Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/16/2019
 • RA 19 076 Rekenkamer Rijswijk - Onderzoeken van 2019, groslijst voor 2020 en uitnodiging klankbordgroep 4 november a.s.
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 10/16/2019
 • RA 19 075 Inwoners Rijswijk - Voorstel m.b.t. diverse ideeën over de buitenruimte Plaspoelpolder
 • Inwoners Rijswijk
 • 10/8/2019
 • RA 19 074 Avalex - Wensen en bedenkingen mbt lidmaatschap Avalex werkgeversvereniging
 • Avalex
 • 10/7/2019
 • RA 19 070 Verzoek tot steun van gemeente Zwartewaterland omtrent de problematiek van medicinale cannabis
 • Gemeente Zwartewaterland
 • 10/7/2019
 • RA 19 071 Noodkreet Wildopvang Delft
 • Wildopvang Delft
 • 10/7/2019
 • RA 19 072 Sint en Pietengilde - Zwarte Piet in uw Gemeente
 • Sint en Pietengilde
 • 10/7/2019
 • RA 19 073 NLPO - Streekomroepvorming (vooraankondiging Rijswijk)
 • NLPO
 • 10/3/2019
 • RA 19 066 Stichting Winkelcentrum In de Bogaard - Brief aan college en gemeenteraad
 • Het is vijf over twaalf
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard
 • 10/3/2019
 • RA 19 067 Vereniging Mail Distributiebedrijven - Brief over stelselwijziging ten aanzien van de bezorging van ongeasdresseerd reclamedrukwerk in Rijswijk (G).pdf
 • Vereniging Mail Distributiebedrijven
 • 10/3/2019
 • RA 19 069 GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden - Tussenrapportage 2019
 • Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden
 • 10/3/2019
 • RA 19 068 Bezorgde familie - Uiting van bezorgdheid en vragen over de uitrol van het 5G netwerk
 • Bezorgde familie
 • 10/1/2019
 • RA 19 064 Inwoner Rijswijk - Uiting van ongenoegen over het uitblijven van onderhoud van groenvoorziening, klacht geluidsoverlast en klacht over onttrekking woning
 • Inwoner Rijswijk
 • 10/1/2019
 • RA 19 065 BZK - Verzoek tot openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten van Burgemeester en wethouders
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 9/27/2019
 • RA 19 063 Dhr. C. van Overbeek - Open brief aan de gemeenteraad van Rijswijk
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 9/24/2019
 • RA 19 062 Librijn openbaar onderwijs - Verzoek herbenoeming leden raad van Toezicht
 • Librijn openbaar onderwijs
 • 9/5/2019
 • RA 19 061 Provincie Zuid-Holland - Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
 • Provincie Zuid-Holland
 • Jeffrey Keus
 • 8/22/2019
 • RA 19 060 Commissariaat voor de media - Verzoek om advies inzake aanvraag Stichting Omroep Rijswijk fuseren met Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp
 • Commissariaat voor de media
 • 8/14/2019
 • RA 19 059 Don Bosco Rijswijk - Verzoek om financiele ondersteuning
 • Don Bosco
 • 8/8/2019
 • RA 19 057 VvE Harbour Village - Toekomstvisie voor het havengebied
 • VvE Harbour Village
 • 8/8/2019
 • RA 19 058 Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/2/2019
 • RA 19 056 DSW - Reactie op zienswijze conc. jaarrek, 2018 en conc. begr. 2020
 • DSW
 • 7/31/2019
 • RA 19 055 Herbenoeming burgemeester
 • Prov. Z-H.
 • 7/18/2019
 • RA 19 052 Gemeente Culemborg - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres
 • Bestuursadviseur gemeente Culemborg
 • 7/18/2019
 • RA 19 054 Historische Vereniging Rijswijk - Wilhelminamonument Park Hofrust
 • Historische Vereniging Rijswijk
 • 7/18/2019
 • RA 19 053 GR Inkoopbureau H-10 - Reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2020
 • Inkoopbureau H-10
 • 7/16/2019
 • RA 19 051 Aanbiedingsbrief onderzoeksprotocol Rekenkamer Rijswijk
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 7/11/2019
 • RA 19 049 GRB Delf-Rijswijk - Concept jaarrekening 2018 en controleverklaring accountant
 • GRB Delf-Rijswijk
 • 7/11/2019
 • RA 19 050 BZK - Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 7/11/2019
 • RA 19 048 Omgevingsdienst Haaglanden - Reactie ODH ingediende zienswijze Begroting ODH 2020
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 7/8/2019
 • RA 19 047 GGD en VT Haaglanden - Vastgestelde begroting 2020, begrotingswijzigingen 2019 en jaarstukken 2018 van de GR GGD en VT Hgl
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/1/2019
 • RA 19 046 Bibliotheek aan de Vliet - Jaarverslag 2018
 • Bibliotheek aan de Vliet
 • 6/27/2019
 • RA 19 045 Omgevingsdienst Haaglanden - Voorhangprocedure ex artikel 55 lid 2 Wgr
 • ODH
 • 6/21/2019
 • RA 19 044 Continentie Stichting NL - Vragenlijst over het toilettenbeleid
 • Continentie Stichting NL
 • 6/13/2019
 • RA 19 043 Rover - Vervoerplannen 2020
 • Rover
 • 6/13/2019
 • RA 19 042 Metrocov - Toegankelijkheid OVactualiteit toegankelijkheidsinformatie Rijswijk
 • Metrocov
 • 6/13/2019
 • RA 19 041 Inwoner Rijswijk - Belangrijk na-oorlogsmonument Wilhelminalantaarn restaureren
 • Dhr. H. Paping
 • 5/27/2019
 • RA 19 040 Librijn - Jaarverslag 2018 Librijn openbaar onderwijs
 • Librijn
 • 5/15/2019
 • RA 19 039 Dhr. C. van Overbeek - Uitnodiging tot een publieke discussie
 • C. van Overbeek
 • 5/2/2019
 • RA 19 038 VRH - Ontwerp-begroting, Kaderbrief 2020-2023, Jaarrekening 2018
 • VRH
 • 4/30/2019
 • RA 19 024 Stadsgewest Haaglanden - Jaarrekening 2018
 • Stadsgewest Haaglanden
 • 4/29/2019
 • RA 19 037 Begroting GRB Delft Rijswijk 2020-2024
 • Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 4/16/2019
 • RA 19 035 H10 Inkoopbureau - Conceptbegroting 2020
 • H10 Inkoopbureau
 • 4/16/2019
 • RA 19 033 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp begroting 2020
 • ODH
 • 4/16/2019
 • RA 19 030 Avalex - Ontwerp begroting 2020
 • Avalex
 • 4/16/2019
 • RA 19 032 MRDH - Voorlopige jaarstukken 2018
 • MRDH
 • 4/16/2019
 • RA 19 036 H10 Inkoopbureau - Jaarstukken 2018
 • H10 Inkoopbureau
 • 4/16/2019
 • RA 19 034 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp jaarrekening 2018
 • ODH
 • 4/16/2019
 • RA 19 031 Avalex - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018
 • Avalex
 • 4/15/2019
 • RA 19 028 GR GGD en VT Haaglanden - Ontwerp Begroting
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/15/2019
 • RA 19 029 GR GGD en VT Haaglanden - Voorlopige Jaarstukken 2018 GR GGD en VT na vaststelling AB 10 april 2019
 • GGD en VT Haaglanden