link naar deze pagina

Forum Samenleving - 7 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Remco Nunnikhoven
Toelichting: Forumgriffier: Manuella Tittse

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
Wethouder Bentvelzen heeft tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2023 het verzoek gedaan om "RIB 22-101 Ontwikkelingen Jeugdhulpregio Haaglanden H10" niet te bespreken tijdens het forum van 7 februari, maar mee te nemen tijdens de presentatie aan de raad van 14 maart 2023. Is het forum hiermee akkoord?
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen verslagen 6 december 2022 en 10 januari 2023
9
Raadsvoorstel Wijziging verordening percentage regeling 2008 Kunst in de openbare ruimte (RV 23-004)
10
Raadsvoorstel 2e wijziging legesverordening (RV 23-003)
11
RIB 22-090 Raadsrapportage Sociaal Domein en RIB 22 092 Prognose BUIG resultaat 2022
Tijdens Forum Samenleving 10 januari 2023 geagendeerd door D66 en PvdA.
12
RIB 22-093 Uitvoeringsagenda Welzijn 2023-2025
Tijdens Forum Samenleving 10 januari 2023 geagendeerd door D66 en VVD.
13
RIB 22-100 Happy Fit
Tijdens Forum Samenleving 10 januari 2023 geagendeerd door VVD, RB en D66.
14
RIB 22-101 Ontwikkelingen Jeugdhulpregio Haaglanden H10
Tijdens Forum Samenleving 10 januari 2023 geagendeerd door CU, PvdA, D66 en RB.
15
Vragenuur
15.a
Vraag van Rijswijks Belang over aanpak Regiovisie Huiselijk Geweld
15.b
Vraag van PvdA over regionale bijeenkomst Huiselijk Geweld