link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 16 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: W.I.I. van Beek
Toelichting: Het presidium heeft besloten onderscheid te maken tussen akkoordstukken (A) en bespreekstukken (B).
Voor B1 stukken geldt een bespreektijd korter dan 15 minuten (1 termijn) en voor B2 stukken geldt een bespreektijd langer dan 15 minuten (2 termijnen).

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Trekking stemmingsnummer
4
Inspreekmoment inwoners
De heer Otten uit Gennep heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht om overlast van houtrook via de APV aan te pakken (agendapunt 10).
5.a
Vaststellen besluitenlijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 november 2019
5.b
Vaststellen besluitenlijsten vorige voorbereidende raadsvergaderingen d.d. 25 november 2019 en 2 december 2019
6
353591 Amendement PvdA inzake emissieloze voertuigen, doorgeschoven vanuit raad d.d. 4 november 2019
Bij de stemming over dit amendement in de besluitvormende raadsvergadering van 4 november jl. staakten de stemmen. Ingevolge artikel 32.4 Gemeentewet komt het amendement terug op een volgende vergadering en desgewenst kunnen de beraadslagingen worden heropend.
7
353595 Motie PvdA inzake verlaging snelheid A77, doorgeschoven vanuit raad d.d. 4 november 2019
Bij de stemming over deze motie in de besluitvormende raadsvergadering van 4 november jl. staakten de stemmen. Ingevolge artikel 32.4 Gemeentewet komt de motie terug op een volgende vergadering en desgewenst kunnen de beraadslagingen worden heropend.
8
B1 Raadsvoorstel inzake Wmo-verordening 2020 (nr. 352534)
De geldende WMO-verordening moet worden geactualiseerd. In verband met de invoering van het zogenoemde abonnementstarief per januari 2020 moet een aantal beleidskeuzes worden gemaakt, Daarnaast is de verordening verder in overeenstemming gebracht met het OMO-beleid.
9
B1 Raadsvoorstel inzake uitbreiding aanbod binnensportaccommodaties (nr. 353790)
Het college wil de raad voorstellen te starten met een verkenning om het aanbod aan binnensportaccommodaties in de gemeente uit te gaan breiden met een semipermanente sporthal.
10
B1 Raadsvoorstel inzake Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (nr. 346284)
De APV van 2010 was toe aan een integrale herziening. Die heeft nu plaatsgevonden. Het grootste deel betreft technische aanpassingen. Met betrekking tot voorwerpen aan de weg is de keuze gemaakt een vergunningstelsel in stand te houden, voor evenementen wordt nu de basis gelegd om onder meer later ook vergunningvrije evenementen te kunnen aanwijzen.
11
B1 Raadsvoorstel inzake lidmaatschap Euregio Rijn-Maas-Noord (nr. 353814)
Het voorstel is om in navolging van de gemeente Bergen eveneens uit de Euregio Rijn-Maas-Noord te stappen per eerstvolgende uittrededatum en dat is per 2023, een en ander omdat de meerwaarde ervan en de belangstelling vanuit Gennep voor deze Euregio minimaal is.
12
A Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen voor het belastingjaar 2020 (nr. 353617)
Zoals gebruikelijk besluit de raad na vaststelling van de begroting voor het volgende jaar over de gevolgen daarvan voor de diverse belastingtarieven.
pdf 353617 RV belastingverordeningen voor het belastingjaar 2020.pdf (195KB)
pdf 353617 RB belastingverordeningen voor het belastingjaar 2020.pdf (419KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening OZB 2020.pdf (554KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten Gennep 2020, incl. tarieventabel.pdf (488KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 kostendekkendheid afvalstoffenheffing.pdf (253KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Rioolheffing Gennep 2020.pdf (454KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 kostendekkendheid rioolheffing.pdf (255KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Hondenbelasting Gennep 2020.pdf (447KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Forensenbelasting Gennep 2020.pdf (444KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Toeristenbelasting Gennep 2020.pdf (454KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Begraafplaatsrechten Gennep 2020.pdf (440KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 tarieventabel Begraafplaatsrechten Gennep 2020.pdf (385KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 kostendekkendheid begraafplaatsenrechten.pdf (239KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Marktgeld Gennep 2020, incl. tarieventabel.pdf (445KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 kostendekkendheid marktgelden.pdf (224KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Leges Gennep 2020.pdf (449KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 tarieventabel Leges Gennep 2020.pdf (702KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 overzicht normatieve bouwkosten 2020.pdf (1.3MB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 kostendekkendheid leges.pdf (288KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 verordening Eenmalige Rioolaansluitrechten Gennep 2020, incl. tarieventabel.pdf (454KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitrecht.pdf (226KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep 2020.pdf (425KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 toelichting was-wordt overzicht leges 2020 tov 2019.pdf (806KB)
pdf BIJLAGE BIJ 353617 toelichting overige tariefstijgingen 2020 2019.pdf (153KB)
pdf beantwoording vraag VR tarieven afvalstoffenheffing.docx (16KB)
13
A Raadsvoorstel inzake benoeming lid vertrouwenscommissie (nr. 356931)
Vanwege het vertrek van Mevrouw A.M.H. Sonnemans stelt de fractie D66 voor de heer F.P.M. Pubben te benoemen in de vertrouwenscommissie in verband met de selectie van een nieuwe burgemeester.
14
B2 Motie D66 Vreemd aan de orde Briefhoofd Raadsvoorstellen
Een motie vreemd aan de orde wordt aan het eind van de agenda geagendeerd.
15
B2 Motie CDA, SP, VVD vreemd aan de orde Prioriteitsstellingsbrief infrastructuur
Een motie vreemd aan de orde wordt aan het eind van de agenda geagendeerd.
16
Het stellen van vragen
De heer Rodoe, fractie VVD, heeft gevraagd een mail van Maasduinen Centraal te agenderen
1) Hoe staat het per 1-1-2020 met de gemeenterubriek? We weten dat dit niet meer het hoofdkanaal is voor communicatie met de inwoners, maar in de praktijk hechten veel inwoners nog waarde aan deze informatievoorziening, dus hoe waarborgen we dat we de inwoners nog bereiken met een papieren versie van de bekendmakingen?

2) In het presidium heb ik herhaaldelijk het idee geopperd om een digitale gemeenterubriek/nieuwsbrief te starten, dat is een wens die we van veel inwoners horen: neem een voorbeeld aan de nieuwsbrief van de Provincie en informeer ons wekelijks per mail over bekendmakingen, activiteiten, ander nieuws vanuit College en raad. Nu de papieren gemeenterubriek niet meer huis-aan-huis komt per 1-1-2020 is dit een unieke kans om een digitaal alternatief te starten. Dus graag de toezegging dat dit wordt opgepakt in januari.

3) In het aanbestedingstraject voor de gemeenterubriek, kan daar toch nog eens een gesprek plaatsvinden met (a) Printmarkt en (b) Maasduinencentraal zodat ze nog eens de kans krijgen hun idee/offerte te presenteren?

De heer Pubben, fractie D66 heeft nadere vragen over het 20.000 bomenplan.
17
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.45 uur.