link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 mei 2020

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden
Toelichting: Regulier + zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen.
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vergadert de gemeenteraad deze avond NIET in het gemeentehuis. De raadsleden vergaderen met elkaar vanuit huis via een digitale verbinding. U kunt deze vergadering online volgen, via een link die op de website www.laarbeek.nl geplaatst wordt.

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Voorstel tot vaststelling afspraken digitaal vergaderen gemeente Laarbeek
3
Vaststelling agenda
4
Vragenhalfuurtje
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 19 maart 2020
6
Ingekomen stukken
In deze raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over de antwoorden van het college op de volgende gestelde vragen:
\- PNL over het verzoek om steun voor ondernemers ivm de coronacrisis
\- PvdA / De Werkgroep over Vluchtelingenkinderen
\- PNL / De Werkgroep over Geldkiosk
7
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 GGD Brabant Zuidoost
8
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven
9
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
10
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
11
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Blink
12
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
13
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Belastingsamenwerking Oost-Brabant
14
H. Zienswijze op de concept begroting 2021 Senzer
15
B. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Duurzaamheidsleningen
16
B. Voorstel tot benoeming van een tweede lid en een nieuw plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
17
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2020
18
Behandeling Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA / De Werkgroep, opvang vluchtelingenkinderen
19
Update coronacrisis
20
Verklaring gemeenteraad naar aanleiding van de coronacrisis
21
Sluiting