link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 17 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (93.9MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
-Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage A Opbrengstpotentie vrijgekomen gronden van de beslisnota Toekomstscenario’s sporthallen WRZV - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd. - Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de bijlage 3 Zienswijzennota Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 32 – 34 en bijlage 4a Zienswijze van de beslisnota Bestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 32 – 34. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Plan beschut werken nieuw
5.A.2
Beantwoording toezegging inventarisatie pestprotocollen
5.A.3
Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2017
5.A.4
Toezegging betreffende informatie over aanpak thuiszitters
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen fractie SP - contractverloop medewerkers KCC GBLT
5.C.2
Beantwoording art. 45 vragen GroenLinks Campagne Vitens tegen verdelgers in particuliere tuinen
6
A-onderwerpen
7
Bestemmingsplan Voorst, Schokkerweg 9 e.o.
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming A. Op de locatie Schokkerweg 9 is groothandel Hanos gevestigd. Hanos heeft in 2013 en in 2014 een aanvraag ingediend voor het vergroten van het bestaande pand. De omgevingsvergunningen zijn hiervoor verleend op 23 juli 2013 respectievelijk 31 maart 2014. Daarnaast heeft Hanos het verzoek ingediend om een gedeelte van de Schokkerweg aan te kopen en te bebouwen, waardoor de twee panden aan elkaar worden verbonden. Dit verzoek past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Dit betreft met name het bouwen binnen de verkeersbestemming. Op grond van artikel 9 van de Wegenwet is de gemeenteraad bevoegd om te besluiten (delen van) wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken. Op 7 november 2011 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid tot het onttrekken aan het openbaar verkeer gedelegeerd aan ons college. Gezien de samenhang met het bestemmingsplan is tegelijkertijd een besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het verkeer voorbereid en ter inzage gelegd. Tegen het besluit en het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Voorst, Schokkerweg 9 e.o. vast te stellen. Ook wordt voorgesteld in te stemmen om het noordelijk gedeelte van de Schokkerweg, zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening, te onttrekken aan de openbaarheid; Voor feitelijke en technische vragen: Jolanda v/d Berg (2396) / Auke Sipma (2439) of J.van.den.Berg@zwolle.nl / a.sipma@zwolle.nl
8
Bestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 32 -34
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvormingsronde A. Op het perceel Bisschop Willebrandlaan 32-34 te Zwolle staat de voormalige St. Michaelskerk met klokkentoren. Ontwikkelaar Vastbouw is sinds 2006 eigenaar van de kerk en wil deze slopen en er appartementen realiseren. Er is een stedenbouwkundige verkenning gedaan naar de kansen om bij herontwikkeling van deze locatie tot meervoudige waardencreatie te komen. In lijn met de visie Gedroomd Diezerpoort is hier woningbouw denkbaar in samenhang met een te actualiseren visie op versterking groenstructuur Park Hogenkamp-/Middelwegzone met mogelijk groene uitlopers. In oktober 2016 heeft het college besloten mee te willen gaan werken aan de beoogde herontwikkeling naar woningbouw. Tegen het bestemmingsplan zijn door omwonenden en het bestuur van de R.K. Kerkhof Zwolle zienswijzen naar voren gebracht. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals omschreven in de zienswijzennota. Verder wordt voorgesteld het bestemmingsplan Diezerpoort, Bisschop Willebrandlaan 32 -34 vast te stellen. Voor feitelijke en technische vragen: Jolanda van den Berg (2396) / F. Kroese (3315) of J.van.den.Berg@zwolle.nl / ffjm.Kroese@zwolle.nl
9
Kredietaanvraag vervanging kunstgrasvelden 2017
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming A. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2017-2020 heeft de raad structurele ruimte beschikbaar gesteld voor toekomstige vervanging van twee kunstgrasvelden per jaar. Op basis van het vervangingsschema zal jaarlijks een kredietaanvraag worden gedaan. Via dit voorstel doet het college de kredietaanvraag om in 2017 twee kunstgrasvelden te vervangen. Een voorstel voor de vervanging in 2018 wordt bij de begroting voor 2018 aan de raad voorgelegd. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de vervanging van twee kunstgrasvelden in 2017 en een krediet beschikbaar stellen van € 400.000,- en tevens de jaarlijkse lasten te dekken uit de beschikbaar gestelde vervangingsbudgetten. Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) of b.jeensma@zwolle.nl
10
Huisvesting SWT Oost
