Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 17 februari 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 januari 2022
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de Kadernota 2023 BSOB
Er is besloten dit agendapunt te verplaatsen naar de commissie Algemene Zaken van 21 april 2022. De keuze voor die datum heeft te maken met de afwezigheid van wethouder Meulensteen op 17 februari. Daarbij past de nieuwe datum ook goed bij de inhoud van de commissievergadering op 21 april, dan worden de zienswijzen op de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen behandeld.
6
Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad
7
Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen van de commissies
8
Voorstel tot vaststelling van de verordening Auditcommissie gemeente Laarbeek 2022
9
Zienswijze m.b.t. de oprichting stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregioā€™s
10
Voorstel tot invoering gecombineerde papier inzameling
11
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaf van een beveiligingssysteem Bemmer IV
12
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
13
Rondvraag
14
Sluiting