Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 9/30/2020
 • MIRT onderzoek Brainportregio
 • 9/30/2020
 • Toename aantal bezwaren mede door explosieve groei No Cure No Pay bureaus
 • 9/29/2020
 • Stand van zaken realisatie geboortebos
 • 9/24/2020
 • Compensatie huur sportverenigingen
 • 9/4/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht archief- en informatiebeheer 2020
 • 9/4/2020
 • Besluit steunmaatregel BSOB in relatie tot coronacrisis opstarten van invorderingsproces per 1-9-2020
 • 9/4/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden verdeling over gemeenten
 • 9/4/2020
 • Proces begroting Senzer
 • 7/16/2020
 • Informatiebeveiliging 2019
 • 7/9/2020
 • Totaaloverzicht bestemmingsreserves n.a.v. voorstel actualisering reserves 2020
 • 7/6/2020
 • Eindevaluatie pilot uitkeringsgerechtigden met een loonwaarde tot 30 procent
 • 6/26/2020
 • 1e Kwartaalrapportage 2020 en prognoses 2020-2021 GR Peelgemeenten
 • 6/26/2020
 • Jaarrapportage 2019 zorgkosten Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
 • 6/26/2020
 • Regioplan doorontwikkeling beschermd wonen
 • 6/24/2020
 • Communicatie en participatie aanpak N272-N615
 • 6/23/2020
 • Meicirculaire gemeentefonds 2020
 • 6/18/2020
 • Besluit extra maatregelen BSOB in relatie tot coronacrisis
 • 6/11/2020
 • Schriftelijke vragen ex art 37 RvO van fractie PNL over Woningbouw Mariahout
 • 5/29/2020
 • Formele vaststelling regionale samenwerking inkoop jeugdhulp Een 10 voor de jeugd
 • 5/28/2020
 • Vaststellen concept Regionale Energiestrategie
 • 5/27/2020
 • Overschrijding krediet reconstructie Nieuwe Erven
 • 5/15/2020
 • Regionaal jaarverslag leerplicht - RMC 2018-2019
 • 5/6/2020
 • Handhavingsverslag 2019 gemeeente Laarbeek
 • 5/6/2020
 • Proeftuinaanvraaag Mariahout aardgasvrij
 • 5/1/2020
 • Coronavirus 30 april 2020
 • 5/1/2020
 • afronding overnameproces van ViERBINDEN
 • 4/30/2020
 • Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften
 • 4/29/2020
 • Onderzoek indirecte subsidies
 • 4/29/2020
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers tweede voorschot
 • 4/29/2020
 • Rapport Rekenkamercommissies ten aanzien van de ODZOB
 • 4/29/2020
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2019 Laarbeek
 • 4/29/2020
 • Gevolgen van de coronacrisis
 • 4/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Update Coronavirus
 • 4/23/2020
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2019 Laarbeek
 • 4/23/2020
 • Voorkeursrecht Mariahout
 • 4/23/2020
 • Veranderopgave Inburgering
 • 4/16/2020
 • Speelruimteplan 2020
 • 4/7/2020
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
 • 4/2/2020
 • Planstudie N615 Beekse Brug - N272 Beek en Donk - Gemert
 • 4/1/2020
 • Woonafspraken De Peel
 • 3/27/2020
 • Logeerhuis Plezant, voortzetting 2021-2022
 • 3/26/2020
 • Herstellen planologische status Artex BV Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel
 • 3/20/2020
 • Raadsinformatiebrief update Coronavirus
 • 3/18/2020
 • Resultaten klimaatstresstest gemeente Laarbeek (bijlagen vd rapportage niet gepubliceerd i.v.m. de grootte)
 • 3/13/2020
 • Raadsinformatiebrief overnameproce Vierbinden
 • 3/13/2020
 • Jaarverslag aanpak ondermijning 2019 en voortgangsrapportage Veiligheidsplan Peelland 2019-2022
 • 3/13/2020
 • Basisplanning 2020 'Wat gaan we er voor doen in 2020?'
 • 3/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Update Coronavirus
 • 3/10/2020
 • Coronavirus
 • 3/4/2020
 • Ongevallencijfers 2015 t/m 2019