link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 3 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (175.4MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Jaarstukken 2016 GGD IJsselland
5.A.2
Beantwoording motie versimpelen en bijbehorend actieplan versimpelen 2017-2020
5.A.3
Evaluatie Cultuureducatie
5.A.4
Nadere informatie besluiten Meesterwerk, achtergronden en vervolg
5.A.5
Energietransitie, vervolgproces
5.A.6
Koersdocument stadslogistiek
5.A.7
Reactie college op advies participatieraad aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg
5.A.8
Health Innovation Park
5.A.9
Zelfstandige Stichting Veilig Thuis IJsselland
5.A.10
Verbeterplan Veilig Thuis IJsselland
5.A.11
Compensatie kosten avond- en weekenddiensten dierenartsen voor minima (beantwoording motie)
5.A.12
Informatienota voorjaarsmoment
5.a.13
Motie 'Ontzorg de ondernemer' (M-11)
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen fractie SP - te hoge huren studentenkamers
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen bestrijding Japanse Duizendknoop
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen VVD inzake Het experiment participatiewet
5.C.4
Beantwoording artikel 45 Vragen ChristenUnie over overbelaste mantelzorgers
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen fractie ChristenUnie - krakers
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA permanente openstelling Van Karnebeektunnel
5.C.7
Beantwoording artikel 45 vragen VVD - Wegversperring middels betonblokken op de viersprong Hertenstraat Tuinstraat Terborchstraat van Nagelstraat
5.C.8
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht - Bijtincidenten, Protocol gevaarlijke honden Zwolle
5.C.9
Beantwoording artikel 45-vragen van de SP over de slagboom op het Stationsplein
5.C.10
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA en SP -Leegstaande zorgappartementen sociale huursector en vragen SP inzake Leegstand Westenhage & Fermate
6
A-onderwerpen
7
Vervolgscenario's Voorsterpoort
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 12 juni 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Voorsterpoort is een toplocatie in Zwolle met veel potentie en regionale aantrekkingskracht, dit gecombineerd met de bereikbaarheid van het gebied en het eigendom van de gemeente kunnen kansen worden verzilverd. Door diverse omstandigheden vraagt de ontwikkeling van Voorsterpoort op onderdelen een herijking. De grootste uitdaging betreft het verder faciliteren van de aanhoudende sterke markt voor retail en hiermee ook concentratie van retail aantrekkelijker te maken. Het college stelt dan ook een meer gericht actieve rol en houding voor en wil een bewuste stap vooruit zetten. Hiervoor is een aantal scenario’s opgesteld op basis waarvan de ontwikkeling van Voorsterpoort kan worden gefaciliteerd, waarbij het bestaande ontwikkelkader het vertrekpunt blijft. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met scenario 1 waarin een gericht actieve rol genomen wordt door stimulerende maatregelen te nemen. Verder als vervolg op scenario 1 in te stemmen met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor de voormalige Deltion-locatie en deze bouwrijp te maken. Aanvullend op het ontwikkelkader Voorsterpoort (kleinschalige) bedrijvigheid op de voormalige Beers Stork locatie toe te staan. Tot slot wordt voorgesteld de kosten voor het bouwrijp maken van de Deltion-locatie à € 350.000,- te dekken uit de reserve Voorsterpoort en de plankosten voor 2017 en 2018 à € 380.000,- te dekken uit de reserve Voorsterpoort. Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper (2193) M.Scheper@zwolle.nl
8
Verlenging garantstelling Golfclub Zwolle
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Gemeente Zwolle heeft ten behoeve van de Golfcourse Zwolle Exploitatie Maatschappij B.V. garanties afgegeven aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een van deze bankgaranties, op de lening afgesloten in 2004 met een totale looptijd van 25 jaar, bedraagt per heden in totaal € 936.602,- en heeft thans nog een looptijd van circa 12 jaar. Golfclub Zwolle is op dit moment bezig om de huidige leningen te herfinancieren om op deze wijze de exploitatie duurzaam voort te kunnen zetten. Daarmee is het de doelstelling om de aflossingsverplichtingen richting financiers in lijn te brengen met de afschrijvingskosten. Op dit moment zijn de aflossingsverplichtingen namelijk substantieel hoger dan de afschrijvingslasten wat tot een onbalans leidt tussen de resultaten van de vereniging en de kasstromen van de vereniging. In het kader van de herfinanciering van de Golfcourse Zwolle Exploitatie Maatschappij B.V. vraagt men aan de gemeente Zwolle om de bovengenoemde bankgarantie voor hetzelfde bedrag te verlengen echter met een nieuwe looptijd van 20 jaar. Daarbij kan het bedrag van de betreffende garantie ongewijzigd blijven. De raad wordt voorgesteld in te stemmen om de lopende gemeentelijke garantiestelling aan Golfclub Zwolle te verlengen naar een looptijd van 20 jaar. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) of B.Jeensma@zwolle.nl
9
Bestemmingsplan Bestemmingsplan Zwolle-zuidwest Van Pallandtmarke 1 - 7, 22 - 24
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Aan de Van Pallandtmarke op het voormalig woonwagenterrein, met de adressen Van Pallandtmarke 1, 3, 5, 7, 22 en 24, worden twaalf energieneutrale woningen gerealiseerd. Er komen twee blokken met vier en acht rijtjeswoningen. Het is een project van woningcorporatie Openbaar Belang met de volgende doelstellingen: 1) Zo snel mogelijk de beschikbaarheid van aantal sociale huurwoningen in Zwolle vergroten; 2) Kwaliteit toevoegen – wijk upgraden; 3) Betaalbare woningen creëren; 4) Zo min mogelijk de groene kwaliteit van de locatie aantasten. Deze ontwikkeling is in strijd met het reeds geldende bestemmingsplan, omdat de bestemming van dit plangebied 'wonen - woonwagen' is. Door het wijzigen van de bestemming in 'wonen' maakt dit bestemmingsplan de realisatie van woningen mogelijk. De vooroverlegpartners zijn benaderd en hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het bestemmingsplan. Ook de buurt is bekend met het plan. De initiatiefnemer, Woningcorporatie Openbaar Belang, heeft verschillende bijeenkomsten gehad met de klankbordgroep uit de buurt om de plannen te bespreken met betrekking tot het type en aantal woningen, de inrichting, het kleurgebruik in de gevel, behoud van groen/bomen, inrichting parkeerplaats en trottoir. Ook zijn huisnummering, privacy en vuilnis etc besproken. De klankbordgroep heeft het plan goedgekeurd. Het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Zwolle-zuidwest Van Pallandtmarke 1 - 7, 22 - 24 heeft ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met bestemmingsplan Bestemmingsplan Zwolle-zuidwest Van Pallandtmarke 1 - 7, 22 – 24. Voor technische en feitenlijke vragen: Rina Stam, 2183, HL.Stam@zwolle.nl of Auke Sipma, 2439, A.Sipma@zwolle.nl
10
Verzachtende maatregelen route Windesheim
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvormingsronde A. De route van het station naar Hogeschool Windesheim en het Greijdanus College is al jarenlang onderwerp van gesprek tussen de scholen, de bewoners en de gemeente. De looproute voor studenten en leerlingen is op piekmomenten niet toegesneden op het aantal bewegingen. De ultieme oplossing voor dit probleem is er niet zonder vergaande infrastructurele oplossingen. Met Hogeschool Windesheim is afgesproken om de overlast op piekmomenten te verzachten. Dit is de afgelopen drie jaar gedaan door het plaatsen van barriers en het inzetten van verkeersregelaars (start schooljaar tot herfstvakantie). De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 147.000,- voor de uitvoering van ‘verzachtende maatregelen’ route Windesheim inclusief de reeds gemaakte kosten en het restant gereserveerd te houden voor nader te bepalen ‘verzachtende maatregelen’ Voor technische en feitelijke vragen: Dorine Velner, 4231 of TA.Velner@zwolle.nl
11
Voorbereidingskosten herontwikkeling Stilohallocatie Zwolle
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2015 is de Stilohal locatie tevens benoemd als een te onderzoeken locatie in het kader van de “Versnellingsactie sociale huurwoningen” (raadsbesluit 11 mei 2015). Nu de marktomstandigheden in positieve zin zijn veranderd is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de kansen op deze locatie. Hierbij is onderzocht welke mix van type en aantallen woningen in de sociale en vrije sector (huur en/of koop), leidt tot een haalbare ontwikkeling. Hierbij is gezocht naar een optimum tussen programma en een kwalitatieve ruimtelijke inpassing op de locatie. In het onderzoek is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1) Realisatie van 25 sociale huurwoningen (= harde eis) 2) Realisatie van flexibel aantal beleggers huurwoningen. 3) Realisatie van flexibel aantal goedkope en middeldure koopwoningen. Dure koopwoningen behoren ook tot de mogelijkheden. 4) Realisatie van totaal circa 80 – 100 woningen met inachtneming en afhankelijk van de differentiatie van het woningbouwprogramma (sociale huur/beleggers huur/koop). De uitgevoerde haalbaarheidsanalyse biedt voldoende vertrouwen om de vervolgstap te zetten: de stap richting de markt. De raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 220.000,- (€ 190.000,- plankosten en € 30.000,- reservering uitwerking plannen) ten behoeve van de herontwikkeling van de Stilohallocatie, welk krediet wordt aangewend voor het voorbereiden van een uitvraag verkoop Stilohallocatie en dit voorbereidingskrediet voor te financieren uit de Reserve Incidentele Bestedingen en t.z.t. te dekken uit de toekomstige grondverkoop. Voor technische en feitelijke vragen: Anton Westenberg (2660) of A.Westenberg@zwolle.nl
12
