link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 20 juli 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.P.A.C. van Zeeland
Toelichting: Deze vergadering vervalt wegens het ontbreken van agendapunten

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 2 juni 2021
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5.a
Presentatie provincie Noord-Brabant i.v.m. VKA N272 / N615
5.b
Presentatie diverse projecten Bereikbaarheidsagenda
6
Presentatie geactualiseerd erfgoedbeleid
7
Voorstel tot aanpassing van de Bomenverordening
8
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het opwaarderen bushalte Bavaria rotonde
9
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Mgr. Verhagenstraat ongenummerd
10
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 2 ruimte voor ruimtewoningen Heereindsestraat Beek en Donk
11
Stand van zaken bouwplannen (onder voorbehoud)
12
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
13
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
14
Rondvraag
15
Sluiting