Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender

Moties

NummerDatumOnderwerpStatus
 • M19-46
 • 7/9/2019
 • Verlagen lokale kosten naar landelijk gemiddelde in 4 jaar tijd
 • Verworpen
 • M19-44
 • 7/9/2019
 • Realisatie proef Tiny houses
 • Aangenomen
 • M19-53
 • 7/9/2019
 • Stichting Wetland cats structureel financieel te ondersteunen
 • Verworpen
 • M19-38
 • 7/9/2019
 • Beperken externe adviesbureaus
 • Verworpen
 • M19-45
 • 7/9/2019
 • Onderzoek mogelijkheden structureel besparen op ambtelijke kosten om stille armoede burgers te stoppen
 • Verworpen
 • M19-40
 • 7/9/2019
 • Gratis OV voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 120% vh bijstandsniveau
 • Aangenomen
 • M19-55
 • 7/9/2019
 • Voetbalverenigingen
 • Aangenomen
 • M19-37
 • 7/9/2019
 • Nakomen afspraken met verenigingen
 • Ingetrokken
 • M19-34
 • 7/9/2019
 • Besteding opbrengst precarioheffing kabels en leidingen
 • Aangehouden
 • M19-50
 • 7/9/2019
 • Verkoop Eneco aandelen uit de begroting halen
 • Verworpen
 • M19-54
 • 7/9/2019
 • Dierenwelzijn opnemen als thema in Subsidiejaarplan 2021
 • Verworpen
 • M19-43
 • 7/9/2019
 • Servicepunten in de grotere kernen
 • Verworpen
 • M19-52
 • 7/9/2019
 • Incidentele subsidie cultuur
 • Aangehouden
 • M19-41
 • 7/9/2019
 • Onderzoek middenhuur woningen als smeerolie voor de Woningmarkt
 • Aangenomen
 • M19-47
 • 7/9/2019
 • Ruim voldoende investeringsruimte voor duurzaamheid en realiseren toekomstvisie
 • Verworpen
 • M19-49
 • 7/9/2019
 • Investeren in dienstverlening en in de sociale cohesie samenleving
 • Verworpen
 • M19-51
 • 7/9/2019
 • Te veel aan vermogen bij gemeenschappelijke regelingen naar de gemeente halen
 • Verworpen
 • M19-42
 • 7/9/2019
 • Verkeersveiligheid in de kernen
 • Aangenomen
 • M19-39
 • 7/9/2019
 • Onderzoek naar mogelijkheid huisbezoeken welzijnsstichtingen
 • Ingetrokken
 • M19-36
 • 7/9/2019
 • Buurtsportcoaches
 • Verworpen
 • M19-35
 • 7/9/2019
 • Tarieven havengelden en walstroom
 • Aangehouden
 • M19-56
 • 7/9/2019
 • Onderzoek naar haalbaarheid nachtbus
 • Aangenomen
 • M19-48
 • 7/9/2019
 • Investeren in zeker pad naar groene leefomgeving voor mens en dier
 • Verworpen
 • M19-32
 • 6/11/2019
 • Promen
 • Verworpen
 • M19-31
 • 6/11/2019
 • Stimuleren deelname burgers en bedrijven aan opgave (regionale) energietransitie
 • Aangehouden
 • M19-33
 • 6/11/2019
 • SVHW
 • Verworpen
 • M19-30
 • 6/11/2019
 • Actualisatie huisvestingsverordening
 • Overgenomen
 • M19-27
 • 5/14/2019
 • Verkiezingsborden
 • Aangehouden
 • M19-24
 • 5/14/2019
 • Actief tegegaan oplaten van ballonnen
 • Aangenomen
 • M19-22
 • 5/14/2019
 • Bomenkap in het broedseizoen
 • Verworpen
 • M19-23
 • 5/14/2019
 • Stop onnodige kap
 • Verworpen
 • M19-28
 • 5/14/2019
 • Informeren raad
 • Verworpen
 • M19-25
 • 5/14/2019
 • Verkabeling hoogspanningslijn Krimpen ad IJ - Gouda
 • Aangenomen
 • M19-26
 • 5/14/2019
 • Beschadiging oude brug voor de Veerpoort te Schoonhoven
 • Aangenomen
 • M19-29
 • 5/14/2019
 • Controle en handhaving op het illegaal rapen en afvoeren, bewerken van eieren van knobbelzwanen, vernielen zwanennesten en mishandelen knobbelzwanen
 • Verworpen
 • M19-21
 • 4/2/2019
 • Bloemzaad in bermen
 • Ingetrokken
 • M19-17
 • 4/2/2019
 • Bloemzaad in bermen
 • Overgenomen
 • M19-18
 • 4/2/2019
 • Pilot verbod Varend Ontgassen
 • Aangenomen
 • M19-19
 • 4/2/2019
 • Asbest
 • Overgenomen
 • M19-20
 • 4/2/2019
 • Bomenkap
 • Verworpen
 • M19-16
 • 3/5/2019
 • Loslaten koppeling tussen 200ha verstedelijkingsopgave en oeververbinding
 • Verworpen
 • M19-12
 • 3/5/2019
 • Doorsteek Achterbroek - Noordrand
 • Aangehouden
 • M19-08
 • 3/5/2019
 • Extensief agrarisch medegebruik in natuurgebieden
 • Aangenomen
 • M19-13
 • 3/5/2019
 • Peilbesluit HHSK
 • Aangenomen
 • M19-11
 • 3/5/2019
 • Pilots toepassen bewerkte drijfmest in de bestemming 'Natuur'
 • Aangenomen
 • M19-14
 • 3/5/2019
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Aangenomen
 • M19-05
 • 3/5/2019
 • Handhavend optreden MooiMekkerland
 • Verworpen
 • M19-15
 • 3/5/2019
 • Verkeersveiligheid Gouderak
 • Overgenomen
 • M19-09
 • 3/5/2019
 • Nieuwe planologische ontwikkelingen in relatie tot BP Natuurgebied Veenweiden
 • Aangenomen
 • M19-10
 • 3/5/2019
 • Niet afplaggen totdat de (tussentijdse) resultaten van de uitmijnproef bekend zijn
 • Aangenomen
Top