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Sinds de start van de Sociale Wijkteams is het team Oost gehuisvest aan het Simon van Slingelandtplein in Dieze Oost. In de ruim twee jaar dat het team daar nu zit, is duidelijk geworden dat vanuit deze locatie het stadsdeel goed bediend kan worden: het is makkelijk toegankelijk, laagdrempelig en goed bereikbaar voor bewoners van stadsdeel Oost. Het plein zelf is als eerste stap ruim twee jaar geleden in samenspraak en samenwerking met buurtbewoners grondig opgeknapt. Tegelijkertijd is deltaWonen gestart met de planvorming om tot een her-invulling van de voormalige winkelpanden te komen. De uitvoering hiervan heeft vertraging opgelopen. Vanwege de noodzaak tot verbetering van de werkomstandigheden van de medewerkers van het Sociaal Wijkteam wordt voorgesteld de aanpassingen van dit deel naar voren te halen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een bijdrage, ad € 282.500,- in de verbouw- en inrichtingskosten van het Simon van Slingelandtplein 26 ten behoeve van de huisvesting van het Sociaal Wijkteam Oost. De investering kan gedekt worden uit Cofinancieringsinitiatieven vanuit krediet Diezerpoort Sociaal, incidentele implementatiekosten voor de positionering Sociale Wijkteams en een bijdrage van deltaWonen. Voor feitelijke en technische vragen: Hanneke Valkeman (2279) of WHJ.Valkeman@zwolle.nl
11
Benoeming twee leden Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming A. In de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio (OOZ) zijn naar aanleiding van het vertrek van een tweetal leden, respectievelijk 1 april en 1 augustus 2017, vacatures ontstaan. De Raad van Toezicht is bevoegd om nieuwe leden voor te dragen, maar heeft voor de benoeming de instemming nodig van de betrokken gemeenteraden van Hattem, Dalfsen, Ommen en Zwolle. De voorzitter van de Raad van Toezicht OOZ heeft gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen benoeming van twee nieuwe leden. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de bindende voordrachten van de Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio om dhr. drs. M. Zandvoort RA en mw. mr. M.F. Harrigan te benoemen als lid van de Raad van Toezicht. Voor feitelijke en technische vragen: Maarten van de Beek (2509) of M.van.de.Beek@zwolle.nl
12
Krediet herinrichting 4e verdieping stadskantoor
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2015 is het Stadskantoor heringericht naar een flexibel kantoorconcept en daarmee geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken. De eerste t/m derde verdieping zijn in gebruik genomen door de Gemeente Zwolle, de vijfde en zesde door GBLT. De vierde verdieping is destijds buiten de scope van het project gehouden in afwachting van een nieuwe huurder. Eind maart is duidelijk geworden dat de Omgevingsdienst IJsselland zich wil vestigen op de vierde verdieping van het Stadskantoor. De Omgevingsdienst is een regionale uitvoeringsdienst die dienstverlening biedt aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen en toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Vanaf 1 januari 2018 wil de Omgevingsdienst vanuit een centrale plek opereren. Om dit mogelijk wordt de raad gevraagd om nog voor het zomerreces een besluit te nemen. De raad wordt voorgesteld een krediet van € 1.537.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de vierde verdieping van het stadskantoor om de huisvesting van de Omgevingsdienst IJsselland mogelijk te maken en de gemeentelijke huisvesting te optimaliseren. De hieruit voortkomende kapitaallasten van ca. € 125.000,- kunnen worden gedekt uit de huuropbrengsten door verhuur aan de Omgevingsdienst. Voor technische en feitelijke vragen: Johan Roeland (4164) of J.Roeland@zwolle.nl
13
Ambitiedocument energietransitie
Deze beslisnota is besproken in de debatronde dd. 10 juli 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Over de energieopgave en de uitkomsten van dit stadsgesprek heeft de raad op 29 mei 2017 een debat gevoerd. Tijdens het debat is namens het college toegezegd dat nog voor het zomerreces een visiedocument aan de raad wordt aangeboden. In het ambitiedocument wordt als hoofdambitie aangegeven dat Zwolle in uiterlijk 2050 energieneutraal wil zijn. Hierbij ziet het college energietransitie als een katalysator voor economische en sociale groei. Als uitgangspunt geldt dat de inzet van alle bronnen van duurzame energie nodig is, er ruimte is voor experiment en innovatie. Er wordt gekozen voor een aanpak waarbij de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. Er wordt inzicht en uitzicht geboden en activiteiten worden gericht op stimuleren en betrekken. De komende periode wordt er vooral ingezet op de besparing van energie bij de bestaande woningvoorraad en bij bedrijven. De grootschalige opwek van duurzame energie wordt geïnitieerd en gefaciliteerd en wordt er gewerkt aan een toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. Daarnaast wil de gemeente kleinschalige initiatieven stimuleren en faciliteren. Verder wil het college de raad bij het vervolgproces betrekken door middel van een dynamische uitvoeringsagenda die wordt gekoppeld aan de reguliere beleidscyclus. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de navolgende ambities: Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. In 2025 is de hoeveelheid CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd met 25% en wordt 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opgewekt. De energietransitie in te zetten als katalysator voor economische en sociale meerwaarde. In te stemmen met de uitgangspunten voor de energietransitie; In te stemmen met de te voeren strategie en in te stemmen met de focus voor de komende periode. Voor technische en feitelijke vragen: Marielle Numan (2508) M.Numan@zwolle.nl
14
Uitwerkingsplan Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 2017-2020