Begroting 2018, jaarstukken 2016 en Kadernota 2018 – 2021 GBLT
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2016, de Kadernota 2018 - 2021 en de begroting 2018 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2016 en de Kadernota 2018 - 2021 zijn ter kennisname. Voor de begroting 2018 wordt een akkoord gevraagd. Zoals bij de kadernota is aangegeven kunnen eventuele zienswijzen bij de begroting worden ingediend. In het vervolg van deze beslisnota wordt u aan de hand van deze documenten geïnformeerd over de voortgang, ontwikkeling en verbetertrajecten van GBLT. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en van de kadernota 2018 – 2021. De raad wordt ook voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2018 en geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijk vragen: Paul Schoorlemmer (2862) / Mark Pierik (2163) of PW.Schoorlemmer@zwolle.nl
13
Bestuursrapportage 1 Veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitsvormingsronde A. Via de 1ste bestuursrapportage van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) haar bestuur over de realisatie van de programmabegroting. Deze rapportage gaat over januari t/m april 2017. VRIJ stelt in deze rapportage ook een eenmalige begrotingswijziging in 2017 voor waarin zij budgetten anders wil bestemmen dan voorzien. Om deze door te voeren, is een raadsbesluit nodig van alle gemeenteraden in IJsselland. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de bestuursrapportage 1 2017, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijke vragen: Silvan Hijlkema (2529) of s.hijlkema@zwolle.nl
14
Bestemmingsplan Aalanden, Reggelaan 105 - 107
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeente en woningcorporatie deltaWonen hebben een overeenkomst gesloten om in Zwolle versneld circa 300 sociale huurwoningen te bouwen. De partijen hebben 14 locaties geselecteerd die daarvoor in aanmerking komen. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering en de samenwerking. Deze afspraken zijn opgenomen in het besluit ‘Versnellingsactie sociale huurwoningen’ genomen door de gemeenteraad op 11 mei 2015. Het voorliggende bestemmingsplan gaat over de Reggelaan 105-107 in Aalanden. Op de locatie Reggelaan 105-107 worden maximaal 18 levensloopbestendige sociale huurwoningen gerealiseerd. De bestaande bebouwing (het gebouw van een voormalige school) wordt gesloopt. In het huidige bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmingsplan en geen exploitatieplan voor bestemmingsplan Aalanden, Reggelaan 105 – 107 vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om te verklaren dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) / Anneloes van Roon (2418) of J.van.den.Berg@zwolle.nl / ACM.van.Roon@zwolle.nl
15
Bestemmingsplan Diezerpoort, Hobbemastraat 6
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeente en woningcorporatie Delta Wonen hebben een overeenkomst gesloten om in Zwolle versneld circa 300 sociale huurwoningen te bouwen. De partijen hebben 14 locaties geselecteerd die daarvoor in aanmerking komen. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering en de samenwerking. Deze afspraken zijn opgenomen in het besluit ‘Versnellingsactie sociale huurwoningen’ genomen door de gemeenteraad op 11 mei 2015. Het voorliggende bestemmingsplan gaat over de Hobbemastraat 6 in Diezerpoort. Op de locatie worden 22 sociale huurwoningen gerealiseerd in de vorm van appartementen in het bestaande voormalige schoolgebouw / gemeenschapshuis. In het huidige bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Maatschappelijk’. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmingsplan en geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Diezerpoort, Hobbemastraat vast te stellen. Ook wordt voorgesteld te verklaren dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor technische en feitenlijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) / Anneloes van Roon (2418) of J.van.den.Berg@zwolle.nl / ACM.van.Roon@zwolle.nl
16
Bestemmingsplan Zwolle, parapluplan parkeren
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Eind november 2014 is de grondslag in de Woningwet voor de stedenbouwkundige voorschriften in de bouwverordening vervallen. Hierin waren de gemeentelijke regels omtrent parkeren opgenomen. Sindsdien moeten gemeenten het beleid omtrent parkeren via het bestemmingsplan regelen. Het parkeren kan in het bestemmingsplan worden geregeld door in een bestemmingsplanregel op te nemen dat: bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en /of gebruik, de regel geldt dat voldoende parkeergelegenheid voor auto's wordt gerealiseerd; 'voldoende' betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels in een parkeernota; indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging (dynamische verwijzing). Uit jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat uit de huidige parkeerregeling, zoals opgenomen in het bestemmingsplan, niet volgt dat bij de invulling van het begrip ”voldoende parkeergelegenheid” aan het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij behorende parkeernormen moet worden getoetst. Er dient daarom expliciet te worden verwezen naar een parkeerbeleid. Dit is in casu de “Regeling Parkeernormen 2016” en de eventuele wijzigingen hierop. Deze Regeling Parkeernormen 2016 is als bijlage bij de toelichting opgenomen. In dit parapluplan parkeren wordt voor diverse bestemmingsplannen het parkeerartikel opgenomen. