link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 29 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (62.8MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Afscheid raadslid SP en PvdA
2.b
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid SP en PvdA
2.c
Beëdiging nieuw raadslid SP
2.d
Beëdiging nieuw raadslid PvdA
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 vertrouwelijke risicoparagraaf van de beslisnota “Begroting 2019”. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Resultaten mantelzorgmonitor 2018
5.A.2
Rapportage Vitaal en Veilig Thuis
5.A.3
Beantwoording toezegging Outcomecriteria
5.A.4
Herinrichting Grote Kerk
5.A.5
Beantwoording vraag rechtsbescherming
5.A.6
Internationale samenwerking
5.A.7
Green Deal Autodelen 2
5.A.8
Plan van Aanpak Duurzaamheid Hessenpoort
5.A.9
Actieplan Toegankelijkheid (beantwoording motie)
5.A.10
Uitkomsten septembercirculaire 2018 gemeentefonds
5.A.11
Deelname G40 en VNG
5.A.12
Bouwstenen zienswijze Lelystad Airport (19.40 – 21.15 uur)
Wordt tevens besproken in een debatronde op 12 november 2018.
5.A.13
Uitvoeringsplan gezondheidsbeleid 2018-2021
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA en D66 - Veiligheid van de Zwolse fietser
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA Verkeersveiligheid Mozartlaan
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA - Gevolgen vervroegd sluiten EU regeling
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over de walstroomvoorziening aan de Prinses Margriethaven
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen VVD Kamerbrief offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen over "voortgang Zwolle ottervriendelijk maken"
5.C.7
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks - tussenstand Participatiewet
5.C.8
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over droogte in de zomer van 2018
5.C.9
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over de Vliegende Vrienden
5.C.10
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over Suze Groeneweg en commissie naamgeving
6
Plan van aanpak Omgevingsvisie
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 september 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In oktober 2017 heeft de vorige raad de Omgevingsvisie deel 1 vastgesteld (Mijn Zwolle van morgen 2030) . Daarin zijn de kernopgaven en ambities voor Zwolle voor 2030 geformuleerd. In deel 2 van de Omgevingsvisie zullen deze vertaald worden naar de verschillende gebieden in de stad: welke ambitie weegt in een bepaald gebied zwaarder dan de andere? Het proces om tot deze strategische keuzes te komen wordt in verschillende fasen met de stad doorlopen. Op 13 februari 2018 is de raad met een informatienota geïnformeerd over de leidende principes voor de participatie rond deel 2 van de Omgevingsvisie. Op 26 juni jl. is er een bijpraatsessie voor de raad geweest over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Daarbij is ook de rol van de raad aan de orde geweest. In dit stadium is dat het vaststellen van de uitgangspunten voor het proces van de Omgevingsvisie. Op basis van deze uitgangspunten zal het college het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie vaststellen en uitvoeren. De eerstvolgende stap bestaat uit het voeren van gesprekken in de gebieden. Deze zullen de komende maanden plaatsvinden en daarbij kan de raad desgewenst de rol van toehoorder vervullen. Aan het eind van fase 1 (het maken van de strategische keuzen, medio 2019) en van fase 3 (het vaststellen van de Omgevingsvisie, medio 2020) vervult de raad de rol van beslisser. Eind 2018 wordt nog met de raad teruggekeken op de gevoerde gesprekken in de stad. Voor technische en feitelijke vragen: Godelieve Wijffels (3104), G.Wijffels@zwolle.nl
7
Parkeerregulering op zondagen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 9 juli heeft de raad ingestemd met de gewijzigde winkeltijdenverordening die per 1 augustus jl. van kracht is. Met dit besluit zijn juridisch gezien de koopzondagen vervallen. Er wordt voorgesteld om op alle zondagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur parkeerregulering door te voeren en dit vast te leggen in de Verordening Parkeerbelastingen 2018. Het college heeft hiertoe op 25 september jl. het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018 vastgesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de eerste wijzigingsverordening Parkeerbelasting 2018 vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Alfred Schrooten (4264) a.schrooten@zwolle.nl
8
Deelname experiment centrale stemopneming
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Sinds er weer met het rode potlood wordt gestemd ervaren verscheidene gemeenten tijdens verkiezingen enkele knelpunten bij de stemopneming. Ook in de gemeente Zwolle merken we dat op de stembureaus door de lange verkiezingsdag de vermoeidheid leidt tot verminderde concentratie waardoor de kans op fouten toeneemt. In een poging om deze knelpunten weg te nemen is de tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het leven geroepen. Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid te experimenteren met een andere vorm van stemopneming die de efficiëntie, transparantie en controleerbaarheid van de stemopneming moeten vergroten. Bij deelname aan het experiment centrale stemopneming vindt na sluiting van de stembureaus ook eerst een voorlopige telling op partijniveau plaats. De voorlopige uitslag zal dus ook bij gebruik van centrale stemopneming al op de verkiezingsdag bekend zijn. Het tellen van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt de volgende dag door een daarvoor ingesteld gemeentelijk stembureau. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met deelname aan het experiment Centrale Stemopneming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in maart 2019 en de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019. Voor technische en feitelijke vragen: Dick van Veen (2160) dlj.van.veen@zwolle.nl
9
Aanpassing bestaande subsidieregeling 'Duurzame ontwikkeling Dieze-Oost Zwolle'
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Binnen het Energieprogramma 2018-2022, dat voorbereid wordt vanuit de strategische opgave Energietransitie, wordt vanaf 2019 ingezet op het geven van een belangrijke impuls binnen de bebouwde omgeving aan onder andere de bestaande woningvoorraad. De raad heeft op 4 juni 2018 met algemene stemmen de motie “oog voor solidariteit bij de energietransitie” aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om specifiek aandacht te schenken aan de positie van lagere inkomens met name op het gebied van woonlasten en mogelijkheden te participeren in collectieve energieprojecten. In 2015 is de gemeentelijke subsidieregeling ‘Duurzame ontwikkeling Dieze-Oost Zwolle’ ontworpen. In het kader van de provinciale regeling Investeren Met Gemeenten (IMG) is in Dieze-Oost het corporatiebezit verduurzaamd. De wijk kent echter ook particuliere woning-eigenaren en huurders van particuliere woningen, veelal verenigd in VVE’s of wonend in rijwoningen. De gemeentelijke subsidieregeling is bedoeld om voor deze particuliere woningeigenaren/huurders in Dieze-Oost de drempel te verlagen om mee te kunnen doen in de verduurzaming van de wijk. Het gaat daarbij om bewoners die zelf niet willen/kunnen investeren in de koop van zonnepanelen of hiervoor geen duurzaamheidslening willen of kunnen krijgen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de voortgang van de verduurzaming in Dieze. De looptijd van de subsidieregeling te verlengen tot 31 december 2020 en te verruimen door bewoners ook de mogelijkheid te bieden zonnepanelen te huren op daken van ander type vastgoed (verenigingen, instellingen en bedrijven), middels de fiscale ‘regeling verlaagd tarief’ (PostCodeRoos regeling). Daartoe in te stemmen met de aangepaste deelverordening Hoofdstuk 27. Voor technische en feitelijke vragen: Christian Voortman (4059) c.voortman@zwolle.nl
10
Lichtplan Binnenstad (plan van aanpak)
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 15 oktober 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. Op 11 november 2016 heeft de gemeenteraad via een motie het college opdracht gegeven een integraal lichtplan voor de Zwolse Binnenstad op te stellen. Aanleiding hiervoor was de wens om met verlichting de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten en de routering en het veiligheidsgevoel in de binnenstad te versterken. Ook zou een lichtplan kansen bieden voor een duurzame verlichting van de binnenstad. In de PPN 2018-2021 zijn middelen opgenomen om een lichtplan op te stellen en hier (deels) uitvoering aan te geven. In februari 2018 is de Raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het lichtplan. In deze informatienota is toegezegd dat er uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 een plan van aanpak ter besluitvorming aan de raad zou worden voorgelegd. Dat plan ligt nu ter bespreking voor. Het lichtplan wordt in samenspraak met eigenaren, ondernemers, bewoners en maatschappelijke en culturele instellingen opgesteld en bestaat uit een visie op verlichting (hoe kan verlichting invulling geven aan de ambities uit de Strategische Agenda Binnenstad) en een ontwerp met een uitvoeringsplan. De visie zal gefaseerd worden uitgevoerd. De lichtvisie zal naar verwachting voor de zomer van 2019 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd en zal als beleidskader fungeren voor nieuwe projecten in de binnenstad. Het lichtontwerp inclusief investeringsraming zal naar verwachting in het najaar van 2019 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Voor technische en feitelijke informatie: Karlijn de Kruif (06-53700681), K.de.Kruif@zwolle.nl
11
Rekenkameronderzoek Sportbeleid volop in beweging
Op 12 maart 2018 heeft de rekenkamercommissie het rapport ‘Sportbeleid Zwolle volop in beweging’ aan de raad en het college aangeboden. Vervolgens heeft het college een bestuurlijke reactie gegeven op dit rapport, in de vorm van een informatienota die op 14 juni 2018 is overgedragen. Tijdens het Raadsplein van 17 september 2018 zijn het rapport en de reactie van het college hierop in een debatronde besproken. De korte terugblik is bijgevoegd. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conclusies in het rapport en van de reactie van het college op het rapport. Daarnaast wordt voorgesteld het college te verzoeken in de Planning & Controldocumenten een expliciete koppeling te maken tussen de doelstellingen (plus bijbehorend financieel kader) en de resultaten van het Actieplan Sport en Bewegen. Tot slot wordt voorgesteld de aanbevelingen in het rapport over te nemen en het college van B&W op te dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. Voor technische en feitelijke vragen: Evert Jan Bagerman (2216), E.Bagerman@zwolle.nl
12
Benoeming burgerlid GroenLinks
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal 4 burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt mevrouw B.S. (Simone) Boshove voorgedragen voor benoeming tot burgerlid. De raad wordt voorgesteld mevrouw Boshove met ingang van 29 oktober 2018 te benoemen tot burgerlid.
13
Moties Vreemd aan de orde van de dag
14
Sluiting