Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 19 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.P.A.C. van Zeeland

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie Super Sociaal
6
Behandeling rapport Rekenkamercommissie participatie in het Sociaal Domein
7
Voorstel tot instemming met de Zienswijze Kaderbrief 2020 Senzer (incl. toelichting door Senzer)
8
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de actualisatie van het beleid voor recreatie en toerisme
9
Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan Sociaal Domein
10
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
11
Rondvraag
12
Sluiting