen. Het betreft een nieuwe taak voor de gemeente, die met een forse bezuiniging moet worden doorgevoerd. De tegemoetkoming is bedoeld ter bevordering van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren.
Omdat het een nieuwe gemeentelijke taak betreft en de doelgroep deels onbekend is, zal het gebruik van de regelingen worden gemonitord.
Bij de totstandkoming van deze regeling is de klankbordgroep Awbz betrokken geweest. De Participatieraad heeft in haar advies aangegeven dat zij zich kan vinden in deze regeling.
Voor technische en feitelijke vragen: Astrid Dekker (3268) A.M.Dekker@zwolle.nl

12.B
Voorbereidingsbesluit Rieteweg 13, 13a, 16 en 18
13
Moties Vreemd aan de orde van de dag
14
Sluiting