link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 7 december 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Schippers
Bundel:
pdf Agendabundel (3.5MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.25 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Debatronde
3
Herziening programma voorzieningen Stadshagen
Als uitvloeisel van de nieuwe ontwikkelstrategie heeft de raad op 9 februari 2015 besloten tot herziening van de grondexploitatie Stadshagen. Toen is tevens besloten nader onderzoek te laten uitvoeren naar de behoefte aan voorzieningen. De verwachting was dat dit zou leiden tot het moeten nemen van een verlies. Afgelopen periode is het onderzoek extern uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat er inderdaad minder behoefte is aan een aantal stedelijke voorzieningen en voorzieningen op wijkniveau. Dit komt door gewijzigde marktomstandigheden en andere inzichten omtrent locatiekeuze. Er wordt een behoefte geprognotiseerd van afgerond 5 hectare aan voorzieningen. In de grondexploitatie is voorzien dat er ongeveer 10 hectare nog zou moeten worden gerealiseerd. Daarmee zou 5,0 hectare aan voorzieningen moeten worden afgeboekt (50%). Het college stelt echter voor ten opzichte van het onderzoek minder af te boeken en wat strategische ruimte aan te houden in het gebied Weteringzone / Centrum. Enerzijds omdat er stedelijk wordt gezocht naar locaties voor sociale woningbouw. Anderzijds omdat er wellicht nog initiatieven komen die nu nog niet worden voorzien. Er wordt voorgesteld om er vanuit te gaan dat 50% van de resterende ruimte in Weteringzone / Centrum in de grondexploitatie blijft gehandhaafd. Daarmee hoeft ten opzichte van het onderzoek 6.434 m² minder te worden afgeboekt. Voor de voorgestelde afboeking van € 8,5 miljoen is het noodzakelijk een extra voorziening te treffen. Bij de begroting 2016 is hier reeds gedeeltelijk op geanticipeerd door het weerstandsvermogen van vastgoed te versterken. De financiële effecten zullen worden meegenomen bij de uitgangspunten voor het opstellen van de MPV 2016. Voor technische en feitelijke vragen: Marjolijn Helmich (06-54782609) m.helmich@zwolle.nl
4
Pauze (21.20 – 21. 35 uur)
5.a
Nota van Uitgangspunten MPV 2016
Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV wordt elk voorjaar tegelijk met de jaarstukken en de Perspectiefnota aan de gemeenteraad voorgelegd. Voordat de MPV kan worden opgesteld is het nodig de relevante uitgangspunten vast te stellen. Ook de grondprijzennota is een uitgangspunt voor de MPV. Het vaststellen hiervan is een bevoegdheid van het college. De grondprijzennota 2016 wordt ter informatie aan de raad aangeboden. Bij het opstellen van de uitgangspunten is geanticipeerd op de aanscherping van de BBV-verslaggevingsregels voor grondexploitaties en de meest recente signalen binnen de projecten. Er zijn dit jaar enige aanpassingen gedaan aan de parameters. Het hanteren van een opbrengstenstijging voor projecten met een looptijd langer dan 10 jaar is niet meer mogelijk. Voor Hessenpoort is onderzoek gedaan naar zowel de behoefte als de prijsvorming. Tevens zijn de gronden in Voorsterpoort en Stadshagen getaxeerd en zijn de uitkomsten in de resultaten verwerkt. In verband met vraaguitval is er extern onderzoek gedaan naar het vastgoedprogramma voorzieningen in Stadshagen. In de separaat aangeboden beslisnota “Herziening programma voorzieningen Stadshagen” wordt hier nader op ingegaan. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitgangspunten voor de MPV 2016 zodat dit als basis kan gelden voor het opstellen van de MPV . Voor technische en feitelijke informatie: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl
5.b
Grondprijzennota 2016
6
Sluiting (22.30 uur)