Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie SBBV - 8 januari 2019

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.H. van Dorp
Algemene documenten:

1
Opening (agendapunt 1 t/m 5 en 14: 30 min)
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Vaststellen verslag vergadering 20 november 2018
5
Toezeggingenlijst
6
Vragenhalfuur (30 min)
CDA - Bouw nieuwe lokalen MFA Schoonhoven
PK- Naar aanleiding van de bijgevoegde brief van de heer Dooms over aanpassing BRP-registratie
CU - Uitvoering motie Kinderpardon
7
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (15 min)
8
Evaluatie voortgang prestatieafspraken Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven (15 min)
9
Panorama Krimpenerwaard (40 min)
Dit betreft een oriënterende bespreking over uitgangspunten voor de procedure. Inhoudelijke bespreking vindt later plaats.

In de memo zijn een aantal discussiepunten opgenomen. De memo richt zich op de vragen die de raad/gemeente zichzelf eerst zou moeten stellen over het proces en haar positie ten opzichte van een burgerinitiatief en is dus niet inhoudelijk.

Bij de stukken zit ook een voorstel voor borging van mevr. S. Dekker.

.
10
Commissie van Zijl (15 min)
11
Rol klankbordgroep Regio Midden-Holland (15 min)
12
Concept-beleidsregels evenementen (30 min)
13
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen.
14
Ingekomen stukken uit de raad - het betreft een korte vraag of reactie
1.27 RIB Resultaten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo (PK, SGP)
1.29 RIB Rapportage Van opvang en beschermd wonen naar gewoon thuis (SGP)
1.34 RIB Vaccinatiegraad en het Rijksvaccinatieprogramma 2009 (D66)
1.54 RIB rapport Nationale Ombudsman, toegang tot schuldhulpverlening (PvdA)
2.1 Rapport Inburgering Een valse start (PK)
2.3 Save the children, follow-up taartenactie, actiepunten in coalitieakkoorden (PK)
2.6 Inroepen nietigheid afkoop Wmo (PK)
3.6 Mevr. M. vd Berg, Vuurwerkshow Kluswijs, Schoonhoven (PK)

15
Sluiting
Top