Deze beslisnota is besproken in de debatronde dd. 11 juli 2017. In oktober vorig jaar heeft de raad de hoofdlijnen voor het Grondstoffenbeleid vastgesteld. Doel is de hoeveelheid restafval verminderen om zo zorg te dragen voor duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling. Om dit te bereiken is voor drie sporen gekozen. Faciliteren, motiveren en belonen. De hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het uitvoeringspan. Hierin staan concrete maatregelen/activiteiten voor de komende vier jaar. Om de doelstelling te halen is ‘belonen’ essentieel. Een financiële prikkel op het verminderen van restafval heeft een bewezen effect op goed scheiden en leidt gemiddeld tot lagere lasten. Het blijkt echter dat er veel onbekendheid is en daardoor huiver voor het invoeren van een financiële prikkel. Daarom stelt het college voor besluitvorming hierover uit te stellen tot 2018. Wel wordt er nog dit jaar gestart met een pilot. Hiermee wordt de mogelijkheid van achteraf belonen onderzocht. Daarbij krijgen mensen geld terug als ze minder restafval aanbieden dan een vast te stellen norm. Voor de inzameling van oud papier wordt voorgesteld niet langer gebruik te maken van de inzet van verenigingen, alternatieve inzet wordt voorbereid. De uitvoering van dit uitwerkingsplan leidt tot incidentele investeringen en structurele lasten. Deze kunnen worden gedekt uit de exploitatie van de Reserve Afval, zonder dat de afvalstoffenheffing meer hoeft te stijgen dan de inflatie. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Uitwerkingsplan Gemeentelijk Grondstoffenplan. De raad wordt ook voorgesteld om in te stemmen met de bijgevoegde prognose van de reserve Afval en de bijgevoegde investeringsraming, uitgaande van incidentele investeringen van € 1.142.000 en extra structurele lasten, oplopend tot € 236.000 in 2020, te dekken uit de exploitatie van de Voorziening Afval. Voor technische en feitelijke informatie: Rutger Ekhart (2975) R.Ekhart@zwolle.nl
15
Climate Campus en Global Centre of Excellence on Climate Adaptation
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming A. De Perspectiefnota 2018-2021 heeft als leidraad ‘Werken aan het Zwolle van morgen”. Het college wil de groei van de stad gebruiken om de kwaliteit van de stad te vergroten. Een sprong in stedelijkheid maken met behoud van de bijzondere eigenschappen van Zwolle. Daarvoor investeert het college in strategische thema’s die van belang zijn voor het Zwolle van morgen. Vier thema’s hiervan zijn de topwerklocaties, Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie. In het voorliggende voorstel wordt de aanzet gegeven tot de realisatie van de Climate Campus door middel van het ondertekenen van de intentieverklaring Climate Campus. In navolging van het succes van de Climate Campus is een logische stap dat we ook werken aan een bidbook voor het vestigen van het internationale Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) in Zwolle. Het belang voor het GCECA om zich in Zwolle te vestigen is gelegen in de mogelijkheid om Zwolle en de IJsselvechtdelta te gebruiken als demonstratiedelta. In deze regio kun je oplossingen voor de vele opgaven rondom klimaatadaptatie direct in praktijk uittesten en demonstreren. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de intentieverklaring Climate Campus en de inzet om het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) zich in Zwolle te laten vestigen; Voor de inzet maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de post Klimaatadaptatie en bijdragen van de provincie Overijssel (€ 33.000) en het waterschap Drents-Overijsselse Delta (€ 33.000) Voor feitelijke en technische vragen: Renate Postma (3317) / Geert Janssen (2092) of R.Postma-van.de.Pol@zwolle.nl / G.Janssen@zwolle.nl
16
Moties Vreemd aan de orde van de dag
17
Benoeming wethouder
Wethouder Van As heeft eind mei ontslag genomen als wethouder. Om in de vacature te voorzien wordt de raad voorgesteld een nieuwe wethouder te benoemen. De fractie van de ChristenUnie heeft op 28 juni 2017 laten weten dat zij de heer M. W. J. (Michiel) van Willigen voordraagt als nieuwe wethouder. Om te beoordelen of de voorgedragen kandidaat voldoet aan de uit de wet voortvloeiende vereisten heeft de burgemeester een ad hoc commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie raadsleden, de griffier en de voorzitter van de raad. Deze commissie beoordeeld tevens het integriteitsaspect. Daartoe zijn documenten opgevraagd en heeft de commissie op 3 juli een gesprek met de kandidaat gevoerd. Op basis van het gevoerde gesprek en het onderzoek van de stukken komt de commissie tot de conclusie dat er geen beletselen zijn voor benoeming tot wethouder en adviseert zij de raad dan ook tot benoeming over te gaan. De heer Van Willigen is op dit moment raadslid. Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap en bij aanvaarding van zijn benoeming verliest hij van rechtswege het raadslidmaatschap. Voor technische en feitelijke informatie: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
18
Beëdiging wethouder
19
Commissie geloofsbrieven / beëdiging raadslid
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Naar aanleiding van de benoeming van dhr. van Willigen als wethouder is er een vacature ontstaan in de fractie van de ChristenUnie. De raad wordt voorgesteld mw. R. Stoorvogel - Bergman met ingang van 17 juli 2017 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Zwolle. Voor technische en feitelijke vragen: Jacqueline Fransen (2856) of j.fransen@zwolle.nl
20
Sluiting