link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 1 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (45MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Lelystad Airport
5.A.2
Aanbesteding hulpmiddelen Wmo
5.A.3
Visievorming Zwarte Waterzone
5.A.4
Boekenonderzoek door Belastingdienst
5.A.5
Herbestemming Statenzaalcomplex
5.A.6
Stoppen met bezorgen reisdocumenten
5.A.7
Meerjarenbegroting 2018-2022 Openbaar Onderwijs Zwolle en regio
5.A.8
Beantwoording Motie lokale onderzoeksjournalistiek
5.A.9
Beantwoording motie Zwolle Kinderpardongemeente
5.A.10
Onderzoek naar angst voor melding klachten sociaal domein
5.A.11
Vervolg procedure 5e coffeeshop
5.A.12
Verondieping Bomhofsplas
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording art 45 vragen PvdA Sneltrein Zwolle Enschede
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen van D66 over Nieuw inburgeringsbeleid
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie inzake Circulair ondernemerschap
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen fractie VVD Veiligheid fietsers
6
Verklaring van geen bedenkingen zonnepark De Weekhorst, Jan van Arkelweg 3
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 17 september 2018, de korte terugblik is bijgevoegd. Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden. Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
7
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bomhofsplas en vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 17 september 2018, de korte terugblik is bijgevoegd. Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden. Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
8
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Sekdoornplas en vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 17 september 2018, de korte terugblik is bijgevoegd. Op 28 mei jongstleden heeft de raad ingestemd met het procedurevoorstel ten aanzien van de realisatie van zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door Kronos Solar. De raad besloot om voor de voorbereiding van de projectomgevingsvergunning geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. De tervisielegging heeft 7 zienswijzen en één reactie in het kader van het vooroverleg opgeleverd en daarom wordt de raad nu opnieuw geconsulteerd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nota van vooroverleg en zienswijzen, waarin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is de ontwerpvergunning te wijzigen. Vervolgens wordt de raad voorgesteld definitief de verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de vergunning verleend kan worden. Naast De Weekhorst zijn er op dit moment nog twee initiatieven voor zonneparken op Zwols grondgebied, zijnde twee drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas. Voor beide initiatieven wordt nu eenzelfde besluit van de raad gevraagd als op 28 mei jongstleden voor De Weekhorst, namelijk om geen milieueffectrapport op te stellen en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Voor technische en feitelijke informatie: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
9
Vaststelling bestemmingsplan Kamperpoort, Kop Hoogstraat, 1e partiële herziening
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 3 april 2017 is het bestemmingsplan Kamperpoort, Kop Hoogstraat door de raad vastgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan betreft een partiële herziening. De realisatie van het nieuwe bouwblok op de Kop Hoogstraat met woningen, commerciële ruimten op de begane grond en ondergronds parkeren lopen tot op heden succesvol. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de maximale bouwhoogte voor een gedeelte van het bouwblok aan de Hoogstraat verhoogd. Voor het deel van het bouwblok waar nu een maximale hoogte van 32 meter is toegestaan (hoek Nachtegaalstraat-Pannekoekendijk), wordt de bouwhoogte verhoogd naar 35,5 meter. Hierdoor wordt een extra bouwlaag mogelijk gemaakt ten behoeve van 2 appartementen. In de periode van terinzagelegging zijn er geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp hogere grenswaarden binnengekomen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Kamperpoort, Kop Hoogstraat, 1e partiele herziening ongewijzigd vast te stellen met de bijbehorende regels met bijlagen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Ron Eggink (2007) r.eggink@zwolle.nl
10
Aanwijzing maatschappelijk vastgoed
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeente Zwolle is eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit circa 375 gebouwde objecten inclusief sport accommodaties en schoolgebouwen. Deze nota behelst de portefeuille verhuurde gebouwen groot 170 objecten. De accountant (PWC) heeft verzocht om een lijst die aangeeft welke vastgoedobjecten en terreinen van de gemeente een maatschappelijke cq. bedrijfseconomische functie hebben. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het overzicht, bevattende de indeling van de gemeentelijke gebouwen naar maatschappelijke functie cq. bedrijfseconomische functie, vast te stellen. Daarnaast toekomstige wijzigingen in het overzicht via de balanstoelichting in de jaarrekening vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl
11
Statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In het verleden had de gemeente een financieel belang bij Zorgspectrum Het Zand. Dit belang is niet meer aanwezig. Reden voor de Raad van Bestuur van het Zand om te vragen aan de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit om bij statutenwijziging van een bepaald artikel geen goedkeuring van de gemeenteraad meer te hoeven vragen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van zorgcentrum Het Zand om bij de statutenwijziging de eerste volzin van artikel 13, lid 5 van de statuten te laten vervallen. Daarnaast deze goedkeuring middels een door de voorzitter en de griffier van de raad ondertekende verklaring te verlenen. Voor technische en feitelijke vragen: Erna van Dijk (2110) gr.van.dijk@zwolle.nl
12
Moties Vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting