link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 27 mei 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Algemene documenten:

1
Mededelingen
1.a
In Memoriam
2
Vaststelling agenda
2.a
Afscheid raadslid VVD
2.b
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid VVD
2.c
Beediging nieuw raadslid VVD
2.d
Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad
Door het vertrek van dhr. Wijnen als gemeenteraadslid is het nodig het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad opnieuw in te vullen. Na overleg met de fractievoorzitters is besloten de functie tijdelijk in te vullen tot oktober 2019. Voorgesteld wordt om mw. K.T. (Claudia) van Bruggen te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Voor technische en feitelijke informatie: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 – Financiële toelichting (vertrouwelijk) van de beslisnota Achterstallig onderhoud gebouw voormalig Stedelijk Museum Zwolle.
- De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 – Financiële bijlage (vertrouwelijk) van de beslisnota Verbouw panden Stedelijk Museum Zwolle t.b.v. huisvesting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle.
- De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
SSC ONS Financiële stukken
5.A.2
Topwerklocatie Hessenpoort
5.A.3
Tussenstand revitalisering Broerenkwartier
5.A.4
Omgevingsvisie Zwolle

5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks 30 km/uur op Singels
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over Diervriendelijke oplossing overstekende ganzen
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA Zorgen om informatieplicht college
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht en ChristenUnie - faillissement van WZCO
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA - Verkeersveiligheid gebied Kuijerhuislaan-Herfterlaan
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen fractie Swollwacht - Geweld tegen BOA's
6
Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid
Op 15 april jl. heeft een informatieronde plaatsgevonden, waarbij de raad in gesprek is gegaan met verschillende Zwolse organisaties en belangengroepen over hun visie op het voorstel. Op 13 mei jl. heeft de debatronde plaatsgevonden, bijgaand treft u de korte terugblik aan.
Aan de gemeenteraad is de toezegging gedaan dat - na het verlenen van een gedoogbeschikking voor een vijfde coffeeshop - een ander systeem van toewijzing onderzocht zou worden. Daarnaast ligt er de wens tot heroverweging van het hele coffeeshopbeleid. Het college stelt daarom nu aan de raad voor om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid vast te stellen. In het voorstel zijn de in de zienswijzen over de vijfde coffeeshop veelvuldig genoemde punten ook onderzocht en meegenomen. Deze punten hebben betrekking op de afstand ten opzichte van basisscholen en specifieke doelgroepen, de suggestie om coffeeshops juist op een industrieterrein te vestigen en de verwachte verkeersproblematiek. Een en ander heeft geleid tot het voorliggende voorstel van het college aan de raad. Benadrukt wordt dat het dus gaat om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid en niet om concrete locaties.
Voor technische en feitelijke informatie: Nathalie Gruben (4166), NMWD.Gruben@zwolle.nl
pdf Beslisnota Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid.docx (425KB)
pdf schema coffeeshopbeleid vergelijkbare gemeenten.docx (272KB)
pdf Schriftelijke reactie Busch en van der Worp - coffeeshopbeleid.pdf (46KB)
pdf tkn van dhr Houpt- Illustratief is de gemeente Maastricht..jpeg (171KB)
pdf Memo schriftelijke toelichting n.a.v. raadsinformatieplein uitgangspunten coffeeshopbeleid..docx (360KB)
pdf JOVD - Aanvullend voorstel nieuw coffeeshopbeleid.pdf (243KB)
pdf JOVD - Inspraak GR 13-5-19.pdf (282KB)
pdf Ministerie van BZK - Deelname experiment gesloten coffeeshopketen.pdf (1.6MB)
pdf Korte terugblik debatronde d.d. 13 mei 2019- Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid.pdf (28KB)
pdf informatienota beantwoording toezeggingen n.a.v. debat 13 mei 2019.docx (225KB)
pdf Bijlage 1 prestatieafspraken Tactus 2019.doc (2.4MB)
pdf Bijlage 2 preventie scholen.docx (358KB)
pdf Bijlage 3. experiment geesloten coffeeshopketen.docx (374KB)
pdf Bijlage 4 Bedrijfsoverdracht en UBO register.docx (275KB)
pdf 2019-05-27 AM6-1 coffeeshopbeleid.pdf (104KB)
pdf 2019-05-27 AM6-2 Afstandscriterium scholen naar 350 meter.pdf (79KB)
pdf 2019-05-27 AM6-3 Afstandscriterium zorginstellingen.pdf (82KB)
pdf 2019-05-27 AM6-4 Schrappen beslispunt 4 - geen coffeeshops op industrieterreinen.pdf (76KB)
pdf 2019-05-27 M6-5 Onderzoek vestiging coffeeshop op industrieterrein.pdf (108KB)
pdf 2019-05-27 M6-6 Een voorraad van een realistisch formaat.pdf (104KB)
pdf 2019-05-27 M6-7 Overdraagbaarheid vergunning Coffeeshop.pdf (99KB)
pdf 2019-05-27 M6-8 Wie goed doet goed ontmoet.pdf (110KB)
pdf 2019-05-27 M6-9 Bijscholing.pdf (91KB)
pdf 2019-05-27 M6-10 Integrale preventie ter voorkoming van verslavingen bij middelengebruik.pdf (86KB)
pdf 2019-05-27 Getekend raadsbesluit Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid.pdf (170KB)
7
Vaststelling bestemmingsplan Berkum
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Het bestemmingsplan voor de wijk Berkum is opgesteld in het kader van de actualiseringsslag ‘actualisering op Maat’. In de aanloop naar de Omgevingswet, met in de toekomst omgevingsplannen, is het wenselijk voor het grondbeleid van Zwolle actuele, gedigitaliseerde bestemmingsplannen te hebben. De voormalige locatie van Van der Valk aan de Kranenburgweg en de voormalige locatie van de Emmauskerk aan de Campherbeeklaan 53-55 zijn buiten het plangebied gelaten. Voor de ontwikkelingen op deze locaties worden aparte ruimtelijke plannen opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijzen en het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.
Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
8
Krediet Human Capital Agenda en Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De economische groei van de Regio Zwolle nu en in de toekomst vraagt om een goed werkende arbeidsmarkt. Beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit zijn daarbij sleutelwoorden. De Human Capital agenda is daarmee een van onze grote strategische opgaven om te werken aan oplossingen voor vandaag én morgen. Overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV werkbedrijf bundelen de krachten. Als integrale partners wordt gewerkt aan de vraag van werkgevers én aan het gehele arbeidspotentieel van de regio. Het betreft hier dus een regionale opgave waarbij gewerkt wordt aan de ambities van de agenda in veel verschillende netwerkverbanden. Bij de begroting 2019 heeft de gemeenteraad hierover besloten evenals over de Zwolse financiële bijdrage. Eind 2018 is de raad via een informatienota over de voortgang geïnformeerd, ook in relatie tot de regiodeal. Het voorstel dat nu voorligt omvat derhalve geen nieuwe financiële middelen maar juist de praktische uitvoering van dit eerder genomen besluit, om nu de uitvoering van de HCA agenda te kunnen realiseren.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het (financiële) commitment van de deelnemende gemeenten op het Human Capital programma waaronder de Zwolse inzet zoals besloten in de begroting 2019. Daarnaast kennis te nemen van de stand van het programma waarbij het operationeel maken van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle nu van belang is. Een krediet in te stellen ad €13 mln voor de looptijd van de uitvoering van de HCA tot ultimo 2023. Daarnaast de raad middels de jaarlijkse beleidscyclus over de voortgang te informeren en in te stemmen met de deelverordening “HCA ontwikkelfonds Regio Zwolle” als onderdeel van de ASV.
Voor technische en feitelijke vragen: Manon Koldewijn m.koldewijn@zwolle.nl of Ellen Breider (2673) e.breider@zwolle.nl


