link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijke Zaken - 14 september 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 6 juli 2022
De toezeggingenlijst wordt in de laatste week van augustus aan de vergaderstukken toegevoegd
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot vaststelling van het Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek
6
Voorstel tot aanpassing raadsbesluit wijzigen of afwijken t.b.v. woningbouw
7
Voorstel tot vaststelling van de zienswijzen bestemmingsplan De Klokkengieterij.
8
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kom Aarle-Rixtel’, herziening Heindertweg 1 Aarle-Rixtel
9
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjelaan 54 Beek en Donk, uitbreiding uitvaartcentrum
10
Voorstel tot vaststelling van de Lokale Energiestrategie Laarbeek, actualisatie beleid Grootschalige Opwek en beëindigen Voorkeursrecht Gemeenten.
11
Voorstel tot vaststelling van het Omgevingsfonds Duurzaamheid
12
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
13
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
14
Rondvraag
15
Sluiting