Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/10/2019
 • IB 19 101 Brief van Metropoolregio inzake vervolgproces tramremise Haagse regio
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 10/9/2019
 • IB 19 100 Wijzingen beleidsregel Functionele zonering Oud-Rijswijk
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/4/2019
 • IB 19 099 Aanbieding programmabegroting en 2e halfjaarrapportage
 • College van BenW
 • 10/3/2019
 • IB 19 098 Concept verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2020
 • College van BenW
 • 10/1/2019
 • IB 19 097 Financiële bijstellingen boekjaar 2019
 • College van BenW
 • 9/19/2019
 • IB 19 096 Resultaat 2018 Museum Rijswijk
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/16/2019
 • IB 19 095 Maatregelen najaarskermis
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 9/13/2019
 • IB 19 094 Energieperspectief 2050 regio Rotterdam Den Haag
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 9/12/2019
 • IB 19 093 Pilot inburgering
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/10/2019
 • IB 19 092 Ontwerp 'Masterplan In de Bogaard'
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 9/6/2019
 • IB 19 091 Laatste ontwikkelingen voortgang en fasering inkoop jeugdhulp 2020-2024
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/5/2019
 • IB 19 090 Ontwerpbestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 8/30/2019
 • IB 19 089 Huisvesting Steenvoordeschool na de brand
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 8/13/2019
 • IB 19 086 Vonnis kort geding Q-Park
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 8/13/2019
 • IB 19 087 Brand Steenvoordeschool P. van Vlietlaan
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7/24/2019
 • IB 19 083 Verkoop Shell complex Kesslerpark
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7/24/2019
 • IB 19 085 Transformatiefase cultuurbeleid
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 7/24/2019
 • IB 19 084 Portefeuilleverdeling Handhaving
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 7/19/2019
 • IB 19 081 Discussienota Aanpassingen Parkeerregulering
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/19/2019
 • IB 19 082 Rijswijk Schoon - Actieplan
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7/18/2019
 • IB 19 079 Onderzoek participatiegraad trede 1 en 2
 • College van BenW
 • 7/18/2019
 • IB 19 080 Voorontwerp bestemmingsplan Birckhoeve
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7/15/2019
 • IB 19 078 Voortgang transactieproces Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 7/15/2019
 • IB 19 077 Bewegingsonderwijs nieuwe sportcomplex
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 7/15/2019
 • IB 19 076 Eerste Budgetprognose Jeugdhulp 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/12/2019
 • IB 19 075 Voorgenomen besluitvorming rond de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2019
 • IB 19 074 Uitslag Draagvlakmeting BIZ Oud Rijswijk 2020-2024
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7/5/2019
 • IB 19 073 Horizontale verantwoording Archief- en informatiebeheer 2019
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7/3/2019
 • IB 19 072 Procedure jaarrekening 2018
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 6/27/2019
 • IB 19 071 Ombuigingen 2019
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 6/24/2019
 • IB 19 070 Voortgang Lokaal Sociaal Akkoord (LSA) Rijswijk
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/21/2019
 • IB 19 069 Meicirculaire 2019, algemene uitkering gemeentefonds en kostenontwikkeling jeugdhulp
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 6/19/2019
 • IB 19 068 Regenbooggemeente
 • College van BenW
 • 6/17/2019
 • IB 19 065 Voortgangsbericht werksessie rekenkameronderzoek informatiebeleid en informatievoorziening
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 6/17/2019
 • IB 19 064 Provinciaal inpassingsplan Leiding door het Midden
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 6/17/2019
 • IB 19 066 Herijking programma doelgroepenvervoer Haaglanden
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/17/2019
 • IB 19 067 Vrijgeven voorontwerpbestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 6/7/2019
 • IB 19 063 Voorgenomen besluit inzake de toekomstige governance van Avalex
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 5/29/2019
 • IB 19 062 Woondeal zuidelijke Randstad
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5/29/2019
 • IB 19 057 Jaarverslag H4 2018
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 5/29/2019
 • IB 19 058 Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2018
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 5/29/2019
 • IB 19 061 Aanbiedingsbrief rapport Dynamiseren Buurtpreventie
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/29/2019
 • IB 19 059 Smart City
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/29/2019
 • IB 19 060 Onderzoek bestuurlijke boete overlastovertredingen
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/24/2019
 • IB 19 055 Uitwerking Ruimte voor Sport in Rijswijk
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 5/24/2019
 • IB 19 056 Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling HBG locatie
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5/23/2019
 • IB 19 054 Ontwikkelingen Havenkwartier
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5/22/2019
 • IB 19 052 Aanpak zomeractiviteiten
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/22/2019
 • IB 19 053 Onderhandelingen Q-Park inzake tijdelijke huurovereenkomst parkeerterreinen
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 5/21/2019
 • IB 19 051 Jaarrapportage 2018 Toezicht Wmo door GGD Haaglanden
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen