link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 5 oktober 2015

Locatie: Raadzaal / Takzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. H. Wijnen / Dhr. H. Schippers
Bundel:
pdf Agendabundel (3.3MB)
Algemene documenten:

0
RAADZAAL
0.1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.20 uur)
0.1.b
Vaststelling van de agenda
0.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
0.2
Debatronde (20.20 – 22. 00 uur)
0.3
Asbestproblematiek, project Transformatie Diezerstraat en herhuisvesting Stadkamer
Deze beslisnota wordt op 28 september 2015 behandeld in een informatieronde en op 5 oktober in een debatronde. De korte terugblik van 28 september zal achteraf worden toegevoegd. Op 30 juni 2014 heeft de raad besloten het gebouw van de centrale bibliotheek (Stadkamer) aan de Diezerstraat te verkopen aan Dela Vastgoed B.V. ten behoeve van de realisatie van een full concept ZARA -winkel. Tevens is besloten het voormalige gebouw van GGD IJsselland aan te kopen en te verbouwen ten behoeve van de vestiging van de centrale bibliotheekfunctie. Bij de voorbereiding van de verbouwing van dit gebouw aan de Zeven Alleetjes bleek er sprake van een aanzienlijke asbestverontreiniging. Afgelopen periode is er nader onderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat de noodzakelijke asbestsanering een vertraging van ongeveer een jaar met zich mee brengt en extra kosten. De Stadkamer kan niet langer aan de Diezerstraat blijven omdat met Zara is afgesproken dat het pand komend voorjaar wordt opgeleverd. Het college stelt voor de Stadkamer tijdelijk te huisvesten in het stadhuis. Hier kan genoeg ruimte vrijgemaakt worden. Bovendien is het een centrale plek in de stad die snel beschikbaar is, goed bereikbaar en het heeft de juiste planologische bestemming. De extra kosten bedragen totaal bijna € 2,9 miljoen. Voorgesteld wordt €1.120.000,- ten laste te brengen van de exploitatiebegroting van dit project en 1.755.000,- te dekken uit de algemene concernreserve. Er vindt bestuurlijk overleg plaats met de GGD over het verhalen van de kosten. Naast de kosten die verband houden met de asbestsanering wordt er extra krediet gevraagd voor projectgebonden investeringen (€ 1.165.000,-) en aanvullende duurzaamheidsmatregelen (€ 485.000,-). Voor technische en feitelijke informatie: Ron Eggink (2007) R.Eggink@zwolle.nl
0.4
Sluiting (22.00 uur)
1
TAKZAAL
1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.20 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Voorkeursvariant spoorverdubbeling Zwolle Herfte
Op verzoek van de fractie van de PvdA en de ChristenUnie heeft de raad 24 augustus 2015 besloten deze informatienota te agenderen in een debatronde op het Raadsplein. De nota gaat over de voortgang van het proces om te komen tot een voorkeursvariant voor de spooraanpassing ‘Zwolle Herfte’. Om knelpunten op te lossen in de spoorverbinding Zwolle-Meppel en Zwolle-Emmen wordt het spoor ‘Zwolle Herfte’ uitgebreid van twee naar vier sporen inclusief een vrije kruising. Prorail heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan. De drie overgebleven varianten worden verder uitgewerkt en beoordeeld. Het is de bedoeling dat in het najaar één van de varianten overblijft en opgenomen wordt in het ontwerp tracébesluit. Volgens de PvdA laat de toonzetting en inhoud van de nota zien dat het proces rondom de variantenkeuze spoortracé Zwolle-Herfte complex is. De gemeente is slechts één van de partijen en heeft geen beslissingsbevoegdheid. De ingrijpende effecten voor het Zwolse (stedelijke) landschap bepleiten een benadering vanuit het Zwolse perspectief. Door agendering wordt de raad in de gelegenheid gesteld Zwolse belangen en beslissingscriteria aan het college mee te geven. Op 29 en 30 september worden / werden tijdens publieksbijeenkomsten de varianten door ProRail nader toegelicht. Voor technische en feitelijke informatie: Marnix Meijer (2057) M.Meijer@zwolle.nl
4
Sluiting (21. 30 uur)