link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 4 juli 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (43.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Cultuurnota Zwolle 2016-2020
De agendacommissie heeft uit praktische overwegingen besloten de Cultuurnota en het voorstel ‘Zwolse Theaters toekomstbestendig’ gelijktijdig te behandelen. Behandeling voorstel is op 27 juni 2016 in de debatronde. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is een nieuwe ‘Cultuuragenda’ aangekondigd. Het afgelopen jaar is gebruikt om de voorliggende Cultuurnota 2016-2020 met inbreng uit de stad en de culturele instellingen op te stellen. Daarnaast werd in het Coalitieakkoord de rol van de grote culturele instellingen benoemd als mededragers van de identiteit van Zwolle. Het college heeft adviesbureau LAgroup dan ook gevraagd om samen met de betrokken instellingen een voorstel te doen over het beter zichtbaar maken van de cultuurhistorie en een flexibeler manier om dat te organiseren met minder geld. De uitkomsten van het rapport en de daaruit voortvloeiende keuzes zijn verwerkt in de Cultuurnota. Daarnaast zijn de resultaten en aanbevelingen van het visietraject ‘Zwolle 2030’ op het gebied van cultuur voor zo ver mogelijk opgenomen in de nota. Met het voorstel wordt beoogd om een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod te realiseren en een cultureel klimaat dat dynamisch is en blijvend innoveert. Daarom wordt ingezet op grotere zichtbaarheid en levendigheid van de cultuur in Zwolle, meer verbinding, ontmoeting en samenwerking en meer ruimte voor cultureel ondernemerschap. Voor technische en feitelijke vragen: Daphne de Vries (3373) D.de.Vries@zwolle.nl
4
Zwolse Theaters toekomstbestendig
De agendacommissie heeft uit praktische overwegingen besloten de Cultuurnota en het voorstel ‘Zwolse Theaters toekomstbestendig’ gelijktijdig te behandelen. Behandeling voorstel is op 27 juni 2016 in de debatronde. Eerder werd aan Zwolse Theaters een bezuinigingsopgave van € 350.000 opgelegd, waarvan € 250.000 per 2015 (bezuinigingen 2012) en aanvullend € 100.000 per 2018 (voorjaarsstukken 2015). Om dit te realiseren moeten de structurele (personeels)lasten verkleind worden. Dit brengt incidentele frictiekosten met zich mee, die de organisatie niet zelf kan opvangen. Om Zwolse Theaters in staat te stellen een gezonde exploitatie te realiseren, wordt de raad voorgesteld om een eenmalige bijdrage te doen ter hoogte van € 300.000, waardoor de bezuinigingen gedeeltelijk later in kunnen gaan dan gepland. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de uitvoer van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen (met name De Spiegel) en de hiervoor benodigde investering van € 960.000,- beschikbaar te stellen. Hiermee worden de gebouwen toekomstklaar gemaakt en wordt ook de exploitatie op langere termijn versterkt. Voor technische en feitelijke vragen: Daphne de Vries (3373) D.de.Vries@zwolle.nl
5
Voorjaarsstukken
De voorjaarsstukken bestaan uit de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening), beleidsrapportage, Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) en Perspectiefnota (PPN). De op deze voorstellen betrekking hebbende moties en amendementen kunnen ter vergadering worden toegelicht en besproken.
6
Jaarstukken 2015 (jaarverslag en jaarrekening)
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 13 juni 2016, de korte terugblik is bijgevoegd. Voor technische en feitelijke vragen: Adila van Dreven (2267) A.van.Dreven@zwolle.nl en Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl en Jan Schings (2099) jjhm.schings@zwolle.nl
7
Beleidsrapportage 2016-1 (Berap)
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 13 juni 2016, de korte terugblik is bijgevoegd. Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl of Jan Schings (2099) jjhm.schings@zwolle.nl
8
Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2016
Deze beslisnota is behandeld tijdens de debatronde op 13 juni 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. Voor technische en feitelijke vragen: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl