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmingsplan en geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan parkeren vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) / Frits Kroese (3315) of J.van.den.Berg@zwolle.nl / FFJM.Kroese@zwolle.nl
17
Toepassing van coördinatieregeling i.v.m. woongebouw locatie Lankhorst (Kamperpoort)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Voor de onbebouwde locatie op de hoek van de Lijnbaan en de Fenixhof in de wijk Kamperpoort, ook wel bekend als ‘Lankhorstlocatie’, is onlangs een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een bouwplan ten behoeve van woningbouw in de vorm van een appartementencomplex. In het door uw raad op 13 mei 2013 vastgestelde bestemmingsplan Kamperpoort is ter plaatse een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van onder meer de bestemming ‘wonen’. Het bouwplan past binnen de wijzigingsbevoegdheid. Reden waarom het opstellen van een wijzigingsplan is opgestart. Het is mogelijk om het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en het besluit ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning te coördineren (artikel 3:30 Wro), zodat de te coördineren besluiten gelijktijdig in procedure worden gebracht. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de in te dienen aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een woongebouw met 27 appartementen op de locatie hoek Lijnbaan en de Fenixhof (ook wel bekend als de 'Lankhorstlocatie') aan te wijzen als geval waarin de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat voorbereiding en bekendmaking van deze omgevingsvergunning met binnenplanse afwijkingsmogelijkheid met het bestemmingsplan Kamperpoort, wijziging locatie Lankhorst wordt gecoördineerd en het besluit tot coördinatie te publiceren in de GVOP. Voor technische en feitelijke vragen: Edwin Munneke (2038) of E.Munneke@zwolle.nl
18
Bestemmingsplan Stadshagen, Broderiestraat, Nieuw Frankhuis speeleiland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeente wil in Nieuw Frankhuis aan de Broderiestraat een speeleiland realiseren. Het gebruik als speeleiland is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan Nieuw Frankhuis, waarin het de bestemming "Gemengd - 2" heeft. Gelet hierop is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Daarnaast wordt ook het omliggende water meegenomen. Dit water is gelegen binnen het bestemmingsplan Stadshagen I. Binnen de bestemming Water is het mogelijk oeververbindingen aan te leggen. Deze mogelijkheid wordt in dit bestemmingsplan geschrapt. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmingsplan en geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Stadshagen, Broderiestraat, Nieuw Frankhuis vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) of J.van.den.Berg@zwolle.nl
19
Bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2
De voormalige Wezo locatie aan de Herfterlaan 2 te Zwolle is door de gemeente verkocht aan de Herfte beheer BV. Zonstate NV is als ontwikkelaar c.q. initiatiefnemer voornemens om op een gedeelte van deze locatie en een strook aangrenzende grond van ca 2,5 ha een zonneweide van circa 8 hectare te realiseren. De gronden zijn bijna allemaal in eigendom van Herfte Beheer BV. Deze functiewijziging is niet mogelijk binnen het ter plaatse geldende beheersverordening. Om de Zonneweide toch te kunnen realiseren is dit bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan heeft uiteindelijk als doel om de realisatie van de zonneweide planologisch mogelijk te maken. Deze ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de opwekking van 'groene' energie voor de gemeente Zwolle en het terugdringen van CO2. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmingsplan en geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 2 vast te stellen. Voor technische en feitelijk vragen: Jolanda van den Berg (2396) / Auke Sipma (2439) of J.van.den.Berg@zwolle.nl / A.Sipma@zwolle.nl
20
Moties Vreemd aan de orde van de dag
21
Voorjaarsstukken
De voorjaarsstukken bestaan uit de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening), beleidsrapportage, Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) en Perspectiefnota (PPN). De op deze voorstellen betrekking hebbende moties en amendementen kunnen ter vergadering worden toegelicht en besproken.
