Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 2/23/2021
 • IB 21 025 Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/19/2021
 • IB 21 024 Voortgangsbericht nationaal Groeifonds en Groeiagenda Zuid-Holland
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/16/2021
 • IB 21 022 Factsheet uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo - 2019
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/16/2021
 • IB 21 021 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 2/16/2021
 • IB 21 023 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) kosten VRH
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 2/16/2021
 • IB 21 020 Plaatsingen Werkgeversservicepunt
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/12/2021
 • IB 21 019 Vertaling AEF rapport Rijswijk
 • College van BenW
 • 2/11/2021
 • IB 21 018 Geheimhouding op Risiconotitie bij raadsvoorstel Ontwikkelkader Havenkwartier
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 2/2/2021
 • IB 21 014 Normenkader jaarrekening 2020
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/2/2021
 • IB 21 017 Huis van de Stad start aanbestedingsprocedure fase 2
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 2/2/2021
 • IB 21 015 Intentieverklaring Warmtevraag WarmtelinQ
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/2/2021
 • IB 21 016 Reactie nota van beantwoording Wensen en bedenkingen concept Regionale energiestrategie
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/1/2021
 • IB 21 013 Voortzetting samenwerking Rijswijks Center for Sustainable Geo-energy
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/29/2021
 • IB 21 012 Toelichting op raadsvoorstel herstructurering Sportpark Elsenburg
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 1/28/2021
 • IB 21 011 Intentieovereenkomst energiecooperatie Zon op Rijswijk De Altis
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/26/2021
 • IB 21 010 Tweede Kamer Verkiezingen
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 1/21/2021
 • IB 21 009 Woonzorgvisie Rijswijk
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/19/2021
 • IB 21 008 Voortgang Corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 1/14/2021
 • IB 21 007 Groot Project Organisatieontwikkeling (2e voortgangsrapportage)
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 1/12/2021
 • IB 21 002 Omgevingsvergunningaanvraag transformatie kantoor Burgemeester Elsenlaan 321 naar 132 appartementen
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/12/2021
 • IB 21 004 Omgevingswet
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/12/2021
 • IB 21 003 Proces en voortgang ontwikkelingen toegang Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/12/2021
 • IB 21 005 Bodemkwaliteitskaart en beleidsnotitie voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/12/2021
 • IB 21 006 Managementletter 2020 inclusief collegereactie
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/11/2021
 • IB 21 001 Verzoek geheimhouding raadsvoorstel Herstructurering Sportpark Elsenburg
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 12/31/2020
 • IB 20 181 Actieplan Jeugd en Wmo
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/28/2020
 • IB 20 180 VRH - Covid-19 Tweede verantwoordingsdocument voorzitter veiligiheidsregio Haaglanden
 • VRH
 • 12/18/2020
 • IB 20 179 Plan van aanpak Transitievisie Warmte Rijswijk
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/17/2020
 • IB 20 178 MRDH - Regionaal Transitieprogramma OV en corona
 • MRDH
 • 12/17/2020
 • IB 20 177 Winstgevendheid jeugdhulpaanbieders H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/16/2020
 • IB 20 176 Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm)
 • College van BenW
 • Bas Verkerk
 • 12/15/2020
 • IB 20 175 Nieuwe prognose 2020 ingekochte jeugdhulp H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/15/2020
 • IB 20 174 Stand van zaken aanleg glasvezel in Rijswijk
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/10/2020
 • IB 20 173 Evaluatie resultaatsturing Wmo H4
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/2/2020
 • IB 20 172 Maatschappelijk kader subsidies
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/1/2020
 • IB 20 170 Informeren brede aanpak schulden
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/1/2020
 • IB 20 171 VRH - Intrekking Noodverordening COVID-19
 • VRH
 • 11/30/2020
 • IB 20 169 MRDH - Raadsinformatiebrief OV en Corona
 • MRDH
 • 11/27/2020
 • IB 20 168 Uitvoeringsagenda Welzijn 2021-2022
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/26/2020
 • IB 20 167 Ondersteuning lokale culturele voorzieningen coronacrisis
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/25/2020
 • IB 20 163 Demonstratie ‘Wie kent ‘m niet’ d.d.21 november 2020
 • College van BenW
 • Bas Verkerk
 • 11/25/2020
 • IB 20 164 Verbreding samenwerking met Stichting Businesspark Haaglanden
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/25/2020
 • IB 20 166 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/25/2020
 • IB 20 165 Beleidsnota “Onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang”
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/24/2020
 • IB 20 162 Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Pasgeld-West
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/18/2020
 • IB 20 161 VRH - Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID-19
 • VRH
 • 11/17/2020
 • IB 20 160 Lange termijn financiering Stedin
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/11/2020
 • IB 20 159 Motie speelplekken RijswijkBuiten
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/11/2020
 • IB 20 158 Alternatieve oplossing waterberging slagenlandschap Pasgeld
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/10/2020
 • IB 20 157 Financiële situatie voetbalvereniging KRSV Vredenburch
 • College van BenW
 • Björn Lugthart