9
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 1 januari 2018 is de omgevingsdienst IJsselland van start gegaan. Deze dienst verzorgt in opdracht van provincie en deelnemende gemeenten vergunningsverlenings-, handhavings- en toezichttaken op het gebied van milieuwetgeving.
Conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt de conceptbegroting aan alle partners toegezonden. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling worden de deelnemende gemeenteraden en provinciale staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2024 van de Omgevingsdienst IJsselland. Hierin zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders opgenomen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het financieel jaarverslag 2018 Omgevingsdienst en in te stemmen met het voorstel over de verdeling van de resultaatbestemming 2018. Daarnaast akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.
Voor technische en feitelijke vragen: Wilco IJzerman (2832) w.ijzerman@zwolle.nl
10
Ontwerpbegroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De gemeenten in de regio IJsselland vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland. Sinds 1 januari 2018 bestaat het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ), als opvolger van de gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. De ontwerpbegroting alsmede de financiële en beleidsmatige kaders zijn door het bestuur van het RSJ aan de raden toegezonden.
De gemeenteraad heeft de gelegenheid hun zienswijze over de ontwerpbegroting bij het bestuur van het RSJ naar voren brengen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van het RSJ. Daarnaast geen zienswijze bij het bestuur van het RSJ naar voren te brengen.
Voor technische en feitelijke vragen: Lauris van Eekeren (2299) lgj.van.eekeren@zwolle.nl11
Moties Vreemd aan de orde van de dag
12
Sluiting