22
Jaarstukken 2016
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 19 juni 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. De jaarstukken omvatten de jaarrekening en het jaarverslag. Het betreft een voorlopige jaarrekening, omdat net als vorig jaar de verantwoordingsinformatie vanuit het SVB en enige andere zorgaanbieders niet op tijd is ontvangen. De verwachting is dat de definitieve jaarstukken en –accountantsverklaring vóór de besluitvorming op 3 juli kan worden toegezonden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 7.8 mln. Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Voor technische en feitelijke informatie: en Henriëtte Agterhuis (2622) H.Agterhuis@zwolle.nl
23
Beleidsrapportage 2017 - 1 (Berap)
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 19 juni 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. De Berap 2017 -1 is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2017. Per programma wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 maart 2017. Het gaat hierbij om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. De Berap 2017-1 heeft een nieuwe opzet die aansluit op de nieuwe begroting 2017. De uitvoering van de begroting 2017 als geheel ligt op koers. Wel worden bij diverse programma’s financiële mee- dan wel tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven doelen te realiseren. Een aantal mee- en tegenvallers worden verrekend met reserves. Bij diverse doelen zijn echter aanvullende middelen benodigd. Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze verwachte afwijkingen een budget van €. 3.208.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene concernreserve. Daarnaast wordt voorgesteld om €.1,885 mln. te verwerken in deze Berap te behoeve van de in de perspectiefnota voorgestelde investeringen in de strategische Opgaven. Zo kunnen de werkzaamheden al in 2017 starten. Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) of b.tory@zwolle.nl
24
Meerjaren Prognose Vastgoed 2017 (MPV)
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 19 juni 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. De Meerjaren prognose Vastgoed geeft een financiële vertaling van het gemeentelijk grondbeleid. Het geeft doorkijk naar de toekomst, in een herstellende vastgoedbranche en met de doorgevoerde wijzigingen van de regelgeving. De kaders die als basis dienen voor het opstellen van de MPV 2017 zijn op 9 januari 2017 door de raad vastgesteld met het besluit over de nota van uitgangspunten. De signalen in de markt voor wat betreft de vastgoedontwikkelingen zijn positief. De woningbouwmarkt in Zwolle is robuust te noemen en er is de aankomende jaren een flinke behoefte aan woningen. Het bedrijfsresultaat is positief, zodat voor het eerst sinds 2008 een storting kan plaatsvinden vanuit het grondbedrijf naar de Algemene Concernreserve. Ook is het risicoprofiel ten opzichte van vorig jaar ook sterk afgenomen, wat door de dekking van het weerstandsvermogen gunstig is. Verder staat de MPV 2017 in het teken van het uitvoering geven aan wet- en regelgeving vanuit de commissie BBV (Besluit Begroting en verantwoording) en de Vpb (Vennootschapsbelasting). Voor technische en feitelijke vragen: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl
25
Perspectiefnota (PPN) 2018-2021
De voorjaarstukken bestaan globaal uit de Jaarstukken 2016 (verleden), Bestuursrapportage 2017-1 (heden) en de Perspectiefnota 2018 -2021 (toekomst). Op maandag 19 juni heeft er een debat plaatsgevonden over de Jaarstukken, de Berap en de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Op 26 juni is de debatronde de Perspectiefnota behandeld. De fractievoorzitters worden in de gelegenheid gesteld een beschouwing te geven over het in de PPN geschetste toekomstperspectief. De PPN heeft als motto Werken aan het Zwolle van morgen. Dit vergt de nodige investeringen. Na jaren van krapte is de financiële positie sterk verbeterd. Dat schept ruimte om te bouwen aan een toekomstbestendige stad. Op 20 maart 2017 heeft de raad gedebatteerd over de voorjaarsbrief waarin de strategische thema’s en de opgaven zijn benoemd. In deze perspectiefnota zijn deze thema’s en opgaven verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In de PPN is het structurele en incidentele financieel perspectief geschetst. Hierbij wordt nader ingegaan op de voorstellen die uitgewerkt zijn tot beslispunten in het raadsvoorstel. Op 3 juli neemt de raad een besluit over de voorjaarsstukken en de eventueel ingediende wijzigingsvoorstellen en moties. Voor technische en feitelijke vragen; Jan van Dijk (2664) J.van.Dijk@zwolle.nl en Henriëtte Agterhuis (2622) H.Agterhuis@zwolle.nl
pdf Beslisnota Perspectiefnota 2018-2021 (333KB)
pdf PPN 2018-2021 (1.1MB)
pdf NOC NSF Public Affairs - Kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en cultuur (1.5MB)
pdf Brief dhr Van der Vegt - Fast Forward Zwolle (15KB)
pdf Korte terugblik Raadsplein info-debat 26 juni 2017 (27KB)
pdf BUNDEL van alle amendementen en moties (728KB)
pdf 2017-07-03 AM-1 Behoud buffer en risico reserve sociaal domein (111KB)
pdf 2017-07-03 AM-2 versterking NME (111KB)
pdf 2017-07-03 AM-3 Schone klassen, duurzame schoolgebouwen (85KB)
pdf 2017-07-03 AM-4 Publiek geld voor groen publiek bezit (55KB)
pdf 2017-07-03 AM-5 ruimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 - 2021 (97KB)
pdf 2017-07-03 M-2 Goudsteeg 21 - ruimte voor experiment (100KB)
pdf 2017-07-03 M-3 cultuureducatie VMBO MBO (100KB)
pdf 2017-07-03 M-4 Meldpunt Huisjesmelkers (97KB)
pdf 2017-07-03 M-6 versterking wijkwinkelcentra en aanloopstraten (121KB)
pdf 2017-07-03 M-7 Goede zorg voor Zwolle (102KB)
pdf 2017-07-03 M-8 Voedselbank (109KB)
pdf 2017-07-03 M-9 kinderen en sociale uitsluiting (74KB)
pdf 2017-07-03 M-10 Vast ijkpunt voor de Minima-effectrapportage (127KB)
pdf 2017-07-03 M-11 Schoonmakers in gemeentelijke dienst (84KB)
pdf 2017-07-03 M-13 Op tijd verstrekken (bijzondere) bijstand (96KB)
pdf 2017-07-03 M-14 Opbouwwerk (75KB)
pdf 2017-07-03 M-16 Preventief Huisbezoek 75+ (91KB)
pdf 2017-07-03 M-17 Gezins PGB (98KB)
pdf 2017-07-03 M-18 Urban Farming (82KB)
pdf 2017-07-03 M-19 beveiligde vrachtwagen parkeerplaatsen voor langparkeerders (121KB)
pdf 2017-07-03 M-20 Verkeersveiligheid 30 kilometerzones (67KB)
pdf 2017-07-03 M-21 Investeer in de buurt (80KB)
pdf 2017-07-03 M-22 Gezond groen in en om de stad (109KB)
pdf 2017-07-03 M-23 Station Stadshagen - van los eind naar OV knoop (102KB)
pdf 2017-07-03 M-25 handhaven aanlijnplicht voor honden (63KB)
pdf 2017-07-03 M-26 Dierenwelzijn - dierenartskosten en Zwols Dierenasiel (101KB)
pdf 2017-07-03 M-27 Dierenwelzijn - educatie over huisdieren (84KB)
pdf 2017-07-03 M-28 Informatiebeveiliging (108KB)
pdf 2017-07-03 M-29 traineeschappen ook voor 50 plussers (87KB)
pdf 2017-07-03 M-29A Architectuur Biënnale Zwolle (87KB)
pdf 2017-07-03 M-32 Bestendig ondernemersklimaat (101KB)
pdf 2017-07-03 M-33 actieplan toegankelijkheid (75KB)
pdf PPN 2018-2021 na raadsbehandeling (2.7MB)
pdf 2017-07-03 Raadsbesluit Perspectiefnota (PPN) 2018-2021 (114KB)
26
Uitwerking motie declaratiefonds voor volwassenen
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde van 12 juni 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Met de motie Invoering declaratiefonds (participatie voor volwassenen), aangenomen in de raadsvergadering van 11 november 2016, vraagt de raad om een voorstel voor een declaratiefonds of stadspas voor volwassenen uit te werken. Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gevoerd over de wensen van de doelgroep en zijn voor en nadelen van een aantal mogelijke varianten, evenals wettelijke- en uitvoeringsvoorwaarden verkend. In verband met gebruiksgemak, voorkomen van stigmatisering en concurrentie en uitvoeringskosten wordt voorgesteld om niet voor een extern fonds of stadspas te kiezen, maar voor een gemeentelijke declaratieregeling. Een dergelijke regeling is snel en eenvoudig in te voeren en biedt ruimte om verdere mogelijkheden te verkennen. Met deze regeling wordt aan volwassenen met een laag inkomen de mogelijkheid geboden om een tegemoetkoming aan te vragen voor de kosten voor participatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan preventie van zwaardere sociale problematiek. De mogelijkheden voor vergoeding binnen de regeling sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de doelgroep en betreffen een tegemoetkoming in de kosten van een bibliotheekpas, vervoerskosten, sportmogelijkheden of een museumjaarkaart. Aangezien de bedragen nauwelijks verschillen qua hoogte wordt bij de declaratie regeling standaard € 60,- vergoed per categorie met een maximum aantal vergoedingen van 2 per persoon per jaar. Voorgesteld wordt te besluiten in te stemmen met het voornemen de declaratieregeling voor participatie van volwassenen in te stellen en de regeling te evalueren als 50% van het budget benut is. Verder in te stemmen met de financiële dekking voor een bedrag van € 500.000. Tot slot de motie Invoering declaratiefonds als afgedaan te beschouwen. Voor technische en feitelijke vragen: Astrid Dekker (3268) A.M.Dekker@zwolle.nl
27
Experiment Participatiewet
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde 19 juni 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Daarnaast is sinds 1 maart 2017 een AMvB van kracht waarin de duidelijkheid is gegeven over de beleidsruimte van gemeenten om te experimenteren. De gemeenteraad heeft bij motie aangegeven geen gebruik te willen maken van de beperkte ruimte van de AMvB. De raad van Zwolle heeft een tweetal moties aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om te onderzoeken in hoeverre meer vrijheid en minder regels bij de uitvoering van de Participatiewet kan leiden tot meer maatschappelijke en economische participatie. Daarnaast wordt het college verzocht een experiment in te richten in lijn met de moties en binnen de kaders van de Wet. Aansluiting bij onderzoeken van andere gemeenten is geen optie omdat deze zich voornamelijk richten op uitstroom naar werk. Het college kiest voor een bredere opzet. Daarnaast zorgt aansluiting bij onderzoek van andere gemeenten ervoor dat we weinig invloed hebben op de kosten, opzet en inrichting van het onderzoek. In lijn met de moties heeft de Universiteit Twente een onderzoeksvoorstel uitgewerkt met als doel meer inwoners met een bijstandsuitkering de kans te bieden om mee te doen in de samenleving. Met het resultaat van het onderzoek verwachten we de effectiviteit van beleid te kunnen vergroten. Voorgesteld wordt in te stemmen met de uitvoering van het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Twente, zoals beschreven in deze beslisnota. Verder in te stemmen met de investering van € 175.000,- voor uitvoering van het experiment gedurende drie jaar. Tot slot met het inzetten van dit experiment de ingediende moties als afgehandeld te beschouwen. Voor technische en feitelijke vragen: Henk van der Kolk (3254) h.van.der.kolk1@zwolle.nl
28
Sluiting