9
Perspectiefnota 2017-2020, incl. Transformatie in het social domein
De algemene beschouwingen hebben op maandag 20 juni 2016 plaatsgevonden. De korte terugblik is bijgevoegd. Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl of Adila van Dreven (2267) a.van.dreven@zwolle.nl
pdf Beslisnota Perspectiefnota 2017-2020 (478KB)
pdf Perspectiefnota 2017 - 2020 (264KB)
pdf Nota Transformatie in het sociaal domein (voortgang en aanpak) (890KB)
pdf Reactie college van B&W op advies Participatieraad Transformatie (314KB)
pdf Brief Participatieraad Zwolle - Transformatie in het sociaal domein (280KB)
pdf Brief Zwolse Atletische Club (Z.A.C.) - Kunstgras Jo van Marle Sportpark (172KB)
pdf Korte terugblik Algemene beschouwingen Voorjaarsstukken 20-06-2016 (120KB)
pdf Bundel van alle amendementen en moties (1.4MB)
pdf Overzicht M en A Voorjaarsstukken 2016 (422KB)
pdf 2016-07-04 AM-1 Schrappen OZB-compensatie (58KB)
pdf 2016-07-04 AM-2 Besluitvorming over de inhoud van de transformatienota (43KB)
pdf 2016-07-04 AM-3 Diensten in en aan huis (49KB)
pdf 2016-07-04 AM-5 PPN budget werkgelegenheid incidenteel (42KB)
pdf 2016-07-04 AM-6 PPN budget zorg en welzijn incidenteel (44KB)
pdf 2016-07-04 M-1 OZB gebruikersdeel (67KB)
pdf 2016-07-04 M-2 GBLT ombudsman (55KB)
pdf 2016-07-04 M-3 Intensivering Businesscase werken aan minder bijstand (53KB)
pdf 2016-07-04 M-4 Tijd voor tijdig verstrekken (bijzonder) bijstand (82KB)
pdf 2016-07-04 M-5 Vierkant voor Werk Zwolle (66KB)
pdf 2016-07-04 M-6 Meten duurzaam effect bij werken aan werk (77KB)
pdf 2016-07-04 M-7 Ondersteuning bij financiele nood door zorgkosten (98KB)
pdf 2016-07-04 M-9 Schuldhulpfonds (60KB)
pdf 2016-07-04 M-10 Studeren ondanks schulden (74KB)
pdf 2016-07-04 M-11 Passend selectiemoment en differentiatie in het onderwijs (62KB)
pdf 2016-07-04 M-12 Taalles in wijkcentra sportkantines en scholen (48KB)
pdf 2016-07-04 M-13 Jongeren uitsluiten van (formele) mantelzorg (57KB)
pdf 2016-07-04 M-14 Extra waardering mantelzorger (62KB)
pdf 2016-07-04 M-15 Help de straatdokter Zwolle (88KB)
pdf 2016-07-04 M-16 Parkeerontheffing thuiszorgmedewerker binnenstad (47KB)
pdf 2016-07-04 M-17 Onderzoek naar capaciteit Kunstgrasvelden (64KB)
pdf 2016-07-04 M-18 Dierenwelzijn compensatie kosten avond- en weekenddienst dierenartsen (60KB)
pdf 2016-07-04 M-19 Dierenwelzijn jaarlijks rondetafelgesprek over svz (51KB)
pdf 2016-07-04 M-20 Grote Kerk (77KB)
pdf 2016-07-04 M-21 Atelierruimte en wonen mix (50KB)
pdf 2016-07-04 M-22 Start-up klimaat in de regio Zwolle (78KB)
pdf 2016-07-04 M-23 Start-ups en huisvesting (65KB)
pdf 2016-07-04 M-24 Indexering kleine subsidies (44KB)
pdf 2016-07-04 M-25 Werkgelegenheidstoets (57KB)
pdf 2016-07-04 M-26 Verbetering opstelling toezichtscamera's in de binnenstad (51KB)
pdf 2016-07-04 M-27 Versterken strategisch vermogen voor toekomstbestendige binnenstad (86KB)
pdf 2016-07-04 M-28 Onderzoek naar gratis parkeermomenten in de Zwolse binnenstad (42KB)
pdf 2016-07-04 M-29 Extra parkeerplekken centrum (54KB)
pdf 2016-07-04 M-30 Verbetering winkelinformatie Zwolse binnenstad (57KB)
pdf 2016-07-04 M-31 Shared space Nieuwe Markt (43KB)
pdf 2016-07-04 M-33 Zwolle duurzamer met groene daken (52KB)
pdf 2016-07-04 M-34 Kader voor voorbereiding grondstoffenplan (47KB)
pdf 2016-07-04 M34A- Onderzoek naar mogelijkheden behoud inkomsten uit inzameling oud papier voor verenigingen (58KB)
pdf 2016-07-04 M-35 Dag van de democratie (57KB)
pdf 2016-07-04 M-36 Experiment nieuwe democratie (58KB)
pdf 2016-07-04 M-37 Blauwgroene motie (67KB)
pdf 2016-07-04 M-39 Stimulering nieuwe beroepen in Zwolle (96KB)
pdf 2016-07-04 M-40 Bevordering bewust energiegebruik (76KB)
pdf 2016-07-04 M-41 Central Parkje (59KB)
pdf 2016-07-04 M-42 Elektrisch autodelen (61KB)
pdf 2016-07-04 Raadsbesluit Perspectiefnota 2017-2020, incl Transformatie in het sociaal domein (49KB)
10
Sluiting
11
Documenten te betrekken bij behandeling voorjaarsstukken
11.a
Verkoop (deel) aandelen Enexis
11.b
Beantwoording motie SP verschuiving OZB-niet woningen