link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 7 september 2015

Locatie: Raadzaal / Takzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Schippers / Dhr. F. Mussche
Bundel:
pdf Agendabundel (4.8MB)
Algemene documenten:

0
RAADZAAL
0.1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.20 uur)
0.1.b
Vaststelling van de agenda
0.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
0.2
Debatronde
0.3
Actualisatie prestatieafspraken 2015 en s.v.z. woonruimteverdeling (20.20 – 21.20 uur)
Deze informatienota stond op 29 juni 2015 op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van de SP heeft de raad besloten deze nota te agenderen voor bespreking in een debatronde. In 2014 hebben de gemeente en de Zwolse corporaties met elkaar prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2014-2017. De afspraak is gemaakt dat deze afspraken jaarlijks worden geactualiseerd. In de te bespreken informatienota geeft het college een overzicht van actualisatie 2015. De geactualiseerde prestatieafspraken zijn grotendeels gelijk gebleven en geven voor 2015 invulling aan de uitvoering van de Zwolse Woonagenda 2013-2017. Het jaar 2015 kan gezien worden als ‘overgangsjaar’ naar nieuwe prestatieafspraken. Afgesproken is namelijk om 2015 te benutten om te komen tot nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2016-2019. Dit proces wordt begeleid door een gespecialiseerd bureau. In de nieuw te formuleren prestatieafspraken worden ook de maatregelen voor de lange termijn uit de versnellingsactie en de betaalbaarheidsagenda meegenomen. De fractie van de SP vindt dat de raad aan het begin van het proces invloed moet kunnen uitoefenen om niet in 2016 voor een voldongen feit te worden gesteld. Daarom willen zij komen tot een inventarisatie van de wensen en ideeën van de kant van de raad voor de nieuwe prestatieafspraken. Voor technische en feitelijke vragen: Géanne Koelewijn (2089) G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl en Berenda de Paus (4064) B.de.Paus@zwolle.nl
0.4
Pauze (21.20 - 21.30 uur)
0.5
Informatieronde
0.6
Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk (21.15 - 22.30 uur)
Deze informatienota is behandeld in een informatieronde op 7 september 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. Aan het eind van de informatieve behandeling is besloten dit onderwerp te agenderen voor een debatronde. Oorspronkelijk stond deze nota op de lijst van ingekomen stukken van 24 augustus 2015. Op verzoek van de fractie van D66 heeft de raad besloten dit onderwerp op het raadsplein te agenderen. D66 verzocht agendering in een debatronde, maar de meerderheid van de raad had eerst behoefte aan een bespreking in de informatieronde. In de informatienota informeert het college de raad over de verruiming van de mogelijkheden voor inzet van schoolmaatschappelijk werk op scholen. Het beleid op het gebied van jeugdhulp is een goede samenwerking tussen partners op verschillende domeinen noodzakelijk. Een voor kinderen en jongeren belangrijk domein is de school. Onderwijs en gemeente hebben de afgelopen jaren vooruitlopend op passend onderwijs en transitie jeugdzorg al geëxperimenteerd met een versterking van de ondersteuning op school. Daarbij vervulde schoolmaatschappelijk werk een spilfunctie. Door uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk worden kinderen en ouders beter en sneller ondersteund. Leerkrachten worden geholpen beter leerlingen te begeleiden en te werken aan een veilig pedagogisch klimaat. Daarnaast worden professionele ondersteuners tijdig betrokken om zo vroeg mogelijk knelpunten bij leerlingen te kunnen signaleren en benodigde gespecialiseerde jeugdhulp te bieden. Hierdoor kan een beroep op zwaardere, duurdere jeugdhulp worden voorkomen. In overleg met D66 is na behandeling in de informatieronde de debatvraag aangepast. De vraag luidt: 'Hoe kan het schoolmaatschappelijk werk aansluiten bij de zorgstructuur intern (school) en extern (o.a. wijkteam), rekening houdend met gekozen uitgangspunten van decentralisaties' Voor technische en feitelijke vragen: Jan Willem Dollekamp (4116) JW.Dollekamp@zwolle.nl
0.7
Sluiting (22.30 uur)
1.1.a
Opening en mededelingen (20.15- 20.20 uur)
1.1.b
Vaststelling van de agenda
1.3
Debatronde
1.4
Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers
De gemeente Zwolle wil graag voorop blijven lopen in de verandering die de dienstverlenende overheid doormaakt. Met zijn dienstverlening wil Zwolle maatwerk leveren en is de vraag van de burger en ondernemer leidend. In het visiedocument beschrijft het college de visie en plannen voor de dienstverlening van de toekomst. De visie is opgebouwd rondom de zes waarden welke door burgers, ondernemers en partners zijn genoemd als onderscheidend en ondersteunend voor de Zwolse gemeentelijke dienstverlening. Per waarde zijn concrete ambities benoemd die het college de komende jaren nastreeft. Vanuit deze waarden zijn twee strategische doelen geformuleerd: 1. De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 2. De gemeente Zwolle is in 2020 volledig gedigitaliseerd in haar dienstverlening. Jaarlijks werkt het college de realisatie van de ambities nader uit in de beleidscyclus. De raad wordt gevraagd de visie en de twee strategische doelen vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: John de Meijer (2731) jh.meijer@zwolle.nl
1.5
Pauze (21.15- 21.30 uur)
1.6
Voorjaarsnota 2015 veiligheidsregio IJsselland (21.30 – 22. 30 uur)
Het college informeert de raad met deze informatienota over de ontvangen voorjaarnota van de veiligheidsregio. Op verzoek van de fractie van de SP heeft de raad op 24 augustus 2015 besloten deze nota te bespreken in een debatronde. De SP stelt dat de veiligheidsregio een deel van het voorziene overschot van € 1.3 miljoen op de begroting 2015 wil toevoegen aan het weerstandsvermogen. Het huidige weerstandvermogen ligt beneden de bestuurlijk afgesproken minimumgrens. Aanvullen ligt dus voor de hand. In het voorstel wordt het weerstandsvermogen echter aangevuld tot boven het maximum van 2.5%. De vraag is of het in bezuinigingstijd niet verstandiger is uit te gaan van een beperkter weerstandsvermogen voor de veiligheidsregio en een groter aandeel van het overschot te laten terugvloeien naar de gemeenten. De fractie van de SP geeft de raad in overweging om hierover als gemeente Zwolle een zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijke vragen: Warner Bruins Slot (2352) W.Bruins.Slot@zwolle.nl
1.7
Sluiting (22.30 uur)